Curs 2007-2008
EDUCAR EN VALORS
Aquest projecte ofereix situacions que promouen la reflexió sobre la convivència, el respecte, la resolució alternativa de conflictes, l'acceptació a la diferència... Els continguts d'aprenentatge essencials s'han organitzat en quatre blocs generals que engloben elements necessaris per la reflexió i el desenvolupament de criteris i valors.
Educar en Valors
llibre

Secundària
Batxillerat

Recull les propostes de treball per a cada un dels apartats que es reflecteixen en els dvd: Aprendre a ser responsable; Aprendre a ser respectuós; Aprendre a ser empàtic i Aprendre a autoregular-se.
Educar en Valors.
A. Aprendre a ser responsable
DVD
Secundària
Batxillerat
Aquest bloc explica les responsabilitats que han d’aprendre a adquirir els adolescents, ja sigui vers ells mateixos, com vers els altres, per, així, poder formar-se més adequadament com a persones. Es desenvolupen quatre temes:
1. Responsabilitat vers un mateix.
2. Responsabilitat vers les tasques que cal desenvolupar.
3. Responsabilitat vers el consum.
4. Responsabilitat vers la societat.
Educar en Valors.
B. Aprendre a ser respectuós
DVD
Secundària
Batxillerat
Els quatre temes que componen aquest bloc van destinats a aportar informació, reflexió i debat sobre quatre àmbits en els quals hem d’aplicar el respecte si volem aconseguir una convivència harmònica amb nosaltres mateixos, amb els que ens envolten i amb el nostre entorn. Els quatre temes són:
1. Aprendre a ser respectuós amb un mateix.
2. Aprendre a ser respectuós amb els altres.
3. Aprendre a ser respectuós amb l’entorn.
4. Aprendre a ser respectuós amb la diferència.
Educar en Valors.
C. Aprendre a ser empàtic
DVD
Secundària
Batxillerat
Aquest bloc explica la necessitat de ser capaços d’entendre els altres, de posar-nos en el seu lloc per, així, enfortir les relacions humanes, fomentar la comunicació entre les persones i millorar la societat. Consta dels temes:
1. Sensibilitat vers els altres.
2. Solidaritat i cooperació.
3. L’amistat.
4. Civisme.
Educar en Valors.
D. Aprendre a autoregular-se
DVD
Secundària
Batxillerat
En aquest darrer bloc s’explica la importància de l’autoconeixement. Si l’adolescent es coneix ell mateix serà capaç de controlar els seus impulsos negatius i d’afrontar les contrarietats amb una actitud més positiva. Els temes que s’amplien són:
1. Autoconeixement.
2. Autocontrol de les emocions.
3. Acceptació de les normes.
4. Alegria i optimisme.