formació Centre de Recursos Pedagògics de l'AnoiaPortada
Coordinador/a d’activitats de formació en centre

Objectius

 • Tenir un interlocutor en totes les activitats de formació en centre.
 • Tenir informació directa i àgil sobre la marxa de l’activitat.
 • Poder reconduir ràpidament les activitats que no acabin d’ajustar-se a les planificades o a les expectatives dels assistents, si fos necessari.
 • Disposar de la informació necessària per avaluar l’activitat i el Pla de Formació de Zona.

Perfil

 • Assistent a l’activitat (assessorament, curs en centre)
 • Membre de l’equip o junta directiva. Si això no és possible, designat per ells.

Funcions

 • Vetllar per la bona marxa de l’activitat.
 • Ser l’enllaç permanent entre els assistents a l’activitat de formació i la comissió del PFZ.
 • Informar de la marxa de l’activitat, després de la segona sessió i al final, i sempre que es pogués produir algun desajustament.
 • Coordinar l’elaboració de la memòria de l’activitat i vehicular-la a la comissió del PFZ.

Tasques concretes

 • Presentació a la comissió del PFZ, abans de l’inici de l’activitat, del pla de treball fitxer "pla.rtf" pactat amb el formador.
 • Omplir el primer informe fitxer "primer.rtf" de seguiment, després de la segona sessió, i trametre’l a la comissió.
 • Omplir l’informe final fitxer "final.rtf" de seguiment i trametre’l a la comissió.

Un cop hagiu descarregat els fitxers, podeu omplir els documents i retornar-los per correu electrònic a l'adreça crp-anoia@.xtec.cat

 

 

 

 
 
 

 

Portada Formació Recursos Serveis