El Concurs d'Oratòria és una de les concrecions realitzades dins del Projecte Oràtor que va crear el Govern de la Generalitat per tal d'impulsar decididament la millora de l'ensenyament-aprenentatge de les llengües estrangeres en l'ensenyament de règim general.

El Concurs d'Oratòria vol potenciar la competència oral en llengües estrangeres entre els estudiants de Catalunya, ja que l'expressió oral en públic implica el desenvolupament de destreses lingüístiques orals, i també desenvolupa estratègies de comunicació.

 

El nostre centre va participar per tercera vegada a aquest concurs el curs escolar 2002-2003 i la nostra alumna Anna Sangrà Herrero va quedar finalista.

Va participar amb el text "Easter".