INTERCULTURALITAT:

ESCRITS I MALETES

DVD, VÍDEO, CD, JOCS, MATERIAL VISUAL

REVISTES

 

 

ESCRITS i MALETES

..................................................................................................................
   

10 IDEAS CLAVE. LA GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL EN LA ESCUELA

Autor: Essomba Gelabert, Miquel Àngel; [autor]; Zabala, Antoni; [director de la col·lecció]

Nivell: ensenyants; primària; secundària

Característiques: té 142 pàgines

Resum: Aquest llibre reflexiona sobre el punt de confluència de la interculturalitat i la immigració i ofereix propostes per a l'acció educativa. Les idees clau que presenta poden ajudar a respondre preguntes com: Què hem de fer per afrontar els conflictes que puguin sorgir entre l'escola i la família immigrada?; Quines són les bases per a la transformació cap a un currículum intercultural?; Quin és el model lingüístic que afavorirà el desenvolupament d'una escola intercultural?; Com enfocar l'acció educativa perquè permeti la construcció de la identitat de l'alumnat immigrant?; Quin és el rol de la religió en la construcció de la interculturalitat?

..................................................................................................................

 

+informació
 

AIXÒ ÉS EUROPA

Autor: Argemí, Aureli; ; Joan, Pere;

Nivell: joves; adults

Característiques: Té 24 pàgines. Hi ha dibuixos. Hi ha una fitxa didàctica

Resum: Comença explicant l'expansió de la paraula Europa des de l'Edat Antiga fins l'Edat contemporània. Al final hi algunes explicacions de la unitat europea, com: la bandera, moneda, himne, drets humans, etc

..................................................................................................................
   

APRENDIZAJE SERVICIO. EDUCAR PARA LA CIUDADANIA

Autor: Puig, Josep Maria; Batlle, Roser; Bosch, Carme; Palos, Josep

Nivell: adults; ensenyants; gestors de l'educació; gestors de recursos; inspectors; monitors; pares; tutors; universitaris

Característiques: Llibre de 238 pàgines.

Resum: Aquesta obra és una introducció panoràmica a "l'aprenentatge servei". Diferents institucions han impulsat la constitució del Centre Promotor d'Aprenentatge Servei (APS). Aquest centre neix amb la pretensió de convertir-se en un espai actiu en la promoció de la idea de l'aprenentatge a través del servei, l'estudi i l'anàlisi de pràctiques estimulants en aquest camp, que posteriorment puguin adaptar-se a diferents realitats educatives. Aquest llibre desitja impulsar i profunditzar en projectes d'aprenentatge servei. Els autors defineixen l'aprenentatge servei com: "una proposta educativa que combina processos d'aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en què els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l'entorn amb l'objectiu de millorar-lo". L'obra consta de sis capítols que exploren des de les qüestions més conceptuals fins a alguns elements concrets a tenir en compte per a la implementació d'aquest tipus de projectes. Se'n presenten l'origen i els trets més característics, s'exposen les teories que el fomenten, es revisa la metodologia d'aquests projectes, se'n presenta l'aplicació en els àmbits educatius formals i no formals i, finalment, es mostren les condicions per a la seva implantació territorial.

..................................................................................................................

 

+informació
 

APRENDRE A CONVIURE. REFLEXIONS SOBRE CIVILITAT

Autor: Espinàs, Josep M.

Nivell: adults; educadors

Característiques: Consta de 96 pàgines amb fotografies en color

Resum: Reflexions sobre el comportament cívic de les persones, on es comenten aspectes relacionats amb la convivència i les convencions socials relatives als individus, la família, l'escola, l'amistat, els veïns i els malalts. Partint de la base del respecte a l'altre, l'autor fa un repàs de les relacions socials de l'època, fent aportacions crítiques sobre alguns tòpics que encotillen, segons ell, l'educació cívica

..................................................................................................................

 

+informació
 

APRENDRE JUNTS A L'AULA

Autor: Huguet, Teresa

Nivell: ensenyants; pedagogs; primària

Característiques: Té 255 pàgines. Inclou esquemes i requadres en blanc i negre.

Resum: El tema central d'aquest llibre és l'atenció a la diversitat i als alumnes amb dificultats, tant d'aprenentatge com de participació, alhora que es tracta també l'organització i el funcionament del centre en relació a aquests aspectes. Recull l'experiència d'una escola concreta, que mostra com des d'una perspectiva inclusiva s'atenen les necessitats educatives de l'alumnat en el marc de l'aula ordinària i dins del grup de referència. Des d'una perspectiva constructivista, l'autora té en compte tant els aspectes curriculars com els d'aprenentatge implicats en l'atenció a la diversitat. Destaca en relleu els aspectes emocionals, afectius i relacionals que influeixen, condicionen i poden interferir en la millora i el canvi de l'alumne i de l'acció educativa. El llibre aporta també criteris, orientacions i un ventall molt ampli d'instruments (guions, qüestionaris, etc.) que aposten per la construcció d'escoles més compromeses a oferir a tot l'alumnat oportunitats per aprendre i desenvolupar-se com a persones.

..................................................................................................................

 

+informació
 

APRENDRE JUNTS ALUMNES DIFERENTS. ELS EQUIPS D'APRENENTATGE COOPERATIU A L'AULA

Autor: Pujolàs Maset, Pere; Bray Stainback, Susan; [pròleg]; López, Victòria; [maquetació]; Eumogràfic; [disseny coberta]

Nivell: ensenyants

Característiques: Té 202 pàgines. Conté 9 taules, 16 figures, 6 quadres, 1 esquema i 4 qüestionaris.

Resum: Durant els darrers anys l'escola inclusiva ha estat el model escolar pensat i dissenyat per tots aquells que creuen en una escola per a tothom, amb atenció a la diversitat i una veritable igualtat d'oportunitats. A l'obra s'aposta radicalment per l'escola inclusiva enfront de l'escola selectiva. Lluny de la retòrica buida de contingut pràctic, es fonamenta en una anàlisi rigorosa de les condicions que han de fer possible una escola per a tothom, tot proposant els equips d'aprenentatge cooperatiu a l'aula com a instrument metodològic i didàctic, però també com a via de pensament filosòfic, ètic i pedagògic per ensenyar a tothom i, sobretot, per ensenyar una nova forma de viure. Proporciona eines de treball i recursos per desenvolupar un procés d'ensenyament-aprenentatge que doni la veu a l'alumne i el situï al centre de l'acte educatiu.

..................................................................................................................

 

+informació
 

APRENENT DELS PAÏSOS EN DESENVOLUPAMENT. MATERIALS PER APRENDRE A LLEGIR LA REALITAT DELS PAÏSOS EN VIES DE DESENVOLUPAMENT. TEXTOS I ACTIVITATS, PEL·LÍCULES I ACTIVITATS

Autor: Burgos Sánchez, María; Fernández Romero, Salvador; Luque Lozano, Alfonso; Rubio Martín, David; Prats, Maria; Hijazo, Julia; Almazan, Ismael; Saltor Agell, Núria; Solà Belda, Josep; Vives Pérez, Patricia

Nivell: ensenyants; secundària; secundària obligatòria; batxillerat

Característiques: 92 pàgines

Resum: És un material didàctic que té com objectiu proporcionar elements per treballar l'educació en valors com cooperació, solidaritat, tolerància, igualtat... Va adreçat a l'alumnat de secundària: ESO i batxillerat. Tanmateix aquest material es pot adaptar dins de l'àmbit de l'educació no formal. Mitjançant diferents activitats, a partir de textos i visualització de pel·lícules es pretén que l'alumnat tingui l'oportunitat de reflexionar i treballar sobre la realitat que es viu a molts dels països en vies de desenvolupament. Una part proposa l'anàlisi i comentari de 9 textos literaris d'origen cultural diferent. El temes que tracta són: una mateixa raça, la humana; la diversitat cultural; desenvolupament econòmic i desenvolupament humà; el repartiment desigual de les riqueses al món; dret a una vida plenament humana; dignitat humana i llibertat de consciència; el paper de les dones en el desenvolupament; la infància explotada; l'educació amaga un tresor. L'altra part proposa l'anàlisi de 4 pel·lícules de temàtica social: Estación Central de Brasil (cooperar per sobreviure); La estrategia del caracol (la força dels dèbils); La vendedora de rosas (nens i nenes sense infància); Ni uno menos (l'escola rural).

..................................................................................................................

   

ÁREA DE LENGUAS EXTRANJERAS (INGLÉS). XENOFOBIA Y RACISMO. LIBRO DEL ALUMNO

Autor: Rega Rodríguez, Maria Helena; Fernández Castro, José Ignacio; Herrero Martínez, Nilo; Díaz Díaz, José Antonio;

Nivell: alumnes; primària

Característiques: Té 24 pàgines. Hi ha dibuixos i un conte en anglès-castellà.

Resum: Consta de sis unitats per treballar la xenofòbia i el racisme amb l'alumnat: "Comportament sòcio-lingüístic i respecte racial", "Tu i jo ¿som com ells? ", "Sí ells són millors, per què els menyspreen? ", "Una síntesi", "Som el món (we are the world) " i "Fent amics (making friends) ". Per completar la utilització d'aquest material també hi ha el llibre del professor;

..................................................................................................................

   

ÁREA DE LENGUAS EXTRANJERAS (INGLÉS). XENOFOBIA Y RACISMO. MATERIALES CURRICULARES DE ENSEÑANZA PRIMÀRIA OBLIGATORIA. LIBRO DEL PROFESSOR

Autor: Rega Rodríguez, M. Helena; Fernandez del Castro, José Ignacio; Herrero Martínez, Nilo

Nivell: ensenyants; primària; cicle mitjà; cicle superior

Característiques: Té 32 pàgines.

Resum: Proposta de treball per a nens de 8-12 anys dins l'àrea de llengües estrangeres, concretament de llengua anglesa, que té com objectiu que l'aprenentatge d'una llegua estrangera afavoreixi en el nen la comprensió de noves realitats, actituds i valors de tolerància davant la diversitat de persones i països que comença a conèixer en aquesta edat. Per la realització d'aquest material curricular s'ha partit del Decret D'Ensenyaments Mínims del Ministeri d'Educació i Ciència i s'ha recollit la filosofia de la Reforma Educativa. El material adreçat al professor conté la informació bàsica per poder dur a la pràctica el projecte, s'enuncien els objectius de l'etapa, de l'àrea i de les unitats didàctiques proposades, també es fa referència ala metodologia a emprar i quin criteris s'han de seguir per la selecció de continguts. Finalment s'exposen detalladament cada una de les unitats didàctiques (objectius, continguts, activitats, temporalització...).

..................................................................................................................

   

ÁREA DE LENGUAS EXTRANJERAS (INGLÉS). XENOFOBIA Y RACISMO. MATERIALES CURRICULARES DE ENSEÑANZA SECUNDÀRIA OBLIGATORIA. LIBRO DEL PROFESOR

Autor: Díaz Hernàndez, Nieves Rosa; Rodríguez Martínez, Ángeles; Plasencia García, Matilde; Trujillo La-Roche, Catalina

Nivell: ensenyants; secundària

Característiques: Té 48 pàgines.

Resum: Proposta de treball per l'àrea de llengües estrangeres, concretament de llengua anglesa, que té com objectiu desenvolupar en els alumnes les actituds de tolerància través de l'àrea de llengües estrangeres, sense oblidar els continguts purament lingüístics. Per la realització d'aquest material curricular s'ha partit del Decret D'Ensenyaments Mínims del Ministeri d'Educació i Ciència i s'ha recollit la filosofia de la Reforma Educativa. El material adreçat al professor conté la informació bàsica per poder dur a la pràctica el projecte, s'enuncien els objectius, continguts de l'àrea que es pretenen treballar i es fa una proposta d'activitats.

.................................................................................................................

 

+informació
 

AULA D'ACOLLIDA 1

Autor: Solé, Maite; Fité, Marcel; [textos]; Ballabrera, Roger; [il·lustracions]

Nivell: secundària obligatòria; secundària; ensenyants

Característiques: Té 32 pàgines i l'acompanya un disc compacte d'aùdio.

Resum: Primer dels tres quaderns adreçats a alumnat de les aules d'acollida. Conté vocabularis visuals sobre elements de la vida quotidiana i sobre les festes i tradicions catalanes, lectures senzilles en forma de còmic i activitats sobre les lectures i de síntesi. L'acompanya un CD amb l'enregistrament de les lectures, i una agenda que, a més d'incloure pàgines d'apunts personals, completa els vocabularis i la informació sobre Catalunya que s'ofereix en el quadern. Els continguts dels quaderns introdueixen l'alumnat en la realitat cultural del país, tot presentant-ne les festes i tradicions més importats. Aquest primer quadern aplega les activitats sota els següents temes: 1. Som una colla; 2. Anem a l'Institut; 3. El meu país; 4. La castanyada; 5. S'acosta Nadal

..................................................................................................................

 

+informació
 

AULA D'ACOLLIDA 2

Autor: Solé, Maite; Fité, Marcel; [textos]; Ballabrera, Roger; [il·lustracions]

Nivell: secundària obligatòria; secundària; ensenyants

Característiques: Té 32 pàgines i l'acompanya un disc compacte d'aùdio.

Resum: Segon dels tres quaderns adreçats a alumnat de les aules d'acollida. Conté vocabularis visuals sobre elements de la vida quotidiana i sobre les festes i tradicions catalanes, lectures senzilles en forma de còmic i activitats sobre les lectures i de síntesi. L'acompanya un CD amb l'enregistrament de les lectures. Els continguts dels quaderns introdueixen l'alumnat en la realitat cultural del país, tot presentant-ne les festes i tradicions més importats. Aquest segon quadern aplega les activitats sota els següents temes: 1. Ara ja en som més; 2. En Mantas se'n va; 3. Disfressem-nos; 4. Una sortida genial; 5. La "mona"

..................................................................................................................

 

+informació
 

BALI. JO SÓC DE LA XINA

Autor: Ruiz de Infante, Begoña; ; Lun Batur, Chao; ; Roig, Anna; ; Estevez, Montserrat;

Nivell: primària; secundària; secundària obligatòria

Característiques: té 44 pàgines; conté fotografies en color

Resum: Bali és una nena xinesa que té 11 anys. Viu a Beijing, la capital de la Xina. És filla única. El seu pare és artista i és d'origen mongol. Bali es lleva a dos quarts de set per anar a l'escola. Hi va a peu, i per tal d'avisar els conductors i els ciclistes de la seva presència duu una visera d'un color groc molt cridaner.

..................................................................................................................

 

+informació
 

BULLY. JO VINC DE DOUBIROU

Autor: Jangana, Bully; Rius i Sabaté, Daniel

Nivell: primària; secundària; secundària obligatòria

Característiques: té 48 pàgines; conté fotografies en color

Resum: .Bully va néixer en un poblat de l' Àfrica negra amagat enmig del bosc. De petit la seva família va emigrar de Gàmbia al Senegal. El seu pare era agricultor, cultivava cotó. Quan no treballava ni tenia escola Bully anava a caçar al bosc. Ja adolescent, va venir a Espanya. Un cop a Catalunya, es va instal·lar al Maresme. Els dos primers anys van ésser els més crítics. Vivia en un pis amb disset companys, treballava molt i guanyava poc, s'enyorava, pensava en tornar al seu país...

..................................................................................................................

 

+informació
 

BÚXARA, JO SÓC DEL MARROC

Autor: Ollé, M.Àngels

Nivell: adults; educació compensatòria; primària; secundària

Característiques: Té 32 pàgines. Inclou fotografies en color i un mapamundi

Resum: L'autora, que ha fet moltes estades al Marroc, dóna vida a Búxara, una nena de deu anys, que ens va explicant com és viu a Erfoud, un poble situat al sud, al costat del desert. Descriu com són els carrers, els camps i el riu del seu poble. Parla dels seus costums i dels de la seva família. Del que fa a l'escola, de la vida al carrer, dels mercats i dels turistes que els visiten. Compara la seva llengua i la seva cultura amb la dels països veïns europeus. Al llarg de tot el contingut del llibre ens va traduint al seu idioma algunes paraules significatives. Explica algunes de les seves preferències i gustos i també les dels seus amics. Comenta la problemàtica dels joves emigrants del seu país. Ens explica un conte curt que li agrada molt al seu germà. Al final del llibre hi ha un vocabulari de paraules àrabs amb el seu significat.

..................................................................................................................

 

+informació
 

CAMPANYA D'EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT. MATERIALS DE PRIMÀRIA

Autor: Castro, Enrique; Soler, Susana; Tormo, Pepe; Vivar, Julia; ; Bertran, Carles; Eek; Serra, Laura; Camposo, Núria; ; Abadias, Teresa; Carbonell, Cristina; González, Jordi; Lladonosa, Conxita; Manzano, Raül; Bardavio, Antoni; Nuñez, Teresa; Pelegrí, Àngels; Villa, Quico

Nivell: ensenyants; formació permanent; primària; secundària; cicle inicial; cicle mitjà; cicle superior; formació de professorat

Característiques: Aquest material està composat dún dossier i un vídeo

Resum: Aquests materials didàctics són una proposta que aborda l'educació per al desenvolupament des d'una concepció globalitzadora, interdisciplinària i transversal que educa en valors i vol impregnar tot el projecte educatiu del centre. Planteja un fonament teòric per al professorat, recull els continguts d'actituds, de procediments i de conceptes de l'educació per al desenvolupament i proposa estratègies metodològiques i activitats concretes per a l'alumnat, acompanyades de materials audiovisuals. Els materials de primària inclouen tres unitats didàctiques: "Zoè, la gota viatgera", "Comerç i consum" i "Els drets de la infància", exemples per a cada un dels cicles d'etapa. En l'elaboració d'aquests materials hi ha participat professorat que està en contacte directe amb les aules i recull aportaciones fetes per professorat que els han experimentat dis de l'aula.

..................................................................................................................

 

+informació
 

CASA PACO MER, ULTRAMARINOS. EDUCAR EN VALORS. COMERÇ INJUST, COMERÇ SOLIDARI

Autor: Mans Unides; ; Callejo, Ma Luz; Bustamante, Manuel; Lizaso, Ma Luisa; Lizaso, Begoña; Bayés, Pilarín;

Nivell: primària

Característiques: La guia d'activitats té 40 pàgines. El dossier té 100 pàgines amb nombroses fotografies en blanc i negre. El desplegable és un doble DIN-A-3

Resum: Aquests materials formen part de la campanya "Educar per la pau i la solidaritat: comerç injust, comerç solidari". Pretén donar als docents instruments de treball que promoguin l'educació en valors. Les activitats de la guia s'estructuren al voltant de tres eixos temàtics: Akisí i la seva família, Akisí i el seu entorn natural i Akisí i el seu entorn social. Dins de cada eix temàtic hi ha activitats per a treballar les diverses àrees curriculars. El dossier "La història d'Akisí Kuamé" té cinc apartats: la història d'Akisí, l'àlbum fotogràfic d'Akisí, el seu món, la seva música i els seus amics. El desplegable sobre el cacau sonté una petita història del producte, un joc de taula i una recepta de cuina.

..................................................................................................................

 

+informació
 

CINC CIUTADANIES PER A UNA NOVA EDUCACIÓ

Autor: Imbernón, Francesc; [coordinador}; Majó, Joan; Mayer, Michela; Mayor Zaragoza, Federico; Menchú, Rigoberta; Tedesco, Juan Carlos

Nivell: ensenyants

Característiques: Té 102 pàgines

Resum: El llibre exposa el pensament de cinc autors/es en relació al fet de la convivència social i la importància de l'educació per la seva capacitat d'influir i fer possibles els canvis socials. S'han triat cinc ciutadanies que engloben tots els elements necessaris per dur a terme una deliberació educativa sobre el fet d'aprendre a conviure: ciutadania democràtica, ciutadania social, ciutadania paritària, ciutadania intercultural i ciutadania ambiental. Tot plegat amb la finalitat de prendre consciència que ser ciutadà és un procés que es pot generar a través de l'educació i la cultura, que a ser ciutadà o ciutadana se n'aprèn i que, per tant, pot ser ensenyat.

..................................................................................................................
   

COM ÉS EL COLOR CARN?

Autor: Alamán, Olga; [text]; Roca, Clara; [il·lustració]

Nivell: cicle inicial; cicle mitjà; cicle superior; primària;

Característiques: Té 37 pàgines amb dibuixos en color

Resum: Conté dinou històries curtes en les que dos personatges, la Laura i en Xavier, expliquen als seus fills de 7 anys, Jordi i Maria, algunes de les respostes possibles a preguntes de "per què". Aquest llibre dirigit a nens de primària treballa la diversitat de races, el respecte per a la religió de l'altre i la tolerància envers altres formes de vestir, jugar i veure el món. Es fomenta l'interès per conèixer altres cultures apropant els nens a les diferents maneres de llegir i escriure els mateixos conceptes. Al final del llibre es proposa "el joc de les famílies".

..................................................................................................................

 

+informació
 

COMUNICACIÓ PER A LA TOLERÀNCIA. MITJANS DE COMUNICACIÓ. MÒDUL 2

Autor: Gonzalez; Raquel; [idea original]; Bosch, Sandra; González, Raquel; [continguts]; Departament de Protecció i Promoció del Drets dels infants; [coordinació]

Nivell: ensenyants; secundària

Característiques: Té 26 pàgines. Conté grafics i il·lustracions en color.

Resum: L'objectiu d'aquests materials és desenvolupar valors i actituds que afavoreixin un clima social de convivència, respecte i tolerància als centres escolars i al carrer. Aborda temes de trobada i diàleg intercultural, d'una forma lliure de prejudicis i estereotips evitant l'etnocentrisme i la discriminació. Propostes didàctiques doncs, d'educació en valors, formals i no formals, adreçades tant a educadors com a alumnes, que expliquen, d'una manera raonada, conceptes com solidaritat, ciutadania, interculturalitat, justícia i cultura de la pau, alhora que proposen accions concretes en favor d'un coneixement més profund i obert entre les persones i els pobles del món. Aquest mòdul pretén mostrar la imatge que els mitjans ofereixen dels immigrants. També aprendre com funcionen, com trien les informacions que publiquen, quines diferències hi ha entre ells i, sobretot saber interpretar-los.

..................................................................................................................

 

+informació
 

COMUNICACIÓ PER A LA TOLERÀNCIA. ANÀLISI DE TEXTOS PERIODÍSTICS. MÒDUL 3

Autor: Gonzalez; Raquel; [idea original]; Bosch, Sandra; González, Raquel; [continguts]; Departament de Protecció i Promoció del Drets dels infants; [coordinació]

Nivell: ensenyants; secundària

Característiques: Té 31 pàgines. Conté gràfics i il·lustracions en color.

Resum: L'objectiu d'aquests materials és desenvolupar valors i actituds que afavoreixin un clima social de convivència, respecte i tolerància als centres escolars i al carrer. Aborda temes de trobada i diàleg intercultural, d'una forma lliure de prejudicis i estereotips evitant l'etnocentrisme i la discriminació. Propostes didàctiques doncs, d'educació en valors, formals i no formals, adreçades tant a educadors com a alumnes, que expliquen, d'una manera raonada, conceptes com solidaritat, ciutadania, interculturalitat, justícia i cultura de la pau, alhora que proposen accions concretes en favor d'un coneixement més profund i obert entre les persones i els pobles del món. En aquest mòdul es dóna l'oportunitat a l'alumnat de convertir-se en protagonista i fer les notícies o les informacions, i aprendre a analitzar els continguts dels mitjans.

..................................................................................................................

 

+informació
 

COMUNICACIÓ PER A LA TOLERÀNCIA. IMMIGRACIÓ. MÒDUL 1

Autor: Gonzalez; Raquel; [idea original]; Bosch, Sandra; González, Raquel; [continguts]; Departament de Protecció i Promoció del Drets dels infants; [coordinació]

Nivell: ensenyants; secundària

Característiques: Té 34 pàgines. Conté gràfics i il·lustracions en color.

Resum: L'objectiu d'aquests materials és desenvolupar valors i actituds que afavoreixin un clima social de convivència, respecte i tolerància als centres escolars i al carrer. Aborda temes de trobada i diàleg intercultural, d'una forma lliure de prejudicis i estereotips evitant l'etnocentrisme i la discriminació. Propostes didàctiques doncs, d'educació en valors, formals i no formals, adreçades tant a educadors com a alumnes, que expliquen, d'una manera raonada, conceptes com solidaritat, ciutadania, interculturalitat, justícia i cultura de la pau, alhora que proposen accions concretes en favor d'un coneixement més profund i obert entre les persones i els pobles del món. Aquest mòdul d'immigració ens acosta a la situació de les persones immigrades i al que significa per a elles arribar a Espanya, a quina imatge ofereixen d'ells els mitjans de comunicació i a aprendre a interpretar la informació que rebem.

..................................................................................................................

 

+informació
 

COMUNICACIÓN INTERCULTURAL . MATERIALES PARA SECUNDARIA

Autor: Vilà Baños, Ruth

Nivell: secundària obligatòria; secundària; ensenyants

Característiques: Té 124 pàgines.

Resum: Propostes didàctiques dirigides a l'alumnat de secundària amb l'objectiu de desenvolupar competències comunicatives interculturals. L'objectiu és potenciar la comunicació entre alumnes amb referents culturals diferents i en contexts multiculturals diversos. Les propostes responen a tres nivells bàsics: competències cognitives, competències afectives i competències comportamentals.

..................................................................................................................

 

+informació
 

CONECTA CON CATALUÑA: GUÍA DE ACOGIDA; CONNECTA AMB CATALUNYA: GUIA D'ACOLLIDA

Autor: Secretaria per a la Immigració

Nivell: educació d'adults; professionals de l'educació; ensenyants;

Característiques: Té 119 pàgines impreses en blau i blanc

Resum: Publicació feta amb la intenció d'ajudar a les persones nouvingudes a Catalunya. Aporta una primera idea de la realitat catalana i facilita el coneixement gradual del país en tots els seus àmbits. La guia pretén donar informació pràctica i útil sobre serveis públics diversos. Alhora, inclou informació sobre els trets que configuren la identitat i la personalitat cultural de Catalunya: des de l'idioma propi del país fins a les tradicions i els costums principals. La guia posa l'accent també en les normes de bona convivència i el respecte a les lleis vigents per a tots els ciutadans, així com les normes específiques que regeixen per a les persones de països de fora de la Unió Europea.

..................................................................................................................

 

+informació
 

CONNECTEZ AVEC LA CATALOGNE. CONNECTA AMB CATALUNYA. GUIA D'ACOLLIDA

Autor: Secretaria per a la Immigració

Nivell: educació d'adults; professionals de l'educació; ensenyants

Característiques: Té 119 pàgines impreses en marró i blanc.

Resum: Publicació feta amb la intenció d'ajudar a les persones nouvingudes a Catalunya. Aporta una primera idea de la realitat catalana i facilita el coneixement gradual del país en tots els seus àmbits. La guia pretén donar informació pràctica i útil sobre serveis públics diversos. Alhora, inclou informació sobre els trets que configuren la identitat i la personalitat cultural de Catalunya: des de l'idioma propi del país fins a les tradicions i els costums principals. La guia posa l'accent també en les normes de bona convivència i el respecte a les lleis vigents per a tots els ciutadans, així com les normes específiques que regeixen per a les persones de països de fora de la Unió Europea.

..................................................................................................................

 

+informació
 

CONSELL ASSESSOR DE LA LLENGUA A L'ESCOLA: CONCLUSIONS

Autor: Consell Assessor de la Llengua a l'Escola

Nivell: ensenyants

Característiques: Revista de 24X16 cm. i 36 pàgines, acompanyada d'un CD

Resum: Recull d'articles de les diferents conclusions de les comissions del Consell Assessor de la Llengua a l'Escola: projecte lingüístic, formació del professorat, nova immersió i canvis metodològics, didàctica de la literatura i coneixement i ús de la llengua. El CD conté les conclusions en versió completa.

..................................................................................................................

 

+informació
 

DANA, JO SÓC DELS ESTAT UNITS D'AMÈRICA

Autor: Nicholas, C.

Nivell: adults; alumnes; educació extraescolar; ensenyants; pares; primària; professionals de l'educació; animadors culturals; catequesi

Característiques: Llibret de 30 pàgines. Conté moltes fotografies en color.

Resum: El llibre és un recorregut per la vida d'un infant d'una cultura diferent a la nostra, els costums, la família, la llengua, l'escola, l'alimentació, les creences, el lleure,... sense deixar de fer una pinzellada de la geografia i la natura. Proposa una manera d'acostar-nos-hi, de reconèixer-hi allò d'essencial que tenim en comú i, a la vegada, de valorar l'enorme riquesa de la fantàstica diversitat humana.

..................................................................................................................

 

+informació
 

DIGUE'M COSES DEL TEU PAÍS. 30 E-MAILS PER A LA DIVERSITAT

Autor: Cela, Daniel; Costa, Jordi

Nivell: alumnes; primària; secundària; secundària obligatòria;

Característiques: Té 141 pàgines amb fotografies i il·lustracions a color.

Resum: Llibre de lectura que explica històries narrades per nens de trenta països diferents. Els nens tenen entre 10 i 13 anys i tots viuen en àrees geogràfiques diverses. La narració és en forma de correu electrònic on s'expliquen característiques del poble o ciutat on viu el nen, el seu país, la família, els amics, etc. Està estructurat en capítols que corresponen a cada país. Cada capítol conté informació en forma de símbols amb el nombre d'habitants, la superfície del país, la capital i la moneda de curs legal. El llibre conté també un glossari amb l'explicació de vocabulari que va sorgint en els relats, la situació horària i el nombre exacte d'habitants de cada país.

..................................................................................................................

 

+informació
 

E D'ESCOLA

Autor: Abella, Tomàs

Nivell: primària; professorat

Característiques: Totes les pàgines del llibre contenen un fotografia en color

Resum: Durant una visita als països africans del Txad i a Buskina Faso per conèixer alguns dels projectes de cooperació d'Intermón, l'autor va fer un recull d'informacions sobre l'escola al Txad. L'escrit està fet en forma de conversa i són els mateixos nadius els que informen i fan la valoració de la situació del seu sistema educatiu i el dia a dia de l'escola. En els diferents apartats, s'explica el camí que cal recòrrer per arribar a l'escola, com són les escoles, com es fan les classes i que s'estudia, l'aprenetatge de la lectura i l'escriptura, l'esbarjo i l'escola de pares que han organitzat. L'objectiu és veure com es desenvpolupen altres realitats educatives, en un context de pobresa i subdesenvolupament.

..................................................................................................................

 

+informació
 

EDUCACIÓ I CONFLICTES INTERCULTURALS

Autor: Canimas, Joan; Carbonell, Francesc

Nivell: ensenyants

Característiques: Té 119 pàgines. Inclou una annex amb referències de documentació i recursos.

Resum: Treball de reflexió pedagògica que es proposa ajudar el professorat a copsar adequadament les característiques dels conflictes ètics interculturals en els centres educatius per tal de poder donar una resposta adequada a les seves particularitats. Parteix del convenciment que els conflictes ètics interculturals que es donen als centres són una gran oportunitat per al diàleg crític amb les pròpies conviccions, per a l'aprenentatge de la convivència i per a la comprensió del món que ens ha tocat de viure. A partir de la presentació, en forma de fitxes breus, d'algunes casuístiques de conflictes ètics interculturals concrets ocasionats per la convivència de diferents referents culturals en l'àmbit educatiu, el llibre vol ajudar reflexionar i a intervenir, de manera especial a les persones que s'ocupen de la gestió i l'assessorament educatius. Davant els nous reptes que planteja la interculturalitat els autors defensen una actitud oberta i proposen deixar d'entendre la interculturalitat en referència "als que vénen de fora", per entendre-la com a característica d'una societat diversa i cada vegada més plural. Insisteixen en la necessitat d'iniciar un debat obert i rigorós per tal d'analitzar i aplicar als centres educatius protocols de bones pràctiques.

..................................................................................................................

 

+informació
 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL: UNA PROPUESTA PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA ESCUELA

Autor: Aguado Odina, Maria Teresa; Gil Jaurena, Inés; Mata Benito, Patricia

Nivell: ensenyants; gestors de l'educació; professionals de l'educació; pedagogs

Característiques: 142 pàgines, amb bibliografia per a cada capítol

Resum: L'educació intercultural, tal com l'enfoca aquest manual, és un plantejament per a la construcció de l'escola del futur. Un plantejament integral que proposa pautes concretes d'actuació, tant des de l'aula (oferint metodologies i pràctiques escolars renovades) com des de l'àmbit institucional i de polítiques educatives. Aquesta obra comprèn els fonaments conceptuals d'interculturalitat, les polítiques desitjables per afavorir un gir pedagògic en la formació del professorat, l'anàlisi del funcionament organitzatiu dels centres educatius i dels seus principals reptes futurs i les xarxes que enllacen els components de la comunitat educativa. El propòsit d'aquest llibre és trencar amb la idea estesa de limitar el concepte d'educació intercultural amb mesures compensatòries i auxiliars. Tota persona és intercultural i, per tant, no constitueix un problema. Les relacions entre iguals, en conseqüència, mai podran ser homogènies. Seguir atribuint-li a l'escola un paper reproductor adaptat a les necessitats d'una societat neutralitzant és oblidar-se que les societats són canviants, que les cultures neixen de l'intercanvi i són agents de dinamització dels espais compartits.

..................................................................................................................

 

 

EDUCAR EN SOCIEDADES PLURICULTURALES

Autor: Besalú, Xavier; [coordinador]

Nivell: ensenyants; formació de professorat; gestors de recursos; universitaris;

Característiques: Té 235 pàgines. Conté referència d'editorials, entitats editores i revistes referents del tema, així com un índex dels autors i institucions ressenyats al mateix llibre. Hi ha una introducció del coordinador per situar el tema globalment.

Resum: El llibre recull una sèrie de capítols que tracten diferents temàtiques relacionades amb l'educació en contextos pluriculturals, en cadascun un autor de referència fa una situació del tema i comenta la bibliografia per aprofundir-lo: llibres, revistes, pàgines web, pel·lícules de cinema. Vol ser una eina per a què el professorat disposi d'una àmplia amalgama de recursos per treballar a nivell teòrico-pràctic la interculturalitat des de la perspectiva de la sociodemografia, les identitats, la religió, les desigualtats socials, la gestió de la diversitat cultural, el currículum des de mirades interculturals, el multilingüsme i la mediació intercultural.

..................................................................................................................

 

+informació
 

EDUCAR EN TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE. EQUIDAD E INTERCULTURALIDAD EN LA ESCUELA

Autor: Carbonell Paris, Francesc

Nivell: ensenyants

Característiques: Té 102 pàgines.

Resum: Reflexió global sobre les transformacions de la societat actual i conjunt de propostes concretes sobre l'escola, considerant que l'educació intercultural s'ha d'establir sobre la igualtat d'oportunitats i el desenvolupament d'una alfabetització emocional recíproca. Inclou una bibliografia.

..................................................................................................................

 

+informació
 

EL CENTRE EDUCATIU ACOLLIDOR

Autor: Subdirecció General de Llengua i Cohesió Social; [coordinació]; Pujolàs, Pere; Led, Pere; Carbó, Josep M.; Bravo, Carme; Mínguez, Helena; Roqueta, Magda; Martínez, Matilde; Nussbaum, Luci; Andrade, Carme; Farré, Antònia; Quintana, Albert; Terés, Núria; Departament de Ciències Socials de l'IES de Santa Coloma de Farners

Nivell: ensenyants;

Característiques: Té 117 pàgines a dos colors. Inclou fotografies i esquemes. Va acompanyat d'un dvd.

Resum: Recull de reflexions derivades de la necessitat d'introduir en els centres educatius el Pla d'acollida i d'integració per facilitar la incorporació de tot l'alumnat a la vida i dinàmica ordinària dels centres transformant aquests en centres acollidors de la pluralitat d'alumnes nouvinguts. L'objectiu final és el d'aprofitar els reptes que aquest fet planteja, com a possibilitats de revitalitzar els centres educatius, per refermar la tradició educativa d'escola catalana i per saber transformar les amenaces en oportunitats de col·laboració en la construcció d'una societat més justa, plural i cohesionada. El contingut de les reflexions es reparteix en cinc capítols: el centre educatiu acollidor, els grups i els equips d'aprenentatge cooperatiu, el programa de convivència i mediació escolar del Departament d'Educació, manual per a la defensa del dret a la integritat física i a la dignitat personal i l'equitat com a fonament de la qualitat educativa. L'audiovisual "Iguals i diferents" que acompanya el llibre mostra l'experiència realitzada a l'IES Jaume I de Salou que tenia com a objectiu promoure la participació en el centre, la convivència i les identitats.

..................................................................................................................

 

+informació
 

EL CENTRE EDUCATIU ACOLLIDOR (II)

Autor: Alzina Seguí, Pere; Teixidó Saballs, Joan; Martí Soler, Lourdes; Grau Montero, Albert

Nivell: primària; secundària; educadors; monitors; pedagogs; ensenyants; tutors; gestors de l'educació; professionals de l'educació

Característiques: Té 112 pàgines

Resum: Inclou un informe de l'OCDE sobre l'èxit escolar de fills i filles de famílies immigrades, així com les percepcions i actituds davant l'escolarització en els països d'arribada. Joan Teixidor, de la Universitat de Girona, reflexiona sobre l'acollida que un centre educatiu hauria de dispensar als professionals de nova incorporació. S'hi presenta l'experiència de 2 centres, el CEIP Montseny de Vic i l'IES Tarradell de Barcelona, els quals tenen en comú l'interès per esdevenir capaços de donar respostes concretes i adaptades a les respectives comunitats educatives a les quals han de servir. Pere Alzina, director d'un IES d'Alaior, proposa partir dels interessos, experiències, vivències, necessitats... dels adolescents amb el canvis metodològics i actitudinals progressius dels professionals de l'educació que implica.

..................................................................................................................

 

+informació
 

EL CONOCIMIENTO DE LA LENGUA CASTELLANA EN ALUMNADO INMIGRANTE ESCOLARIZADO EN 1º DE ESO. UN ESTUDIO EMPÍRICO

Autor: Navarro Sierra, José Luis; Huguet Canalis, Àngel

Nivell: secundària; adults; ensenyants

Característiques: Té 193 pàgines. Conté quadres, gràfics, taules, mapes, conclusions, referències bibliogràfiques, annexos amb qüestionaris i una enquesta pel professorat. És el segon premi ex aequo d'investigació educativa 2003

Resum: L'arribada de l'alumnat immigrant que, en la major part, tenen llengües familiars diferents a la llengua vehicular planteja nous reptes, i al mateix temps, obliga a qüestionar-nos aspectes que aparentment estaven resolts en el sistema educatiu. Així, tenim com exemple aquest estudi fet a la província d'Osca, on el monolingüisme havia amagat la realitat de l'existència de l'aragonès i el català, en clara posició d'inferioritat amb el castellà majoritari a la població. Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental VI; Montcada i Reixac; juny 2005

..................................................................................................................

 

+informació
 

EL MEU ÀLBUM. QUI SÓC I D'ON VINC

Autor: Boixaderas, Rosa; Puig, Elisenda

Nivell: ensenyants; primària; secundària

Característiques: Té 94 pàgines amb dibuixos i fitxes de treball. Es complementa amb una guia per al professor.

Resum: És un material pensat per a alumnat que s'inicia en l'aprenentatge del català, independentment de l'edat i de la història escolar. És tracta d'un llibre de treball individualitzat que permet que cada alumne vagi al seu ritme, escrivint apunts de la seva biografia i aspectes del seu país d'origen. El material té dues parts. La primera 'Qui sóc i d'on vinc' consisteix en 26 temes que giren al voltant de la família, la casa, les activitats diàries, les amistats, els records d'escola i dades geogràfiques, costums i tradicions del seu país. La segona part 'Paraules i frases' està estructurada segons tres blocs: vocabulari, estructures i il·lustracions. El material per a l'alumne s'acompanya d'una guia per al professorat.

..................................................................................................................

 

+informació
 

EL RACISME EXPLICAT A LA MEVA FILLA

Autor: Ben Jelloun, Tahar

Nivell: adults; ensenyants; primària; secundària

Característiques: Té 59 pàgines

Resum: A través d'un diàleg amb la seva filla, l'escriptor descobreix els motius profunds que porten a les persones a comportar-se de manera racista. Dona respostes del ¿Per què som racistes? ¿Per què tenen por, els racistes?¿Què és el colonialisme i quines conseqüències té? ¿Som racistes des de el naixement?. Tot aixó explicat d'una manera clara i senzilla. Escrit amb una preocupació pedagògica, partint del principi de que la lluita contra el racisme comença amb l'educació.

..................................................................................................................

 

+informació
 

ELS AMAZIC

Autor: Castellanos Llorenç, Carles; El Molghy Afrass, Abdelghani

Nivell: primària; secundària; ensenyants; educadors; adults

Característiques: 32 pàgines, amb fotografies a una tinta

Resum: Introducció planera a la llengua i cultura del poble amazic. A més hi ha una introducció en amazic a la realitat de Catalunya. Aquest material, útil per al professorat i per a l'alumnat, permet tenir més informació sobre una realitat cultural i lingüística present a Catalunya. Cal recordar que bona part dels marroquins establerts aquí són de llengua amaziga (berber). L'objectiu és que el coneixement mutu, basat en el respecte i la valoració de totes les llengües i totes les cultures, permeti construir sòlidament la societat catalana del segle XXI.

..................................................................................................................

 

+informació
 

ELS CORREUS DE LA SAMIRA

Autor: Margarit Torras, Meritxell; Galup, Ramon; [il·lustracions]


Nivell: secundària; batxillerat; adults

Característiques: Té 40 pàgines. És un còmic amb il·lustracions en color. Conté un test, conclusions, activitats i llocs web de referència

Resum: Aquest còmic presenta la immigració des del vessant de les persones migrades i el seu procés d'adaptació al nou país, les diferents cultures, les tradicions i sobretot la importància del respecte envers ambdues cultures a mesura que es coneixen. Mostra l'aprenentatge de la llengua d'una manera lúdica. Proposa un treball reflexiu i empàtic amb un test anomenat I tu què faries? A partir de la pregunta què vol dir interculturalitat s'inicia un procés d'aprofundir i esbrinar el sentit que tenen les paraules. Si volem donar sentit al que diem i que una relació funcioni, cal saber buscar el que tenim en comú amb els altres i no les diferències. En definitiva, propiciar l'anàlisi d'una situació social propera.

..................................................................................................................

 

+informació
 

ELS GRÚFOLS

Autor: Cirici, David; ; Balaguer, Marta; ; Delgado, Manuel; ; Mayor Zaragoza, Federico;

Nivell: adults; ensenyants; primària

Característiques: Té 62 pàgines; conte nascut arran de l'exposició "La Ciutat de la Diferència"

Resum: Aquest conte posa en escena el racisme quotidià i duu el lector a preguntar-se sobre valors tan importants per a la nostra convivència social com la tolerància, la lluita contra l'exclusió, el rebuig de la discriminació. A través del text i dels dibuixos entrem a la vida de la Maria, compartim els seus somnis, els seus malsons... i així descobrim qui són els grúfols..., nosaltres mateixos. Aquest llibre pot ser un bon instrument per parlar amb els fills o alumnes sobre el tema del racisme.

..................................................................................................................

 

+informació
 

ELS PLANS EDUCATIUS D'ENTORN: UNA RESPOSTA INTEGRAL I COMUNITÀRIA

Autor: Subdirecció General de Llengua i Cohesió Social; [coordinació]

Nivell: primària; secundària; animadors culturals; educadors; monitors; pares; pedagogs; professorat; tutors

Característiques: Té 132 pàgines.

Resum: Descriu què són els Plans Educatius d'Entorn, quines són les seves característiques i quins agents hi intervenen. Dedica un bloc a presentar diferents articles per reflexionar sobre la temàtica del PEE i, en un tercer apartat, recull diferents experiències relacionades amb la dinamització del PEE: tallers d'estudi assistit, dues pràctiques d'aprenentatge servei, tallers de cohesió social a partir de centres d'interès i una experiència interdepartamental relacionada amb l'esport en el marc d'un PEE.

..................................................................................................................

 

+informació
 

ELS POBLES DE L'EQUADOR

Autor: Altuna, Nora; Ushigua, Bartolo; Ushiga, Luciano; Jintiach, Marianela

Nivell: primària; secundària; ensenyants; educadors; adults

Característiques: Llibre de 57 pàgines, amb fotografies en blanc i negre. Els textos d'exemple estan impresos capiculats.

Resum: Introducció a la cultura des pobles de l'Equador. Situa al mapa les zones on es parlen els 13 idiomes localitzats a l'estat americà. Ens presenta les nacionalitats indígenes, el passat i l'estat actual de les diferents comunitats, què els ha impulsat a emigrar i com els podem donar acollida a Catalunya. A la segona part del llibre hi ha un diàleg entre un equatorià zàpara i un català. El text es transcriu en castellà de l'Equador, en quítxua i en shuar.

..................................................................................................................

 

+informació
 

ELS POBLES DE LA MEDITERRÀNIA I EL SEU ENTORN

Autor: Argemí, Aureli; Areny, Maria; [text]; CIEMEN; Bridda, Roberta; [disseny i il·lustracions]

Nivell: adults; alumnes; educadors; ensenyants; secundària; primària; cicle superior

Característiques: Té 87 pàgines

Resum: Eina pedagògica per a donar a conèixer les diferents cultures, llengües i nacions que, més enllà dels estats, s'han desenvolupat al voltant de la Mediterrània. Uns pobles que han forjat una relació de pertinença i una necessitat de cercar camins d'encontre entre cultures veïnes, que promoguin un desenvolupament equilibrat entre el Nord i el Sud, i la resolució de conflictes de manera pacífica. Les nacions i poble dels que parla són: Albània; Algèria; Els Amazics; Bòsnia i Hercegovina; Els coptes; Còrsega; Egipte; Eslovènia; Espanya; França; Friül-Venècia-Júlia; Grècia; Israel; Itàlia; Kosovo; Líbia; Malta; Marroc; Occitània; Països Catalans; Sardenya; Sèrbia; Síria; Tunísia; Turquia; Xipre.

..................................................................................................................

 

+informació
 

ELS QUÍTXUA

Autor: Montero, Cecília; García, Fernando

Nivell: primària; secundària; ensenyants; educadors; adults

Característiques: 32 pàgines, amb fotografies a una tinta

Resum: Introducció planera a la llengua i cultura del poble quítxua. A més hi ha una introducció en llengua quítxua a la realitat de Catalunya. Aquest material, útil per al professorat i per a l'alumnat, permet tenir més informació sobre una realitat cultural i lingüística present a Catalunya. Cal recordar que la llengua quítxua és parlada per 10 milions de persones les regions andines del Perú, Equador, sud de Colòmbia, Bolívia, nord de Xile i nord-oest d'Argentina. L'objectiu és que el coneixement mutu, basat en el respecte i la valoració de totes les llengües i totes les cultures, permeti construir sòlidament la societat catalana del segle XXI

..................................................................................................................

 

+informació
 

ELS SISTEMES EDUCATIUS ALS PAÏSOS D'ORIGEN DE L'ALUMNAT IMMIGRAT. UNA APROXIMACIÓ

Autor: Alegre, Miquel Àngel; Benito, Ricard; González, Sheila

Nivell: adults; educació especialitzada; alfabetització, educació compensatòria

Característiques: Té 79 pàgines. Disposa de bases de dades i quadres. Conté bibliografia específica per l'atenció a la Diversitat Cultural en Educació.

Resum: Aquest informe breu tracta un element clau per entendre els processos d'integració de l'alumnat nouvingut en el sistema educatiu català: les experiències escolars prèvies que han tingut en els seus països d'origen. L'estructura, les dinàmiques i les relacions família-escola que aquests alumnes han conegut abans d'arribar a Catalunya ens poden ajudar a entendre com viuen la seva incorporació a l'escola catalana i a pensar com es pot millorar. Aquestes aproximacions són extretes d'un treball de camp ampli basat en entrevistes a diversos alumnes i famílies, així que la informació obtinguda és testimonial i exemplificadora. Conté unes fitxes ordenades per contextos geogràfics que tenen unes dinàmiques organitzatives semblants.

..................................................................................................................

 

+informació
 

ENEIDE. JO VINC DE GUAJARÀ-MIRIM

Autor: Flores, Eneide

Nivell: adults; educació compensatòria; primària; secundària;

Característiques: Té 31 pàgines. Inclou moltes fotografies en color i un mapa de l'Amazònia

Resum: Llibret autobiogràfic que explica la vida d'Eneide, una brasilera que viu a Catalunya. A partir dels seus records ens acosta a la seva vida d'infantesa i joventut a l'Amazònia, una terra salvatge plena de vida i de perills naturals. Explica la vida dels seus pares, com es guanyaven la vida, en quines circumstàncies van néixer ella i els seus germans, etc. Vivien en un poble anomenat Surpresa i quan tenia 9 anys es van traslladar a Guajarà-Mirim on vivien amb molta pobresa. Als 17 anys va tenir el primer dels seus 2 fills, als quals va haver de criar sola perquè el pare els va abandonar. El 1991, Eneide va voler buscar un futur millor per als seus fills i va emigrar a Catalunya on van ser acollits per un matrimoni. Aquí Eneide va trobar feina, els nens van poder anar a l'escola i a hores d'ara encara estan instal·lats a Barcelona. Malgrat tot, no han perdut el contacte amb les seves arrels.

..................................................................................................................

 

+informació
 

ENSENYAR I APRENDRE EN ESCOLES MULTICULTURALS. UNA APROXIMACIÓ INTEGRADA

Autor: Coelho, Elizabeth

Nivell: adults; ensenyants; formació de professorat; psicòlegs

Característiques: Té 303 pàgines. Inclou gràfics i quadres

Resum: Aquest llibre dóna exemples d'aproximacions i estratègies que els centres educatius i el professorat poden adoptar per proporcionar experiències educatives que cobreixin les necessitats de tot l'alumnat en centres i classes culturalment diverses. Proporciona una visió general de les fonts de la diversitat cultural. Es centra en les necessitats especials de l'alumnat que, o bé és nouvingut d'altres països, o bé és fill o filla d'immigrants que fa poc que han arribat. Suggereix formes pràctiques per rebre i donar la benvinguda i ajudar a assolir un començament positiu en l'entorn educatiu. Descriu alguns components importants d'un estil educatiu inclusiu a la classe multicultural. Proporciona una visió general de l'educació antiracista, examina el contingut del currículum i aconsella accions específiques per desenvolupar un currículum que sigui inclusiu en la seva orientació i equitatiu en els seus efectes.

..................................................................................................................

 

+informació
 

ENSENYAR LES NACIONS UNIDES: UNA PROPOSTA PEDAGÒGICA

Autor: Centre UNESCO de Catalunya; Departament d'Ensenyament

Nivell: ensenyants; primària; secundària obligatòria

Característiques: Les sis fitxes temàtiques són quatre pàgines, cada una, amb il·lustracions i exercicis; Les Orientacions per a l'ús de les fitxes és un quadern de 5 pàgines i la Proposta pedagògica és un altre amb 9 pàgines

Resum: Amb motiu del cinqüentenari de la Signatura de la Carta de les Nacions Unides. s'ha preparat aquest material didàctic per fer conèixer als escolar què és l'ONU i com funciona. Actualment en formen part 184 paisos. L'objectiu fonamental de l'ONU és prevenir la guerra, mantenir la pau i desenvolupar relacions amistoses entre les nacions, impulsant la cooperació internacional i promovent el progrés social. El fullet "Proposta pedagògica" ofereix informació, organigrames i dades sobre l'organització. El seu origen, evolució, diferents comissions. Les fites aconseguides durant aquests anys i una bibligrafia i adreces. Les "Orientacions per a l'ús de les fitxes" ofereix l'equivalent a un disseny curricular de cada fitxa: objectius i continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals, també ofereix la relació entre aquests continguts i el primer nivell de concreció del currículum comú. Les fitxes temàtiques combinen la informació, amb activitats i exercicis. Els tremes tractats són la història de l'ONU, la pau, el desarmament, el desenvolupament, l'ecologia, la diversitat cultural

..................................................................................................................

 

+informació
 

ESCOLES DEL MÓN

Autor: Correig, Montserrat; Fons, Montserrat; Bigas, Montserrat

Nivell: pares; professorat; educació infantil; primària; animadors culturals

Característiques: Té 31 pàgines;

Resum: A partir d'un mapamundi, on s'assenyalen els països d'origen, se'ns presenten els vuit protagonistes, quatre nens i quatre nenes. A partir del fet que tots van a l'escola i del camí que han de fer per arribar-hi, cada protagonista exposa en primera persona el seu nom, el país d'origen, com va a l'escola, allò que més li agrada de l'entorn escolar, les dificultats quotidianes, els tipus d'activitats que més els agraden... El conjunt és una mostra internacional de diferències culturals al voltant del món escolar.

..................................................................................................................

 

+informació
 

ESPANYA DAVANT LA IMMIGRACIÓ

Autor: Pérez-Díaz, Víctor; Álvarez-Miranda, Berta; González-Enríquez, Carmen

Nivell: adults; secundària; secundària obligatòria

Característiques: Té 238 pàgines.

Resum: El llibre recull els testimonis dels espanyols del debat cívic sobre la immigració davant l'arribada d'estrangers, especialment de les zones menys afavorides econòmicament. Els principals partits polítics han evolucionat sobre aquest tema de manera que el to encès de la discussió a apropar la nostra política d'estrangeria a les practicades en altres països europeus ens mostra una actitud i un marge obert a l'aprenentatge. Presenta unes enquestes on els seus continguts s'analitzen i ens demostren un predomini dels sentiments humanitaris, però també la inquietud per temes relacionats amb el treball i el respecte a la llei. També recull les valoracions dels qui viuen, treballen i eduquen els seus fills en zones amb molta presència d'immigrants que expressen les dificultats en la convivència.

..................................................................................................................

 

+informació
 

EUROPA EXPLICADA ALS JOVES

Autor: Le Goff, Jacques; Casassas, Enric; [traductor]; Mora, Sergi; [il.lustrador]

Nivell: joves; primària; secundària

Característiques: Té 91 pàgines.

Resum: Narra la història d'Europa en forma de conte. Comença la història amb un viatger que en poques hores va d'una punta a l'altra del continent i es troba en gent molt diversa, llengües i cultures diferents, maneres de viure, costums i tradicions diverses, però, alhora, agrupats sota el nom d'Europa. Explica la constitució de l'Europa actual i els països que la limiten i fa un repàs des dels inicis de la formació d'Europa fins als nostres dies (imperi grec, imperi romà, barbars, normands, musulmans, les colonitzacions,...).

..................................................................................................................

   

EXPRESSIÓ, CULTURA I COHESIÓ SOCIAL. JORNADA DE FIGUERES, 23 D'OCTUBRE DE 2004

Autor: Mèlich, Joan Carles; Sotelo Paradela, Constantí; Boada, Óscar; Godoy, Josep M.; Juanola, Roser; Vallvé Cordomí, Lluís; Rodon Borràs, Anna; Anton Rosera, Montserrat; Carranza, Marta; Mora Verdeny, Josep M.; Cela, Jaume; Sanahuja, Eduard; Costa, Jesús

Nivell: primària; secundària; ensenyants; educadors; gestors de l'educació; professionals de l'educació

Característiques: 90 pàgines

Resum: La publicació inclou la conferència general sobre estètica i educació, les ponències i les síntesis dels debats realitzats a les 4 taules rodones simultànies: expressió musical; expressió visual i plàstica; expressió corporal i educació física; expressió literària. Per ajudar al debat, el Consell Escolar de Catalunya hi va aportar el document Expressió, cultura i cohesió social, en què s'hi exposen reflexions, recomanacions i peticions de la comunitat educativa sobre aquestes àrees d'expressió, adreçades tant als centres escolars com al teixit associatiu, social i cultural del país.

.................................................................................................................

 

+informació
 

FEM UN SOL MÓN

Autor: Lara, Carme; Viñamata, Agustí

Nivell: primària; secundària; educadors

Característiques: Té 170 pàgines

Resum: El llibre pretén facilitar un canvi d'actituds i comportaments en els alumnes en relació amb el problema dels desequilibris econòmics, socials i culturals entre els pobles i llurs greus conseqüències sobre les condicions de vida i la supervivència de les persones.

..................................................................................................................

 

+informació
 

FÁTIMA VANESSA. JO SÓC D'EL SALVADOR

Autor: Vila Roca, Roser; Morollón Pardo, Mar; ; Vila Roca, Margarida; ; Morollon, Mar; ; Domènec; ; Estévez, Montserrat;

Nivell: primària; secundària; secundària obligatòria

Característiques: té 46 pàgines, amb fotografies en color

Resum: Fátima Vanessa té 10 anys i viu a San Salvador, la capital de El Salvador, un país petit però molt poblat. La seva mare és mestra. Fátima vanessa cada dia es lleva molt d'hora per anar a l'escola, d' un quart de vuit a un quart de dotze. Com tots els nens i nenes del seu país, a l'escola duu uniforme escolar. Té una mestra de religió, una d'educació física i una altra per a les altres matèries. La classe que li agrada més és la d'educació física. Com que és catòlica practicant, els diumenges a la tarda va a missa amb la seva família...

..................................................................................................................

 

+informació
 

GET WIRED UP TO CATALONIA. CONNECTA AMB CATALUNYA. GUIA D'ACOLLIDA

Autor: Secretaria per a la Immigració

Nivell: educació d'adults; professionals de l'educació; ensenyants

Característiques: Té 119 pàgines impreses en gris i blanc.

Resum: Publicació feta amb la intenció d'ajudar a les persones nouvingudes a Catalunya. Aporta una primera idea de la realitat catalana i facilita el coneixement gradual del país en tots els seus àmbits. La guia pretén donar informació pràctica i útil sobre serveis públics diversos. Alhora, inclou informació sobre els trets que configuren la identitat i la personalitat cultural de Catalunya: des de l'idioma propi del país fins a les tradicions i els costums principals. La guia posa l'accent també en les normes de bona convivència i el respecte a les lleis vigents per a tots els ciutadans, així com les normes específiques que regeixen per a les persones de països de fora de la Unió Europea.

..................................................................................................................

 

+informació
 

GITANOS DE CAN TUNIS 1977-1983. CRÓNICA DE UN PROCESO EDUCATIVO

Autor: Codina Mir, Maria Teresa

Nivell: ensenyants; secundària; universitària

Característiques: Té 356 pàgines amb fotografies, taules i gràfics

Resum: Recull de dades, reflexions, memòries i documents generats en el procés del Projecte d'Educació Global de Can Tunis des del 1977 al 1983. Es tracta d'una ordenació i estructuració de material d'arxiu realitzada per l'autora, que en va ser una de les protagonistes. A la primera part es descriu el marc geogràfic i diferents àmbits de la realitat de Can Tunis com l'educació, la sanitat, el treball i l'assistència social els primers anys del projecte. En la segona part es tornen a abordar aspectes com l'habitatge, l'educació i la sanitat en el període que va de juliol 1979 a agost del 1980. La tercera part es dedica al període de setembre de 1980 a novembre de 1982 fent una anàlisi de la situació centrada en l'escola i la problemàtica del barri. La quarta part correspon a l'última etapa, desembre 1982 al juny de 1983 en la que els fets porten al tancament de l'escola i la degradació del barri generant forts contrastos amb la resta de Barcelona i un preocupant clima de desconcert. Inclou 12 annexos amb documentació citada en el llibre.

..................................................................................................................

 

+informació
 

HASSAN, JO VINC DE NADOR

Autor: Abarkan, El Hassan

Nivell: adults; educació compensatòria; primària; secundària

Característiques: Té 32 pàgines amb fotografies en color

Resum: Llibret autobiogràfic en el que l'autor ens explica com és la vida al Marroc, la seva llengua i la seva cultura. Comença fent la distinció entre àrabs i berebers. Ens descriu la seva família i els seus costums. Les característiques geogràfiques i polítiques del país. La religió, l'educació dels infants i la seva experiència personal a l'escola. Explica les obligacions essencials de l'Alcorà i el significat i els preceptes del ramadà. A la part final del llibre exposa la seva experiència a Catalunya com a immigrant. Hassan pertany a l'associació GRAMC (Grups de Recerca i Actuació amb Minories Culturals i Treballadors Estrangers) de Palafrugell, per això ens explica els seus objectius i la importància d'estar organitzat per tal de defensar els interessos de tot el col·lectiu d'immigrants a Catalunya.

..................................................................................................................

 

+informació
 

IDENTIDAD E INMIGRACIÓN: ORIENTACIONES PSICOPEDAGÓGICAS

Autor: Abenoza Guardiola, Rosa

Nivell: professionals vinculats a l'educació; ensenyants; adults

Característiques: Té 126 pàgines amb algunes il·lustracions. Es complementa amb una bibliografia.

Resum: Per a comprendre i acceptar la realitat multicultural, cal primer comprendre'ns nosaltres mateixos com una realitat plural i multiètnica. Aquest llibre tracta del origen comú dels éssers humans i aprofundeix en els mecanismes de formació de la identitat individual i col·lectiva, fruit d'encontres històrics successius. Segons el llibre, una de les més grans aventures que ofereix emigrar, és la possibilitat de ser el que un sent que és, manifestar-se des d'un mateix i tenir la oportunitat de crear la seva pròpia vida, sense la pressió de les expectatives de l'entorn de pertinença original. El llibre ens parla també dels canvis que la inserció de la població immigrant produeix en la nostra pròpia societat i de la identitat comunitària de la mateixa.

..................................................................................................................

 

+informació
 

IGUALTAT PER VIURE DIVERSITAT PER CONVIURE

Autor: Essomba, Miquel À.;

Nivell: adults; ensenyants; professionals de l'educació; secundària; educadors

Característiques: Té 70 pàgines numerades i 19 pàgines sense numerar al final del dossier essent una guia per al professorat. Conté algunes il·lustracions en blanc i negre i en color, així com també algunes fotocòpies de retalls de diari. L'enquadernació és en una carpeta d'anelles amb separadors en cada un dels capítols

Resum: Crèdit variable d'educació antiracista per a l'ESO el qual pot ser usat també com a crèdit de síntesi, això permet que el professorat el pugui adaptar a les seves necessitats. Comença explicant els principis teòrics del crèdit variable, la necessitat d'una Educació Antiracista. El crèdit es divideix en 3 parts: "Introducció" l'activitat comença amb la presentació d'una carta de SOS Racisme on es demana l'opinió de l'alumnat per participar en el projecte i se'ls hi passa una pel·lícula que tracta el fenomen del racisme. "Projecte" s'inicia el procés de recerca treballant el tema del racisme a nivell de la societat actual, en l'entorn immediat i a la classe "Globalització" es presenten els resultats del projecte fent una exposició. Al final del dossier hi ha una guia informativa per al professorat on es fa referència a "El racisme dels nostres dies", "Les idees racistes" i "L'alternativa al racisme. Igualtat de drets i integració intercultural".

..................................................................................................................

 

+informació
 

IMMIGRACIÓ I EDUCACIÓ

Autor: Consell Escolar de Catalunya

Nivell: ensenyants; gestors de l'educació

Característiques: Té 52 pàgines, 8 el primer informe i 32 el segon

Resum: Presenta 2 documents sobre la diversitat, la interculturalitat i la immigració. El primer, Immigració i educació, és l'aportació del Consell Escolar de Catalunya a les XIV Jornades dels Consells Escolars de les Comunitats Autònomes i de l'Estat del curs 2002-2003. Aquest document, aprovat pel Ple, és el resultat del treball de la subcomissió creada amb aquesta finalitat. El 2n document, sobre la intervenció de la comunitat educativa, recull les conclusions d'aquelles Jornades celebrades a Salamanca. Les conclusions i propostes de millora d'aquest informe agrupen la varietat d'actuacions que s'estan realitzant a tot l'Estat, d'acord amb les situacions respectives en què cada comunitat autònoma es troba.

..................................................................................................................

 

+informació
 

IMMIGRACIÓ, ESCOLA I MERCAT DE TREBALL. UNA RADIOGRAFIA ACTUALITZADA

Autor: Colectivo Ioé

Nivell: secundària; ensenyants

Característiques: Té 148 pàgines amb gràfiques i dibuixos a dues tintes. Inclou un annex estadístic i una bibliografia comentada final.

Resum: El llibre ofereix una radiografia actualitzada de la incidència del fenomen de la immigració a l'estat espanyol. A Espanya, la transformació de la situació ha estat molt important en els darrers anys, durant els quals s'han accelerat i diversificat els fluxos migratoris. L'objectiu dels autors és presentar un "estat de la qüestió" actualitzat prenent com a base les dades estadístiques oficials recollides de diferents organismes. El text es divideix en tres capítols i una recapitulació final. En el primer es situen els processos migratoris actuals en el context dels canvis recents que hi ha hagut a la societat espanyola i en l'ordre mundial. El segon capítol es refereix a l'alumnat immigrant en l'ensenyament no universitari. Les dades que es presenten permeten identificar la composició d'aquest alumnat i la seva proporció en relació al total de l'alumnat no universitari. El tercer capítol fa referència als treballadors estrangers i als perfils dominants que adopta la mà d'obra estrangera en els mercats de treball. Finalment en l'apartat de recapitulació final, s'extreuen algunes conclusions i s'expliquen les principals tendències actuals.

..................................................................................................................

 

+informació
 

INMIGRACIÓN, FAMILIAS Y ESCUELA EN EDUCACIÓN INFANTIL

Autor: Baráibar López, José Manuel; Carbonell París, Francesc; [pròleg]

Nivell: educació infantil; ensenyants; formació de professorat; pedagogs

Característiques: Té 147 pàgines; conté bibliografia i recursos

Resum: Reflexió sobre els estereotips i els prejudicis, tant per part dels docents com de les famílies immigrades, sobre el funcionament i el tracte en el centre escolar. Analitza aquesta situació basant-se en l'anàlisi DAFO (debilitats, amenaces, fortaleses, oportunitats). Dóna una sèrie de propostes pràctiques pensades per a fomentar la participació de les famílies en l'àmbit escolar: la reorganització del centre, la creació i modificació d'espais, la flexibilització dels horaris o la varietat en el menjador, l'obertura al barri, l'intercanvi entre famílies... o la conveniència o no de celebrar efemèrides tradicionals.

..................................................................................................................

 

+informació
 

INTERCULTURALIDAD, FEMINISMO Y EDUCACIÓN

Autor: Amorós, Cèlia; Cobo, Rosa; Miyares, Alicia; Sánchez, Ana; Posada, Luisa

Nivell: ensenyants

Característiques: Té 117 pàgines. Cada capítol inclou una bibliografia.

Resum: Llibre compost per 4 capítols i un epíleg, escrits cadascun per una autora diferent. Aquestes autores exposen la tesi de que els barons de totes les cultures emmascaren els seus privilegis darrera de pràctiques que denominen culturals. Cal analitzar aquelles pràctiques que vulneren el principi d'igualtat i els drets humans. L'escola reflexa els contrastos culturals que es produeixen en la nostra societat amb l'arribada de la immigració i es converteix en una institució de reproducció de les relacions socials i un poderós instrument de transformació. El llibre identifica aquells conflictes que, encara que tinguin l'aparença de ser culturals, en realitat són conflictes de gènere.

..................................................................................................................

 

+informació
 

INTERCULTURALITAT I ENSENYAMENT

Autor: Alcoverro, Carme; [direcció]

Nivell: educació infantil; ensenyants; primària; secundària

Característiques: La revista està enquadernada amb les altres del mateix any

Resum: Interculturalitat expressa pluralitat, contacte, convivència, cessió, transvasament i influències recíproques: és així com cal entendre la integració dels immigrants extracomunitaris. Els articles de reflexió que formen aquesta monografia són: Com s'hauria d'entendre la integració dels immigrants estrangers; La incorporació tardana al sistema educatiu de Catalunya; El programa d'educació compensatòria; Percepció d'escola i diversitat; El nen emigrant i el nou entorn social i escolar; El nou alumnat nouvingut. S'exposen també experiències escolars: Mil i una veus: històries de vida; Viure (pensar) un viatge divers; Una experiència intercultural a secundària. Hi ha una entrevista a l'arabista Mikel de Epalza. La fitxa didàctica "Fem jocs de màgia" és una proposta per treballar la llengua oral als cicles mitjà i superior de primària adreçada a grups on hi hagi alumnat d'incorporació tardana.

..................................................................................................................

 

+informació
 

JO NO SÓC RACISTA, PERÒ... JUSTIFICANT LA DISCRIMINACIÓ

Autor: García, Margarita

Nivell: ensenyants; secundària; secundària obligatòria; secundària post-obligatòria; educació intercultural

Característiques: Té 109 pàgines amb algunes il·lustracions i fotografies en blanc i negre

Resum: Llibre sobre la discriminació. Està fet amb el propòsit d'ajudar el lector a reflexionar sobre el procés que porta a actituds i comportaments discriminatoris. La reflexió es fa a partir de recordar i analitzar la manera com ens hem relacionat i relacionem amb els altres, amb els que considerem diferents, i d'identificar els mecanismes de justificació de les nostres actituds. Està fet amb la intenció que l'esmentada reflexió ens faci capaços de comprometre'ns en la recerca d'unes noves relacions de convivència que permetin la construcció de societats més justes.

..................................................................................................................

 

+informació
 

JÓVENES CONTRA LA INTOLERANCIA

Autor: Calvo Buezas, Tomás; Calvo Díaz, Amalio; Díaz Díaz, José Antonio; Rodríguez Ugarte, Juan José; Salcedo, Juan;

Nivell: ensenyants; joves; secundària

Característiques: Té 32 pàgines.

Resum: Defineix les bases per treballar la sensibilització de les actituds racistes dels joves amb l'alumnat. Principalment fa referència als principis i valors per la convivència, la tolerància i l'estratègia d'actuació.

..................................................................................................................

 

+informació
 

JUNTS EN LA DIVERSITAT

Autor: Caselles, David

Nivell: secundària; secundària obligatòria; batxillerat; ensenyants;

Característiques: Té 68 pàgines amb gràfics i mapes en blanc i negre. L'acompanya una guia didàctica per al professor de 25 pàgines i un casset amb 24 cançons.

Resum: Crèdit variable de llengua catalana per a treballar les variants dialectals a partir de cançons. Està adreçat a segon curs del segon cicle de l'ensenyament secundari, però que també es pot aplicar a batxillerat. Es presenten diferents propostes per a treballar cançons catalanes de diversos cantautors i grups, en dialectes diversos. Hi trobem cançons en català septentrional, central, mallorquí, menorquí, eivissenc, alguerès, nord-occidental, valencià i baleàric. A través de les cançons es pretén millorar el grau de coneixement de la llengua catalana en quant a dialectologia, sociolingüística, gramàtica, redacció i lèxic. També s'insisteix en la idea de la unitat de la llengua catalana i l'enriquiment que representen les peculiaritats pròpies de cada territori on es parla.

..................................................................................................................

 

+informació
 

L'ACOLLIDA. ACOMPANYAMENT D'ALUMNAT NOUVINGUT

Autor: Carbonell, Francesc

Nivell: ensenyants; professionals de l'educació; secundària obligatòria

Característiques: Té 110 pàgines

Resum: L'autor exposa les actituds i les actuacions més convenients perquè l'acollida, especialment en el context educatiu, faciliti un desenvolupament òptim dels processos d'adaptació i d'inserció social de l'alumnat nouvingut. Entén l'acollida com una actitud humana intrínseca al fet educatiu, que ha de presidir un conjunt d'actuacions i d'estratègies adreçades a afavorir la plena integració de tot l'alumnat als centres. Per això cal establir unes pràctiques formatives i informatives que ajudin a desenvolupar l'autonomia de les persones nouvingudes i a millorar la convivència. El llibre ofereix una sèrie de recursos i materials reflexius per a la gestió de la diversitat cultural i es divideix en quatre parts: les actituds, els procediments, els conceptes i les referències bibliogràfiques.

..................................................................................................................

 

+informació
 

L'AFGANISTAN, EL PAÍS DE LES DONES VALENTES

Autor: Álvarez, Alex; Castells, Rosa M.; Isaola, Emma; Marlet, Núria; Santafe, Josep; Tortajada, Carme

Nivell: adults; ensenyants; secundària

Característiques: Té 126 pàgines.

Resum: És una aproximació a la geografia, a la història, a la societat i a la cultura afganeses i permet descobrir, un país divers i amb una riquesa cultural immensa. Amb aquest llibre, la plataforma Antiguerra de la Universitat Oberta de Catalunya (PAUoc) pretén donar a conèixer la situació viscuda pel poble afganès sota el fonamentalisme talibà, especialment per les dones que, dins la societat afganesa patriarcal, han estat víctimes d'una situació d'exclusió i marginació. S'inclouen textos que reflecteixen algunes situacions de la població en els camps de refugiats, així com poemes d'escriptores afganeses. Amb la difusió d'aquest llibre -publicat amb la col·laboració econòmica de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès- es pretén donar suport a les activitats de dues organitzacions d'ajuda humanitària: HAWCA (Assistència Humanitària per als Infants i Dones de l'Afganistan) i RAWA (Associació Revolucionària de Dones de l'Afganistan).

..................................................................................................................
   

L'AULA D'ACOLLIDA

Autor: Subdirecció General de Llengua i Cohesió Social; [coordinació]

Nivell: ensenyants

Característiques: Té 116 pàgines a dos colors. Conté fotografies i esquemes.

Resum: Consta de tres parts: 1a. La definició d'aula d'acollida, com un recurs per donar resposta a l'acollida i a l'aprenentatge intensiu de la llengua de l'alumnat estranger, que ha de formar part del plantejament general del centre per atendre la diversitat. 2a. La proposta d'un seguit d'eines per a la reflexió, tant teòrica com pràctica i 3a. Recull de diferents experiències amb diferents tipologia d'aules com primària, secundària, centres públics - concertats, amb molt/poc alumnat nouvingut, elaborades per atendre la diversitat de l'alumnat estranger.

..................................................................................................................
   

L'EDUCACIÓ I LA IMMIGRACIÓ

Autor: Arnau Querol, Joaquim; [direcció]; Pons Barceló, Maria Magdalena; Solivellas Morro, Francisca M.; Carrasco Escandell, Maria Josep; Alegre Jovaní, M. José; Ibàñez, Dolors; Morales Ibàñez, Joan; Marzal Albiol, Maite; Cobos, Maria; Feu, Maria Teresa; Martori, Joan; Dòria Bozzo, Elisabeth; Sabater Puig, M. Dolors; Martínez Olivé, Cristina; Teberosky, Ana; Sánchez Cano, Manuel

Nivell: educació infantil; primària; secundària; secundària obligatòria; ensenyants

Característiques: Els 8 articles ocupen 62 pàgines

Resum: Un repte urgent i viu de l'ensenyament és donar acollida a l'alumnat nouvingut que s'incorpora al sistema educatiu en totes les etapes. L'acolliment inicial de l'escola s'ha de transformar, a mida que l'alumne va creixent, en un treball sistemàtic per aprendre la llengua i les matèries curriculars que l'ajudaran a esdevenir un ciutadà com la resta de companys. L'article del director de la revista compara les diverses maneres que hi ha al món occidental per acollir els nouvinguts amb el model català. També s'explica l'opció de la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern Balear pel que fa a l'acollida d'infants forans que arriben a les Illes. Es presenten experiències d'aula: coneixement i ús de la llengua fora de l'aula en alumnes de secundària que han passat per tallers de llengua (TAE); implicació de tot un centre de primària o de la comunitat educativa en l'acollida global dels nouvinguts. Hi ha també 2 estudis entorn de l'adquisició de la llengua: adquisició del codi escrit en alumnes d'educació infantil i primària de famílies estrangeres; adquisició de la competència lingüística en alumnes nouvinguts d'educació primària.

..................................................................................................................
   

L'OMAR I L'AIXA. SOCIALITZACIÓ DELS FILLS I FILLES DE FAMÍLIES MARROQUINES

Autor: Carbonell, Francesc

Nivell: ensenyants; primària; batxillerat; secundària obligatòria

Característiques: Té 117 pàgines. Inclou bibliografia.

Resum: El llibre dóna informació sobre la cultura del Marroc adreçada als docents dels centres educatius i als professionals de les entitats de lleure. El text està fonamentat en una recerca etnogràfica del sociòleg Diego Herrera sobre el procés de socialització a Catalunya dels infants i joves de famílies d'origen marroquí. El llibre comenta quina és l'estructura familiar que hi ha al Marroc, les característiques de l'Islam, com està organitzada l'educació i en què consisteix el lleure. També fa una reflexió sobres els factors que han portat les famílies a emigrar i les dificultats que hi troben. El llibre inclou dos annexos amb dades i referències del Marroc i sobre les característiques de les seves llengües, l'àrab i l'amaziga. També defineix el paper que ha de tenir a Catalunya el sistema educatiu i la tasca de les aules d'acollida.

..................................................................................................................
   

L'ÀFRICA AUSTRAL. ASSOCIACIÓ CATALANA D'AMISTAT AMB MOÇAMBIC

Autor: Almazan, Ismael; Swardt, Maria; Valls, Núria

Nivell: secundària

Característiques: Té 47 pàgines.

Resum: Material didàctic per estudiar i conèixer la zona de l'Àfrica Austral. Proposa cinc unitats separades i són: L'Àfrica Austral ens presenta la seva realitat geogràfica i econòmica. La lluita anticolonial, els diferents models, sense oblidar la resistència en el temps de la colonització. L'agressió sudafricana, amb la presentació del conflicte a l'Àfrica Austral, les diferents formes i les seves conseqüències. L'apartheid, el coneixement d'aquesta política i de la seva gènesi històrica, així com del que suposa pels pobles sudafricans. I per últim, quin futur per a l'Àfrica Austral?, les possibles sortides pels països, enfront del gegant sudafricà.

..................................................................................................................
   

L'ÀSIA UN CONTINENT DIVERS. EL JAPÓ I ELS DRACS ASIÀTICS. QUADERN PER A L'ALUMNAT

Autor: Eixarch, Assumpta; Alegret, Josep Miquel; Llort, Imma

Nivell: secundària

Característiques: Té 61 pàgines. Inclou fotografies en blanc i negre i algun mapa.

Resum: L'objectiu general de la col·lecció és triple: per una banda analitzar les diferents realitats que viu el continent asiàtic en els nostres dies, per una altra aportar elements que ajudin a trencar els estereotips que hem anat construint des d'Occident, i finalment afavorir una educació en valors i actituds que contribueixi a augmentar la solidaritat entre els pobles. Aquest volum centra el seu estudi en el Japó i els països dels Dracs asiàtics, és a dir, Corea del sud, Hong Kong, Singapur i Taiwan. De cada un d'ells, després d'una presentació i una introducció, proposa fitxes de treball consistents en una lectura i un conjunt d'activitats. L'objectiu és conèixer la geografia, l'economia, la cultura i la vida política i social d'aquesta zona de l'Àsia. Així tracta, entre altres temes, la vida quotidiana al Japó, el seu idioma i les relacions d'aquest país amb Europa, el desenvolupament econòmic i la qualitat de vida dels Dracs asiàtics.

..................................................................................................................
   

L'ÀSIA UN CONTINENT DIVERS. EL JAPÓ I ELS DRACS ASIÀTICS. QUADERN PER AL PROFESSORAT

Autor: Eixarch, Assumpta; Alegret, Josep Miquel; Llort, Imma

Nivell: ensenyants

Característiques: Té 38 pàgines. Inclou fotografies en blanc i negre i algun mapa.

Resum: L'objectiu general de la col·lecció és triple: per una banda analitzar les diferents realitats que viu el continent asiàtic en els nostres dies, per una altra aportar elements que ajudin a trencar els estereotips que hem anat construint des d'Occident, i finalment afavorir una educació en valors i actituds que contribueixi a augmentar la solidaritat entre els pobles. Aquest llibret va adreçat al professorat i fa referència al volum del mateix títol destinat als alumnes. Aquí el professor hi pot trobar, de cada un dels països que s'hi treballen, un full de programació, informació i activitats d'ampliació, bibliografia, lectures i vídeos recomanats i finalment adreces postals i electròniques d'interès.

..................................................................................................................
   

L'ÀSIA UN CONTINENT DIVERS. PAÏSOS DE L'HIMALAIA. QUADERN PER A L'ALUMNAT

Autor: Llort Juncadella, Imma

Nivell: secundària; secundària obligatòria

Característiques: 93 pàgines

Resum: El dossier està pensat per treballar tant en l'àmbit de l'educació formal (a partir del primer cicle de l'ESO), com en el de l'educació no formal (educació en el lleure, cursos d'educació per a la pau i la solidaritat, formació d'adults, etc.). Aquest volum tracta del Nepal, el Tibet i el Bhutan i hi ha la informació necessària pequè l'alumnat pugui realitzar les activitats per tal de conèixer aquests països. Ofereix una visió general de cada país i tracta també aspectes més concrets de cada un, com ara la invasió Xina en el Tibet, el treball infantil al Nepal o el budisme, en el Bhutan.

..................................................................................................................
   

L'ÀSIA UN CONTINENT DIVERS. PAÏSOS DE L'HIMALAIA. QUADERN PER AL PROFESSORAT

Autor: Llort Juncadella, Imma

Nivell: secundària; secundària obligatòria

Característiques: 85 pàgines

Resum: El dossier està pensat per treballar tant en l'àmbit de l'educació formal (a partir del primer cicle de l'ESO), com en el de l'educació no formal (educació en el lleure, cursos d'educació per a la pau i la solidaritat, formació d'adults, etc.). Aquest volum tracta del Nepal, el Tibet i el Bhutan i hi ha la informació necessària per desenvolupar les activitats que es proposen en el llibre de l'alumne. Ofereix una visió general de cada país i tracta també aspectes més concrets de cada un, com ara la invasió Xina en el Tibet, el treball infantil al Nepal o el budisme, en el Bhutan.

..................................................................................................................
   

L'ÀSIA UN CONTINENT DIVERS. PAÏSOS DEL SUD-EST ASIÀTIC. QUADERN PER A L'ALUMNAT

Autor: Eixarch, Assumpta; Alegret, Josep Miquel; Llort, Imma

Nivell: secundària

Característiques: Té 135 pàgines. Inclou fotografies en blanc i negre i algun mapa.

Resum: L'objectiu general de la col·lecció és triple: per una banda analitzar les diferents realitats que viu el continent asiàtic en els nostres dies, per una altra aportar elements que ajudin a trencar els estereotips que hem anat construint des d'Occident, i finalment afavorir una educació en valors i actituds que contribueixi a augmentar la solidaritat entre els pobles. Aquest volum centra el seu estudi en els països del sud-est asiàtic. De cada un d'ells, després d'una presentació i una introducció, proposa fitxes de treball consistents en una lectura i un conjunt d'activitats. L'objectiu és conèixer la geografia, la història, l'economia, la cultura i la vida política i social d'aquesta zona de l'Àsia. Així tracta, entre altres temes, la vida de les dones i el fenomen migratori a les Filipines, els drets humans a Indonèsia i Timor Oriental, la prostitució infantil a Tailàndia i la guerra i la cultura de l'arròs al Vietnam.

..................................................................................................................
   

L'ÀSIA UN CONTINENT DIVERS. PAÏSOS DEL SUD-EST ASIÀTIC. QUADERN PER AL PROFESSORAT

Autor: Eixarch, Assumpta; Alegret, Josep Miquel; Llort, Imma

Nivell: ensenyants

Característiques: Té 61 pàgines.

Resum: L'objectiu general de la col·lecció és triple: per una banda analitzar les diferents realitats que viu el continent asiàtic en els nostres dies, per una altra aportar elements que ajudin a trencar els estereotips que hem anat construint des d'Occident, i finalment afavorir una educació en valors i actituds que contribueixi a augmentar la solidaritat entre els pobles. Aquest llibret va adreçat al professorat i fa referència al volum del mateix títol destinat als alumnes. Aquí el professor hi pot trobar, de cada un dels països que s'hi treballen, un full de programació, informació i activitats d'ampliació, bibliografia, lectures i vídeos recomanats i finalment adreces postals i electròniques d'interès.

..................................................................................................................
   

L'ÀSIA UN CONTINENT DIVERS. VOLUM INTRODUCTORI. QUADERN PER AL PROFESSORAT

Autor: Llort, Imma; Eixarch, Assumpta; Alegret, Josep Miquel

Nivell: ensenyants;

Característiques: Té 16 pàgines. Inclou quadres-resum de la col·lecció.

Resum: En aquest volum introductori els autors de la col·lecció presenten la carpeta pedagògica 'Àsia, un continent divers'. N'especifiquen els objectius, els continguts i l'estructura, i aporten un quadre-resum de cada un dels volums. En aquests últims hi trobem especificat quins són els temes i els subtemes treballats de cada país, les metodologies proposades per a cada un d'ells, la pàgina on es troben, i fins i tot una orientació per edats de cada una de les propostes; finalment també anuncien altres àrees d'estudi relacionades amb el tema tractat. Eina molt útil per tal que el professor pugui dominar, amb un sol llibret, el contingut de tota la col·lecció.

..................................................................................................................
   

L'ÀSIA, UN CONTINENT DIVERS. L'IRAN I L'AFGANISTAN. QUADERN PER A L'ALUMNAT

Autor: Eixarch Conesa, Assumpta; Llort Juncadella, Imma

Nivell: ensenyants

Característiques: Té 71 pàgines.

Resum: És un dels set volums que conté la carpeta pedagògica: Àsia, un continent divers. Analitza les diferents realitats que viu el continent asiàtic en els nostres dies, aporta elements que ajuden a trencar estereotips que s'han anat construint des de Occident i afavoreix una educació en valors i actituds que contribueixen a augmentar la solidaritat entre els pobles. És el llibre de l'alumne amb propostes concretes d'activitats.

..................................................................................................................
   

L'ÀSIA, UN CONTINENT DIVERS. L'IRAN I L'AFGANISTAN. QUADERN PER AL PROFESSORAT

Autor: Eixarch Conesa, Assumpta; Llort Juncadella, Imma

Nivell: ensenyants

Característiques: Té 39 pàgines.

Resum: És un dels set volums que conté la carpeta pedagògica: Àsia, un continent divers. Analitza les diferents realitats que viu el continent asiàtic en els nostres dies, aporta elements que ajuden a trencar estereotips que s'han anat construint des de Occident i afavoreix una educació en valors i actituds que contribueixen a augmentar la solidaritat entre els pobles. Fa propostes concretes d'activitats.

..................................................................................................................
   

L'ÀSIA, UN CONTINENT DIVERS. PAÏSOS HINDUSTÀNICS, I. BANGLA DESH, EL PAKISTAN, SRI LANKA. QUADERN PER A L'ALUMNAT

Autor: Llort Juncadella, Imma

Nivell: ensenyants

Característiques: Té 101 pàgines.

Resum: És un dels set volums que conté la carpeta pedagògica: Àsia, un continent divers. Analitza les diferents realitats que viu el continent asiàtic en els nostres dies, aporta elements que ajuden a trencar estereotips que s'han anat construint des de Occident i afavoreix una educació en valors i actituds que contribueixen a augmentar la solidaritat entre els pobles. És el llibre de l'alumne amb propostes concretes d'activitats.

..................................................................................................................
   

L'ÀSIA, UN CONTINENT DIVERS. PAÏSOS HINDUSTÀNICS, I. BANGLA DESH, EL PAKISTAN, SRI LANKA. QUADERN PER AL PROFESSORAT

Autor: Llort Juncadella, Imma

Nivell: ensenyants

Característiques: Té 96 pàgines.

Resum: És un dels set volums que conté la carpeta pedagògica: Àsia, un continent divers. Analitza les diferents realitats que viu el continent asiàtic en els nostres dies, aporta elements que ajuden a trencar estereotips que s'han anat construint des de Occident i afavoreix una educació en valors i actituds que contribueixen a augmentar la solidaritat entre els pobles. Fa propostes concretes d'activitats.

..................................................................................................................
   

L'ÀSIA, UN CONTINENT DIVERS. PAÏSOS HINDUSTÀNICS, II. ÍNDIA. QUADERN PER A L'ALUMNAT

Autor: Llort Juncadella, Imma

Nivell: ensenyants

Característiques: Té 86 pàgines.

Resum: És un dels set volums que conté la carpeta pedagògica: Àsia, un continent divers. Analitza les diferents realitats que viu el continent asiàtic en els nostres dies, aporta elements que ajuden a trencar estereotips que s'han anat construint des de Occident i afavoreix una educació en valors i actituds que contribueixen a augmentar la solidaritat entre els pobles. És el llibre de l'alumne amb propostes concretes d'activitats.

..................................................................................................................
   

L'ÀSIA, UN CONTINENT DIVERS. PAÏSOS HINDUSTÀNICS, II. L'INDIA. QUADERN PER AL PROFESSORAT

Autor: Llort Juncadella, Imma

Nivell: ensenyants

Característiques: Té 64 pàgines.

Resum: És un dels set volums que conté la carpeta pedagògica: Àsia, un continent divers. Analitza les diferents realitats que viu el continent asiàtic en els nostres dies, aporta elements que ajuden a trencar estereotips que s'han anat construint des de Occident i afavoreix una educació en valors i actituds que contribueixen a augmentar la solidaritat entre els pobles. Fa propostes concretes d'activitats.

..................................................................................................................
   

L'ATENCIÓ A L'ALUMNAT IMMIGRAT I DE MINORIES ÈTNIQUES EN EL NOSTRE SISTEMA EDUCATIU

Autor: Consell Escolar de Catalunya

Nivell: ensenyants; professionals de l'educació; animadors culturals; educadors; pedagogs; psicòlegs

Característiques: Conté 29 pàgines unides mitjançant un caragol

Resum: Document del Consell Escolar de Catalunya sobre l'atenció a l'alumnat immigrat i de minories ètniques en el nostre sistema educatiu

..................................................................................................................
   

LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD EN CONTEXTOS MULTICULTURALES

Autor: Bartolomé Pina, Margarita; Cabrera Rodríguez, Flor; Espín López, Julia Victoria; del Campo Sorribas, Jaume; Marín Gracia, Mª. Ángeles; Rodríguez Lajo, Mercedes; Sandín Esteban, Mª. Paz; Sabariego Puig, Marta

Nivell: ensenyants

Característiques: Consta de 346 pàgines

Resum: En la primera part del document la identitat ètnica és el focus de reflexió en relació a la construcció de processos d'identitat personal y social en l'adolescència. En la segona, es formula una proposta de desenvolupament de la identitat en contexts multiculturals mitjançant la descripció, aplicació i avaluació d'un programa d'acció tutorial.

..................................................................................................................
   

LA ENSEÑANZA DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA EN CONTEXTO ESCOLAR. UN ENFOQUE INTERCULTURAL DE LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA

Autor: Moreno García, Concha

Nivell: adults; ensenyants

Característiques: Té 159 pàgines. Conté bibliografia i webs d'interès.

Resum: És un llibre clar i pràctic, enfocat a l'ensenyament de la llengua en contextos multiculturals i plurilingüístics, pensat per orientar al professorat en els nous reptes que planteja el context escolar i que centra el procés en les persones i en el seu coneixement global per aprofitar aquestes vivències a l'aula d'espanyol.

..................................................................................................................
   

LA ESCOLARIZACIÓN DE HIJAS DE FAMILIAS INMIGRANTES

Autor: Pereda, Carlos; Prada, M. Angel de; Actis, Walter; Grañeras, Montserrat; [Colectivo Ioé]

Nivell: ensenyants; pedagogs; psicòlegs; adults

Característiques: Té 176 pàgines; inclou taules i estadístiques

Resum: Recull un estudi sobre la distribució de sexes de l'alumnat estranger escolaritzat a Espanya en els ensenyaments previs a la Universitat. S'analitzen estadístiques educatives en relació als sexes i la nacionalitat d'origen de les famílies de l'alumnat per tal de veure si hi han pautes d'escolarització diferents. A més, s'han estudiat empíricament les trajectòries escolars de famílies immigrants marroquines i dominicanes.

..................................................................................................................
   

LA ESCUELA INTERCULTURAL: REGULACIÓN DE CONFLICTOS EN CONTEXTOS MULTICULTURALES. CONCIENCIACIÓN, NEGOCIACIÓN, CONFRONTACIÓN

Autor: Colectivo Amani; Gómez Lara, Juan; [editor]

Nivell: primària; secundària; educació extraescolar; tutors; ensenyants; professionals de l'educació

Característiques: Conté 206 pàgines

Resum: La diversitat cultural a l'escola pot crear situacions conflictives. La convivència intercultural s'ha de construir a partir de la reflexió conjunta de tots els agents implicats en l'educació. Aquesta proposta pedagògica ofereix un ampli conjunt d'activitats per treballar dins de l'aula actituds, valors i dinàmiques de grup amb l'objectiu de prevenir i donar sortida a les situacions conflictives.

..................................................................................................................
   

"LA FAMÍLIA KUAMÉ". QUADERN PER A LLEGIR, CANTAR, PINTAR I FER TEATRE

Autor: Berdugo, Francis; ; Cáliz, Sonia; ; Muñoz, Maria Jesús; ; Bayés, Pilarín; ; Lizaso, Maris Luisa; ; Lizaso, Begoña;

Nivell: ensenyants; primària

Característiques: Té 44 págines. La major pat són làmines, amb narracions, activitats i alguna canço. Les làmines en color estan reproduïdes també sense color.

Resum: Presenta la forma de vida de la població de Costa d'Ivori: famílies dedicades al conreu del cacau: producte presenta a la vida dels nens europeu, la comercialització del qual reflecteix les desigualtats del sistema econòmic mundial. Igualment es preten mostrar la vida dels paisos subdesenvolupats Amb aquesta anèdota s'introdueix el tema del comerç just, les relacions Nord-sud, amb l'objectiu de motivar el canvi d'actitud cap a un consum responsable, la solidaritat i un cdesig de justícia. Inclou jocs, contes, cançons, representacions. La major part deel quadern són làmines de la P.Bayés, primer en color i despres en blan i negre per què els nens les pintin. Hi ha activitats de música i de representació teatral.

..................................................................................................................
   

"LA FAMÍLIA PINATUBO" QUADERN PER A LLEGIR, CANTAR, PINTAR I FER TEATRE

Autor: Càliz, S.; Bayès, P.; Lizaso, B M.L.;

Nivell: educació infantil

Característiques: Te 38 pàgines, il·lustracions a color i partitures musicals

Resum: Narracions pensades per apropar els més petits a altres nens i nenes de Filipines, a les seves vides, els seus problemes i les seves il.lusions per tirar endevant i tenir un futur millor. Els protagonistes d'aquestes històries són els membres de la família Pinatubo que viuen en un barri de barraques als afores de Manila i treballen en un abocador en unes condicions durissimes. Amb elles es preten educar per la solidaritat informant de la problemàtica del treball infantil en condicions d'explotació, de les seves causes i consequències.

..................................................................................................................
   

LA FAMÍLIA DE SOUZA. QUADERN PER A LLEGIR, CANTAR, PINTAR I FER TEATRE

Autor: Cáliz, Sonia; Junyent, Montserrat; Bayés, Pilarín;

Nivell: educació infantil; ensenyants; professionals de l'educació; educadors

Característiques: Conté 40 pàgines amb nombrosos dibuixos

Resum: Aquest quadern té com a fita atansar els infants petits a altres nens i nenes del Brasil, a les seves vides, els seus problemes i les seves il.lusions. Els protagonistes de les històries que trobem en ell, són la família De Souza, camperols que viuen en un asentament. La vida d'aquesta família dóna peu per introduir en educació Infantil, a un nivell molt bàsic, el tema de la terra.

..................................................................................................................
   

LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN EDUCACIÓN INTERCULTURAL

Autor: Jordán, José Antonio; Besalú, Xavier; Bartolomé, Margarita; Aguado, Teresa; Moreno, Concha; Sanz, Marta

Nivell: ensenyants

Característiques: Té 220 pàgines. Conté bibliografía.

Resum: Mostra línies de pensament sobre qüestions bàsiques relacionades amb l'educació intercultural. Ciutadania, ensenyament de l'espanyol per a estrangers, elements de la pràctica intercultural, educació en valors, escola i desigualtat social són alguns dels conceptes que van obrint-se pas en aquestes pàgines per elaborar un discurs que permeti mostrar un model d'educació que integri la igualtat d'oportunitats i el respecte a la diversitat.

..................................................................................................................
   

LA GESTIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS. UNA PROPUESTA INTERCULTURAL

Autor: Tébar, Pedro

Nivell: ensenyants;

Característiques: Té 190 pàgines. Inclou dibuixos, gràfics i esquemes. També, un recull bibliogràfic, una relació de webs comentats i cinc documents annexos.

Resum: Manual que ofereix propostes pedagògiques per a l'adaptació de l'alumnat nouvingut tant al sistema educatiu com a l'entorn social i cultural que l'envolta. El treball està basat en l'experiència concreta d'un centre educatiu, amb la finalitat de compartir-la amb d'altres centres que tinguin o puguin tenir el mateix repte. Proposa la incorporació de l'alumnat estranger al centre en base a l'afecte cap a l'alumne i la seva família, amb la finalitat de facilitar unes relacions personals satisfactòries per aconseguir un progrés educatiu adequat i una societat més solidària. A més d'oferir el marc legislatiu i el marc teòric planteja quines han de ser les línees d'actuació del centre educatiu i com cal preveure el procés d'ensenyament-aprenentatge. Els annexos ofereixen instruments concrets de treball en relació al professorat i a l'alumnat.

..................................................................................................................
   

LA HISTÒRIA DE ROSINHA I JOÂO. EDUCAR EN VALORS

Autor: Mans Unides

Nivell: primària

Característiques: Té dues parts. Una de 82 pàgines en forma de fitxes i una altra és la "guia d'activitats" amb unes quantes fitxes més

Resum: Com explicar les injústes condicions en què viuen els nens/es "meninos" del Brasil als nes/es d'occident??? Mans Unides ha confeccionat aquesta carpeta on a través d'un personatge concret " Rosnina" que explica on viu, com, amb qui, quin país és el seu, etc.. fa que coneguem de manera més apropada la realitat del dia a dia d'aquests infants. Primer ens presenta la seva història, diari, després el seu àlbum de fotos, des d'on entrem a conèixer el seu entorn més proper, després ens ensenya Brasil: Un país de contrastos; Tots som mestissos; El brasiler; El menjar brasiler; Una escola; La terra: font de vida; Els conreus; L'amazònia; El clam dels exclosos; Gent en marxa cap a un món més just; Els valors religiosos: convivència i solidaritat; Amb el ritme al cos; Bojos pel futbol; Mans Unides i el repartiment just dels bens. Inclou un quadern de música del país i un recull de llengendes i contes brasilers. El dossier de guia didàctica explica al professor com pot treballar els materials i treuren rendiment.

..................................................................................................................
   

LA IMMIGRACIÓ ESTRANGERA A ESPANYA. ELS REPTES EDUCATIUS

Autor: Aja, Eliseu; Carbonell, Francesc; Colectiu Ioé; Funes, Jaume; Vila, Ignasi

Nivell: formació de professorat

Característiques: Té 209 pàgines, inclou nombrosos quadres estadístics.

Resum: El llibre ofereix una introducció rigorosa i sintètica de la immigració, recent en el nostre país però amb tendència a augmentar. En el primer capítol s'analitza la importància numèrica del fenomen i la seva evolució. En el segon s'estudia la regulació jurídica dels immigrants i en especial del dret a l'educació dels immigrants i els seus fills. En el tercer capítol s'analitza el repte de la interculturalitat i com la diversitat es pot convertir en legitimació de l'exclusió social. El quart tracta de la problemàtica específica de l'adolescència, amb les dificultats afegides per les contradiccions culturals d'origen i de la societat receptora. El capítol cinquè explica les maneres en què s'aprèn una llengua i les seves implicacions. En el sisè i darrer es descriu la percepció que els espanyols tenen davant de l'estranger.

..................................................................................................................
   

LA IMMIGRACIÓ I EL TREBALL INTERCULTURAL A LES ENTITATS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE DE CATALUNYA

Autor: Herrera, Diego; Albaigés, Bernat; Garet, Mercè

Nivell: ensenyants; professionals de l'educació; educadors; pedagogs; gestors de l'educació

Característiques: 64 pàgines. Inclou bibliografia i llistat de la documentació aportada per les entitats

Resum: Durant l'any 2000-2001 es van realitzar un seguit d'entrevistes a les entitats del món de l'educació en el lleure, per tal de constatar l'arribada d'infants i joves als centres, esplais i agrupaments de Catalunya. L'enquesta sobre immigració i interculturalitat a les entitats d'educació en el lleure a Catalunya s'emmarca dins el projecte Calidoscopi, com un dels instruments de recollida d'informació sobre la presència dels infants i joves d'origen immigrat. Aquesta presència ha obligat als moviments de lleure i a les entitats d'educació en el lleure a ajustar les seves activitats, estructures organitzatives, l'accessibilitat, les relacions socials i el discurs institucional, per poder garantir la seva inclusió socioeducativa des d'un veritable model intercultural.

..................................................................................................................
   

LA INTEGRACIÓ DE L'ALUMNAT IMMIGRANT AL CENTRE ESCOLAR. ORIENTACIONS, PROPOSTES I EXPERIÈNCIES

Autor: Montón Sales, María José

Nivell: ensenyants; gestors de l'educació

Característiques: Té 136 pàgines

Resum: Aquest treball aborda una sèrie de de qüestions relacionades amb l'escolarització de l'alumnat immigrant d'incorporació tardana. En una primera part de la publicació s'exposen valoracions i propostes relacionades amb els primers passos de la intervenció escolar, com ara les actituds prèvies, els primers emplaçaments, els mecanismes d'adaptació dels alumnes al centre i a l'entorn, l'aprenentatge de les llengües implicades... A continuació, el llibre fa una proposta de treball per afavorir el pas de l'aula d'acollida a les classes ordinàries, dedicant especial atenció a l'alumnat de tercer cicle d'educació primària i ESO. La tercera part de la publicació consisteix en la descripció i anàlisi dels aspectes més rellevants d'algunes experiències que poden servir com a referents per a la programació d'actuacions.

..................................................................................................................
   

LA INTEGRACIÓ DELS IMMIGRANTS: UNA TASCA NOMÉS DE L'ESCOLA?

Autor: FAPAES Catalunya

Nivell: ensenyants

Característiques: Té 81 pàgines amb algunes fotografies en color

Resum: Documents presentats en el "XXXVIè Congrés de FAPAES" que va tenir lloc el mes de maig de 2005 a Figueres. Conté les transcripcions de l'acte d'inauguració; la conferència central "La integració dels immigrants: una tasca només de l'escola?", a càrrec de Xavier Besalú Costa; tallers d'experiències d'integració; plantejaments i conclusions i transcripcions de l'acte de cloenda.

..................................................................................................................
   

LA INTEGRACIÓN ESCOLAR DEL ALUMNADO INMIGRANTE EN EUROPA

Autor: Eurydice

Nivell: ensenyants; gestors de l'educació; primària; secundària;

Característiques: Té 100 pàgines. Inclou un cd-rom amb el text en anglès i en francès. Conté Cd.

Resum: Què fan els sistemes educatius per integrar l'alumnat immigrant? Aquesta és la pregunta a la que mira de contestar el present document. L'estudi, centrat en els diferents models d'integració adoptats en els sistemes educatius de 30 països europeus per a l'alumnat immigrant, consta de sis capítols. Els dos primers ofereixen el context polític i demogràfic general de la situació a Europa. El dret a l'educació dels menors immigrants i les mesures de suport en els centres es descriu amb detall en els capítols següents.

..................................................................................................................
   

LA INTEGRACIÓN LINGÜÍSTICA DEL ALUMNADO INMIGRANTE. PROPUESTAS PARA EL APRENDIZAJE COOPERATIVO

Autor: Morales Orozco, Luis

Nivell: ensenyants; primària; secundària; secundària obligatòria; professionals de l'educació; inspectors

Característiques: 144 pàgines, amb annexes (activitats i qüestionaris) i bibliografia

Resum: L'alumnat immigrant, només per ser-ho, no precisa compensació educativa, ja que no és necessàriament un alumnat amb dificultats intel·lectuals: comunica en la seva llengua materna i és portador d'una cultura pròpia amb experiències prèvies molt vàlides per a ell mateix i per als altres. Treure'l de l'aula per portar-lo a una classe compensatòria pot minvar-li l'autoestima. L'aprenentatge d'un idioma no es fa al marge del context de socialització dels infants: una bona relació emocional en el context escolar amb els autòctons afavoreix el maneig de la llengua d'acollida i, en conseqüència, la seva adquisició. En aquesta experiència el professorat té clara la necessitat de treballar des del punt de vista de les aules inclusives, sense treure en cap moment l'alumnat de les aules de referència. Així, desenvolupar estratègies i modalitats d'intervenció que s'adeqüin al context, revisar les actituds, utilitzar un model educatiu intercultural basat en la diferència i no en el dèficit, ressaltar l'íntima connexió que existeix entre escola inclusiva i l'ús de les estratègies cooperatives en l'aprenentatge i establir unes relacions positives entre família i escola són algunes de les estratègies que proposa l'autor per abordar l'ensenyament de la llengua no materna en un context multilingüe.

..................................................................................................................
   

LA LLEI DEL MÉS FORT. TRAMPES I INJUSTÍCIES DEL COMERÇ MUNDIAL

Autor: Prieto, Alberto D.; de la Banda, Belén

Nivell: secundària

Característiques: Consta de 135 pàgines. Format 21 x 15 centímetres, conté fotografies i gràfics

Resum: La llei del més fort aborda les paradoxes i les injustícies del comerç mundial en un món globalitzat, des dels interessos farmacèutics que bloquegen l'accés als medicaments fins a la caiguda de preus del cafè, passant per la hipocresia en la protecció dels mercats i la competència deslleial contra els països pobres. Dades i testimonis per entendre una situació insostenible i claus per actuar mitjançant la mobilització ciutadana i el consum de comerç just

..................................................................................................................
   

LA MEDITERRÀNIA UNA CRUÏLLA DE POBLES. GUIA DIDÀCTICA

Autor: Al·lès, Guida; Gual, Antònia; Navarro, Josep M.; [autors/es]; Navarro, Josep M.; Navarro, Eduard; [guió i documentació]; ; Camps, Núria; Montserrat, Elisabet; Socies, Catalina; [col·laboracions]; Alzina, Pere; [assessorament pedagògic]; Moreno, Lídia; Soria, José A.; Camps, Núria; [fotografia]; Imagina't; Aranda, Ricardo; [disseny gràfic]

Nivell: secundària; ensenyants

Característiques: Carpeta d'anelles formada per 60 fitxes, amb fotografies, esquemes i taules.

Resum: Les fitxes que es proposen van acompanyades d'un directori de recursos per afavorir el treball de recerca de l'alumnat; tanmateix, la seva estructura és prou flexible, perquè adaptar-la a les necessitats específiques de cada grup. Les fitxes i el directori estan estructurats en 5 blocs de continguts: "La Mediterrània, una regió amb un passat molt intens", "Riquesa i potencialitats de la Mediterrània", "Problemes i dificultats de la regió mediterrània", "Reptes de futur a la mediterrània i "Propostes i actuacions: l'àcció social i municipal" i el dossier "La Mediterrània: Pau i desenvoluopament humà.

..................................................................................................................
   

LA NUR APRÈN

Autor: Torres Fabrés, Montserrat; Alkuwaifi, Ahmad

Nivell: primària; cicle inicial

Característiques: Llibre il·lustrat, en català i en àrab. Incorpora, en separata, un glossari amb tot el vocabulari dividit en 4 columnes que representen la paraula en català; la seva transliteració escrita en grafia àrab; la transliteració del terme àrab escrita en caràcters llatins; la paraula en àrab

Resum: Llibre adreçat a alumnat nouvingut amb una formació inicial que els permet llegir tant en català com en àrab. El seu nivell de continguts correspon al cicle inicial de primària, en l’àrea de coneixement del medi: calendari, l'hort i la vinya, plantes, la granja i els animals. A més de la terminologia corresponent a cada il·lustració, incorpora diversos apartats. “Conceptes associats”, on es treballen sinònims, antònims, adverbis o petites referències relacionades amb el tema. A l’apartat “Accions”, es treballen els verbs relacionats amb el tema proposat. Aquests apartats faciliten l’adquisició ràpida de vocabulari i permeten que el professorat hi desenvolupi activitats complementàries. Al final de cada centre d’interès hi ha un apartat de nom “Oasi”. S’aprofita per treballar d’una manera més lúdica i refrescant festes de la cultura tradicional catalana: fira de Sant Ponç, castellers, festa major i correfoc, de les quals es relata l’origen i la manera de celebrar-les. S’acompanya d’altres elements del llenguatge oral, com ara jocs verbals, que sempre fan referència a la tradició concreta que es proposa. Entre aquest llibre i l'anterior s'ofereixen més de 800 entrades en cada una de les llengües.

..................................................................................................................

   

LA RAZÓN MESTIZA. AGENDA INTERCULTURAL

Autor: García Guerra, Manuel; Centro de Investigación y Documentación Educativa (España)

Nivell: gestors de l'educació; ensenyants; educadors; formació de professorat; pedagogs; psicòlegs; universitaris;

Característiques: Té 403 pàgines més 10 pàgines de bibliografia. Es pot trobar en versió PDF a: http://www.mec.es/cide/jsp/plantilla.jsp?id=pubcreadeestudios

Resum: Estudi sobre la diversitat cultural que la immigració aporta a la ciutat de Madrid, especialment al districte Puente de Vallecas. En la primera part (Espacios de diversidad), hi trobem la recollida de dades de població, llengua, religió, costums... La segona part (Enfoques y Propuestas) és una reflexió a l'entorn dels resultats obtinguts amb el propòsit d'indagar les condicions necessàries per a possibles acords teòrics i pràctics entre la població.

..................................................................................................................
   

LA TEVA ROBA I ELS PAÏSOS DEL SUD. UNITAT DIDÀCTICA PER A 1R CICLE D'ESO GUIA DEL PROFESSOR I FITXA DE TREBALL

Autor: Vigna, Sibila; Cantos, Eduard;

Nivell: ensenyants; secundària

Característiques: Te 19 pàgines

Resum: Proposta pedagògica d'educació en valors que forma part de la campanya "Roba Neta" coordinada per la ONG Setem. Facilita eines educatives per treballar a l'educació secundària obligatória i postobligatória els seguents conceptes: - Consumisme i poder dels consumidors - Publicitat i distribució de les inversions de les multinacionals - Explotació laboral al Sud. Incompliment dels drets laborals bàsics - Comerç just. Consum responsable.

..................................................................................................................
   

LA TEVA ROBA I ELS PAÏSOS DEL SUD. UNITAT DIDÀCTICA PER A 2N CICLE D'ESO GUIA DEL PROFESSOR I FITXA DE TREBALL

Autor: Vigna, Sibila; Cantos, Eduard;

Nivell: ensenyants; secundària

Característiques: Te 19 pàgines

Resum: Proposta pedagògica d'educació en valors que forma part de la campanya "Roba Neta" coordinada per la ONG Setem. Facilita eines educatives per treballar a l'educació secundària obligatória i postobligatória els seguents conceptes: - Consumisme i poder dels consumidors - Publicitat i distribució de les inversions de les multinacionals - Explotació laboral al Sud. Incompliment dels drets laborals bàsics - Comerç just. Consum responsable.

..................................................................................................................
   

LA TEVA ROBA I ELS PAÏSOS DEL SUD. UNITAT DIDÀCTICA PER A BATXILLERAT. GUIA DEL PROFESSOR I FITXA DE TREBALL

Autor: Vigna, Sibila; Cantos, Eduard;

Nivell: ensenyants; secundària

Característiques: Te 19 pàgines

Resum: Proposta pedagògica d'educació en valors que forma part de la campanya "Roba Neta" coordinada per la ONG Setem. Facilita eines educatives per treballar a l'educació secundària obligatória i postobligatória els seguents conceptes: - Consumisme i poder dels consumidors - Publicitat i distribució de les inversions de les multinacionals - Explotació laboral al Sud. Incompliment dels drets laborals bàsics - Comerç just. Consum responsable.

..................................................................................................................
   

LA TOLERANCIA. ANTOLOGIA DE TEXTOS

Autor: Popular

Nivell: ensenyants; primària; professionals de l'educació

Característiques: 270 pàgines; recull literari

Resum: Aquest llibre presenta una antologia de textos literaris de totes les époques, ideologies i religions que tracten el tema de la "tolerància". Els autors son tan diversos com Santo Tomas d'Aquino o Karl Marx. Son textos que parlen dels valors de la solidaritat i la fraternitat, de l'harmonia universal, del fet de que les persones formem una sola raça: L'Humana.

..................................................................................................................
   

LA VEU DELS KATS

Autor: Margarit, Meritxell; [text]; Vilarrasa, Francesca; [test i coordinació de la col·lecció]; Galup, Ramon; [il·lustració]; Estruch, Mònica; Fornés, Eduard; [assessorament]

Nivell: secundària; batxillerat; adults

Característiques: Té 55 pàgines. És un còmic amb il·lustracions en color. Conté un test: "I tu què faries?, conclusions i activitats al final del llibre.

Resum: Aquest còmic ens presenta una situació social que ens és molt propera. La procedència dels catalans i catalanes pot ser molt diversa, la realitat sociolingüística és molt complexa (actualment, a Catalunya es parlen tres-centes llengües diferents). L'argument del còmic gira al voltant de l'ús social de la llengua catalana, d'una manera totalment lúdica. En la primera part es veuen diferents personatges amb situacions vitals diverses i amb una actitud també diferent respecte de l'ús social del català. En la segona part hi trobem un test anomenat: I tu què faries? on ens mostra, per tal de reflexionar sobre aquestes qüestions quotidianes, deu casos en què s'exposen les reaccions de diferents personatges en diverses situacions relacionades amb l'ús del català. Alguns dels principals personatges del còmic seran els encarregats de donar respostes concretes davant d'aquests fets.

..................................................................................................................
   

LA VOLTA AL MÓN EN 25 CANÇONS

Autor: Giménez, Toni; [música]; Brocal, Pep; [il·lustracions]; Solà, Josep; [disseny gràfic]; Fargas Joan; [edició de partitures]

Nivell: formació professorat; primària; primer cicle secundària

Característiques: Té 39 pàgines, amb la lletra i el pentagrama de cada cançó en clau de sol. Conté CD.

Resum: Recull de vint-i-cinc cançons de països dels cinc continents, interpretades per Toni Giménez, (no n'hi ha de Catalunya ni d'Espanya). La majoria de les lletres són adaptades al català, excepte les d'Amèrica Llatina que es mantenen en castellà i algunes d'altres països que es mantenen en llengua original. La majoria de les cançons són noves i pensades per a ser cantades i compartides. Inclou les lletres i les músiques de les cançons i un disc compacte. Hi trobarem cançons d'Àfrica: Kokoleoko (Ghana) i Kye, Kye, Kule (trad. africana); d'Amèrica: Dóna'm una llar (trad. d'Amèrica del Nord), En alta mar (trad. d'Amèrica llatina), A la rorró, niño (Mèxic), Ma mare té un gran barret (Quebec), Los reyes magos (Xile), Olé, Mulher rendeira (Brasil); d'Àsia: Mayim, mayim (Israel), Boeroeng Kaka Toea (Malàisia); d'Europa: A punta d'alba (Irlanda), Acolliment (Rússia), Al bosc hi haurà una festa (Dinamarca); Allà, en un pessebre (Anglaterra), L'erugueta (Alemanya), Les campanes de l'església (Polònia), Oh, Venezia! (Itàlia), Polichinelle (França), Rosen Frafine (Finlàndia), Tòma-là-Dá-cá (Portugal), Ai, guiórguis (Grècia), Savila se bela Loza (Sèrbia); i d'Oceania: Tutira mai (Nova Zelanda), Epo, e tai, tai, e (Hawaii), Kukaburra (Austràlia).

..................................................................................................................
   

LENESSÚ, JO SÓC DE BENÍN

Autor: Tomàs Guilera, Jordi; Associació de Mestres Rosa Sensat; ; Roig de la Cruz, Anna M.;

Nivell: adults; alumnes; educació extraescolar; ensenyants; pares; primària; professionals de l'educació; animadors culturals; catequesi

Característiques: Llibret de 30 pàgines. Conté moltes fotografies en color.

Resum: El llibre és un recorregut per la vida d'un infant d'una cultura diferent a la nostra, els costums, la família, la llengua, l' escola, l' alimentació, les creences, el lleure,... sense deixar de fer una pinzellada de la geografia i la natura. Proposa una manera d'acostar-nos-hi, de reconèixer-hi alló d'essencial que tenim en comú i, a la vegada, de valorar l'enorme riquesa de la fantàstica diversitat humana.

..................................................................................................................
   

LES MIGRACIONS ACTUALS. ELS MEUS AMICS I AMIGUES VAN ARRIBAR DE MOLTS INDRETS

Autor: Blanco, Ana Gloria; Cienfuegos, José A.; Calvo, Rosa; Castiello, Chema; Gracía, Juan; Maldonado, Conchita F.; Mediavila, Merced; Nicieza, Juan; Reguera, Antonio; Rodríguez, Casimiro; Testa, José Luis; Grupo Eleuterio Quintanilla

Nivell: primària; cicle superior

Característiques: Té 16 pàgines. Material fotocopiable

Resum: Proposta didàctica d'educació intercultural adreçada al cicle superior d'educació primària. Està estructurada en cinc activitats obertes, amb vocació interdisciplinària, i es treballa amb dades actuals. Proposa que l'alumnat prengui part activa en la construcció dels seus sabers i se'l convida a la reflexió i a l'empatia. Conté una relació dels continguts que es treballen i els objectius d'etapa relacionats. Proposa fer una avaluació amb les activitats opcionals que hi ha al final del text. Aquesta proposta, es pot trobar en castellà al número 133-134 de la revista Aula [juliol-agost de 2004].

..................................................................................................................
   

LES MIGRACIONS HUMANES. REVISTA JUVENIL INTERDISCIPLINAR

Autor: Roig Plans, Pere; [coordinació]; Pallí, Alonso; [disseny i maquetació]

Nivell: secundària; secundària obligatòria; segon cicle

Característiques: El cd-rom funciona amb Internet Explorer i conté tot el contingut de la revista. El dossier té 6 pàgines i conté l'índex de la revista i algunes il·lustracions en color.

Resum: Materials didàctics interdisciplinaris creats per professorat de secundària que pertanyen a les diferents àrees del currículum d'educació secundària obligatòria. En cadascuna de les seccions s'ofereixen diverses propostes didàctiques.

..................................................................................................................
   

LES TRES BESSONES I EL PLANETA FORMATGE

Autor: Capdevila, Carles; [text]; Capdevila, Roser; [il·lustracions]

Nivell: primària; cicle inicial; cicle mitjà

Característiques: Té 40 pàgines amb il·lustracions en color. Enquadernació amb tapa dura.

Resum: L'Anna, la Teresa i l'Helena viuen com si fos una aventura la història d'en Mohamed. Els seus pares, immigrants, van arribar en pastera de matinada. La Bruixa Avorrida no ho troba tan divertit i les envia a tastar la 'diferència': les Tres Bessones van a parar a un planeta estranyíssim, a una bola de formatge!. Al final hi ha un petit dossier sobre la diferència adreçat als pares on s'intenta fer reflexionar sobre les diferències que hi pot haver entre nosaltres ja siguin d'ordre cultural, de procedència, de caràcter físic, etc.

..................................................................................................................
   

LLENGUA, INTERCULTURALITAT I COHESIÓ SOCIAL. RECULL D'EINES TEÒRIQUES

Autor: Subdirecció General de Llengua i Cohesió Social; [coordinació]

Nivell: ensenyants

Característiques: Té 76 pàgines amb fotografies i il·lustracions.

Resum: Eines metodològiques - tant de clarificació conceptual com d'intervenció professional- que representen una ajuda en la tasca de reduir l'exclusió i educar ciutadans autònoms, crítics, solidaris i respectuosos amb les heterogènies manifestacions de la diversitat humana. S'estructura en tres apartats: consolidar la cohesió social, l'educació intercultural i la llengua catalana; aprendre a parlar ciències en la immersió: implicacions en les altres matèries, escola i entorn.

..................................................................................................................
   

MARROQUINS A CATALUNYA

Autor: Colectivo Ioé; ; Roque, Maria-Àngels; ; Medina, F. Xavier; ; Aubarell, Gemma; ; Ben Jelloun, Tahar;

Nivell: ensenyants; primària; secundària obligatòria

Característiques: Llibre de 352 pàgines formades per un índex, pròleg i introducció, 11 capítols, un epíleg, annexos, índexos de taules, mapes i gràfics en blanc i negre, i bibliografia.

Resum: El llibre fa una anàlisi del problema dels marroquins immigrats a Catalunya. Està estructurat en dues parts, la primera centrada en el Marroc com a context d'origen, marc geogràfic, pobles llengües i religions, i les transformacions recents que s'hi han donat, després d'una reflexió dels vincles històrics entre el nord i el sud. La segona part està centrada en el context, d'arribada, Catalunya. La població en el període de 1950 a 1991, l'estructura econòmica, ocupacional i la distribució de la renda. Després analitza les etapes de la immigració marroquina en diferents períodes i destaca per la seva importància el que s'anomena "segona generació". També fa un itinerari dels marroquins a Catalunya, dels primers establiments a la regularització. A l'epíleg analitza les interdependències i estratègies locals dins la globalitat mediterrània, des d'una perspectiva històrica, estratègies de cooperació i les perspectives dels fluxos migratoris i principals tendències en les estratègies de la Unió Europea. Els emigrats volen ser respectats, aquesta seria la idea que el llibre vol transmetre i contribuir a neutralitzar sentiments de xenofòbia i racisme.

..................................................................................................................
   

METODOLOGÍA PARA LA FORMACIÓN EN EDUCACIÓN INTERCULTURAL

Autor: Ruíz de Lobera, Mariana

Nivell: ensenyants; adults; universitària

Característiques: Té 169 pàgines amb algunes il·lustracions. Es complementa amb una bibliografia i adreces d'internet d'interès.

Resum: Aquest llibre ofereix alguns fonaments per desenvolupar l'educació intercultural: reflexiona sobre com la cultura contribueix a la construcció de la identitat; recorda que l'aprenentatge té un caràcter grupal i comunitari; planteja la relació entre el distanciament crític i la implicació personal en la vida social i ensenya a distingir la interculturalitat d'altres opcions d'integració de la diferència. A més a més, proposa una sèrie d'activitats pràctiques pensades per ser recreades i reinterpretades a les aules.

..................................................................................................................
   

MINU. JO SÓC DE L'ÍNDIA

Autor: Farjas Bonet, Anna; ; Estévez, Montserrat; ; Domènec;

Nivell: primària; secundària; secundària obligatòria

Característiques: té 32 pàgines amb fotografies en color

Resum: L'autora del llibre, professora de secundària i gran viatgera, va conèixer Minu en el segon viatge que realitzà a l'Índia. Minu és una nena de 9 anys que té dos germans més petits que ella. El seu pare és conductor d'autobús i la seva mare és mestra d'escola. Viu a la ciutat d' Udaipur, al Rajasthan, en una casa modesta. Cada dia es lleva molt aviat per anar a l'escola. Com que l'escola és lluny de casa seva, hi va amb un "rickshaw", a través de carrers amb molt de trànsit i amb vaques que passegen tranquil·lament enmig dels crits i del soroll urbà. Minu només té classe al matí i fa les vacances al maig i al juny, els mesos més calorosos de l'any en el seu país..

..................................................................................................................
   

MIRADES ANDINES. UNITAT DIDÀCTICA

Autor: Williams, Jennifer; [continguts]; García, Isabel; [coordinació]

Nivell: ensenyants; secundària

Característiques: Té 54 pàgines. Es complementa amb els materials: Mirades Àrabs. Mirades andines; Mirades àrabs; Respecte a la diferència.

Resum: L'objectiu d'aquesta unitat és apropar-nos a la realitat de la gent que està arribant a Catalunya procedent d'altres parts del món. I en aquest cas concret, de la regió andina. Es plantegen qüestions relacionades amb la cultura dels "nous veïns", però primer es pretén entendre els motius que els porten a marxar de les seves cases i abandonar les seves comunitats i els seus països. Es proposa doncs un viatge a la cultura andina, de la gent que, lluny dels seus Andes, del seu país, avui està aportant a Catalunya i Espanya una manera diferent d'entendre les coses que els envolten, els seus costums i la seva història. La guia didàctica està composta per tres mòduls: geografia humana, història i civilització i vida social i intel·lectual.

..................................................................................................................
   

MIRADES ÀRABS. MIRADES ANDINES

Autor: Gonzalez, Raquel; [idea original]; Gomez, Paulina;[coordinació]; Martín, Eva; [realització]

Nivell: adults; ensenyants; primària; secundària

Característiques: El dvd va acompanyat d'una "Guia del vídeo-fòrum" de 30 pàgines. Conté dos reportatges "Mirades Arabs" i "Mirades Andines" d'uns 18 minuts de durada cada un.

Resum: Tracta sobre la vida d'alguns joves al Marroc i al Perú. El primer documental se centra en el Marroc. Explica les tradicions del país, la forma de vida dels seus habitants (llocs d'oci, estudi, etc.), i tracta la situació de la infància i les causes que porten a molts joves a emigrar cap a Europa. Apareixen exemples d'adolescents que reflexionen sobre els avantatges i inconvenients de viure en el seu país d'origen, en contrast amb viure en un país estranger. El segon documental ens apropa a la vida dels països andins, en concret al Perú. El documental ha estat realitzat en diferents escenaris del Perú a partir d'unes entrevistes realitzades a joves que ens expliquen la seva vida, els seus somnis i els problemes amb que es troben. A través de les seves paraules i de la mirada de la càmera, el documental ens transporta al cor de la diversitat de la societat peruana.

..................................................................................................................
   

MIRADES ÀRABS. UNITAT DIDÀCTICA

Autor: Kamel, Said; Williams, Jennifer; [continguts]; García, Isabel; [coordinació]

Nivell: primària; secundària

Característiques: Té 57 pàgines amb fotografies i mapes. Es complementa amb els materials: Mirades Àrabs. Mirades andines.Dvd; Mirades andines; Respecte a la diferència.

Resum: Aquesta unitat didàctica busca aproximar a les aules els continguts bàsics de la cultura àrab, tant pel coneixement enriquidor que hi aporta, com per la importància i la influència que té en la conformació de la cultura occidental. Anima a experimentar aquesta interrelació i posa èmfasi en els trets comuns que hi ha entre ambdues. Com a conseqüència afavoreix el diàleg i el respecte. Encara que parteix del coneixement d'una realitat cultural concreta no es limita a proposar activitats relacionades amb ella, sinó que cerca despertar l'interès per altres cultures. Per això, aquesta unitat didàctica es presenta com un material complementari i flexible, que pot ser treballada totalment o com a activitats independents i amb altres materials de recolzament, segons ho considerin els tutors o el professorat de les diferents especialitats. La guia didàctica està composta per tres mòduls: el món àrab, l'Islam i manifestacions culturals.

..................................................................................................................
   

MOU-TE. CANVIEM LES REGLES. GUIA DIDÀCTICA

Autor: Hermosilla, Juan Pedro; Puche, Natalia; Navarro, Daniel; Robledo, David; Tarrida, Gaspar; Pi, Carmen; León, Raquel; [direcció de la col·lecció]

Nivell: secundària

Característiques: Té 43 pàgines. Format 30 x 21 centímetres. Consta d'una guia didàctica i 14 activitats. Al final inclou un annex amb informació per a cada activitat

Resum: El comerç internacional, tot i ser una de les principals fonts generadores de riquesa en el món, no contribueix a eradicar la pobresa que pateixen milions de persones. Les activitats que Intermón proposa en aquesta carpeta de recursos pretén analitzar el comerç internacional, els diferents actors implicats, productors i productores, intermediaris, consumidors i organismes internacionals. Es proposen activitats alternatives que demostren que és possible un altre tipus de comerç. També s'intenta conscienciar els consumidors per practicar un consum crític i responsable.

..................................................................................................................
   

MULTICULTURALITAT I CIUTADANIA. 1R. CONGRÉS INTERNACIONAL. LA SEU D'URGELL. JUNY 2003

Autor: De Lucas, Javier; Delgado, Manuel; Pajares, Miguel; Torres, Jurjo; Cardús, Salvador; Comellas, Ma. Jesús; Vila, Ignasi; Robaey, Yves; Corselli, Claudia; Piedanna, Viviane; Calvo, Tomás

Nivell: secundària; universitària; professionals de l'educació; ensenyants; formació permanent

Característiques: Consta de 125 pàgines

Resum: Pretén afavorir una actitud més positiva respecte a la multiculturalitat que ens envolta, ja que l'acció i relació amb membres d'altres llengües, cultures o religions és compatible amb no perdre la identitat. Aquesta situació té unes influències polítiques, econòmiques, educatives, de convivència..., però unes cultures no han de globalitzar les altres. Educar en la diversitat és aprofitar les oportunitats, a partir d'un enfocament integrador i ambivalent. Inclou la ponència inaugural del congrés 'Sobre las condiciones de la ciutadanía en la sociedad multicultural', a càrrec de Javier de Lucas; i les diferents ponències: 'Pràctiques i retòriques institucionals a l'entorn del fet migratori: l'informe del Parlament de Catalunya sobre la immigració (juny 2001)', de Manuel Delgado; 'Inmigración y mercado de trabajo en Cataluña', de Miguel Pajares; 'La cultura escolar i la lluita per reconeixement', de Jurjo Torres; 'Els equívocs de la multiculturalitat', de Salvador Cardús; 'La construcció de la ciutadania en la família i l'escola', de Ma. Jesús Comellas; 'Educació, llengua i immigració', de Ignasi Vila. A continuació, es presenten les aportacions d'alguns experts: 'La citoyenneté: du concept à l'instrument didactique. Utopie et realités', de Yves Robaey; 'CEFOR: Centro Europeo di Formazione e Ricerca, un'opportunità di confronto in Europa sul tema della cittadinanza', de Claudia Corselli; 'Les Primo-arrivants en Belgique', de Viviane Piedanna. Finalment, inclou la ponència final 'Inmigración, racismo y multiculturalidad. ¿Gangrena de la sociedad o enriquecimiento mutuo?', de Tomás Calvo.

..................................................................................................................
   

NANCY. JO VINC DE COCHABAMBA

Autor: Arispe, Nancy

Nivell: adults; educació compensatòria; primària; secundària;

Característiques: Té 32 pàgines. Inclou moltes fotografies en color i un mapa de Bolívia

Resum: Llibret autobiogràfic que explica la vida de Nancy, una boliviana nascuda el 1961 i que actualment viu a Barcelona. Abans de res la Nancy ens endinsa en la vida i costums de Bolívia, el clima, els diferents nivells socials,... Ens presenta també la seva família i explica com crien els nadons, com són els seus habitatges, el paper de l'escola, de què s'alimenten, com vesteixen. També fa una repassada per les festes populars, les celebracions, la religió,... La Nancy va estudiar magisteri i va començar a exercir de mestra en pobles. En un d'aquests pobles, Kami, hi va conèixer el seu futur marit, l'Alfons, un metge català. Quan van tenir el primer fill van decidir venir a Catalunya per tal de conèixer l'altra cultura. Explica com van ser els primers temps a Barcelona, com s'hi van adaptar, la vinguda del segon fill i la voluntat, per ara, de no moure's de Catalunya.

..................................................................................................................
   

NAWIAZ KONTAKT Z KATALONIA. CONNECTA AMB CATALUNYA. GUIA D'ACOLLIDA

Autor: Secretaria per a la Immigració

Nivell: educació d'adults; professionals de l'educació; ensenyants

Característiques: Té 119 pàgines impreses en granat i blanc.

Resum: Publicació feta amb la intenció d'ajudar a les persones nouvingudes a Catalunya. Aporta una primera idea de la realitat catalana i facilita el coneixement gradual del país en tots els seus àmbits. La guia pretén donar informació pràctica i útil sobre serveis públics diversos. Alhora, inclou informació sobre els trets que configuren la identitat i la personalitat cultural de Catalunya: des de l'idioma propi del país fins a les tradicions i els costums principals. La guia posa l'accent també en les normes de bona convivència i el respecte a les lleis vigents per a tots els ciutadans, així com les normes específiques que regeixen per a les persones de països de fora de la Unió Europea.

..................................................................................................................
   

OSTELINDA. JO VINC DE TOT ARREU

Autor: Garriga, Carme; Giménez, Anna; ; Kabut, Tito; Batiste, Olga; Arxiu Miquel Sabaté;

Nivell: primària; secundària; secundària obligatòria

Característiques: té 32 pàgines, amb fotografies en color

Resum: Ostelinda és una gitana catalana que té 12 anys. Va néixer al barri barceloní d'Hostafrancs i té família a altres poblacions catalanes i de més enllà de Catalunya. La seva família és força àmplia. Els seus pares es dediquen a la venda ambulant de roba i calçat. A Ostelinda li agrada anar a l'escola...

..................................................................................................................
   

PER QUÈ SOM DE DIFERENTS COLORS?

Autor: Gil, Carmen; [textos], Filella, Luis; [il·lustracions]; Gibert, Ferran; [traducció]

Nivell: alumnes; primària; cicle inicial; cicle mitjà;

Característiques: Té 32 pàgines amb moltes il·lustracions en color; tapes dures. A partir de 7 anys

Resum: Aquest llibre intenta explicar de manera atractiva i divertida als nens i a les nenes els colors de la pell de les persones. La Marta i la seva amiga Kaelo, les protagonistes, expliquen perquè són de diferents colors.

..................................................................................................................
   

PLA D'ACOLLIDA DEL CENTRE DOCENT

Autor: Servei d'Educació Especial i Programes Educatius; [coordinació]

Nivell: ensenyants

Característiques: Carpeta d'anelles amb 52 fulls i separadors de cada apartat. Aquest format obert permet incorporar modificacions a partir de la pròpia experiència

Resum: Aquesta publicació és una eina de treball que orienta i facilita l'acollida i l'escolarització de tot l'alumnat procedent d'altres països. Ajuda els centres educatius a planificar i a personalitzar el seu pla a partir de les orientacions i models que es proposen en aquest document. La proposta és oberta i flexible i consta de diferents protocols. Així hi ha orientacions per a l'elaboració del pla d'acollida del centre: actuacions de l'equip directiu, de l'equip del cicle o l'equip docent i del tutor o tutora; orientacions per a la concreció de les actuacions: matriculació, acollida inicial, escolarització, recursos humans i materials. Presenta també orientacions per al pla d'acollida individual de l'alumnat: informació bàsica, avaluació inicial, actuacions del tutor, seguiment individual, horari individual. Hi ha finalment pautes d'informació per a les famílies sobre aspectes bàsics de l'ensenyament obligatori a Catalunya: sistema educatiu, matriculació, funcionament del centre, relació de la família amb el centre... S'adjunten models de notes informatives per a les famílies, en 6 idiomes.

..................................................................................................................
   

PLA D'ACTUACIÓ PER A L'ALUMNAT DE NACIONALITAT ESTRANGERA 2003-2006

Autor: Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa

Nivell: ensenyants; gestors de l'educació

Característiques: Té 37 pàgines

Resum: Document que presenta el pla previst pel Departament d'Ensenyament pel període 2003-2006 en relació a l'alumnat de nacionalitat estrangera. Pretén aquest pla integrar totes les actuacions que es realitzin per aconseguir la integració escolar i social de tot l'alumnat, amb independència de la seva llengua, cultura, condició social i origen. Després dels apartats inicials dedicats a la presentació de conceptes introductoris, el llibret estructura els seus continguts d'acords amb següents capítols: objectiu, consideracions prèvies sobre l'alumnat de nacionalitat estrangera de nova incorporació, sobre l'entorn i sobre l'àmbit escolar, principis generals d'actuació, seguiment i avaluació del pla, línies d'intervenció i actuacions, actuacions des de les delegacions territorials i els centres educatius, pla específic d'acollida i d'integració i previsió de recursos. Finalitza la publicació amb un glossari terminològic que recull les definicions dels termes específics més rellevants que hi pot trobar-se el lector.

..................................................................................................................
   

¿POR QUÉ SOMOS DE DIFERENTES COLORES?

Autor: Gil, Carmen; [text]; Filella, Luis; [il·lustracions]

Nivell: alumnes; ensenyants; primària

Característiques: Té 32 pàgines amb il·lustracions en color

Resum: Explicació didàctica del perquè tenim la pell de diferents colors, explicada als alumnes a partir de 7 anys mitjançant un conte.

..................................................................................................................
   

PROGRAMA PARA TRABAJAR LA TOLERANCIA Y EL RESPETO A LA DIVERSIDAD EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Autor: Andrés, M. Teresa; Martínez, Belén; Segura, M. Paz; García, José Antonio; Jiménez, M. Soledad; Zaitegui, Nelida; Louwette, Michel; Mateu, Carmen

Nivell: secundària; secundària obligatòria

Característiques: Carpeta d'anelles formada per una guia del professorat i tres unitats didàctiques amb una guia didàctica i un quadern de treball cadascuna d'elles.

Resum: Material per treballar i desenvolupar la tolerància i el respecte a la diversitat amb alumnes d'Educació Secundària Obligatòria. La Guia del Professorat inclou el plantejament teòric sobre la tolerància i el respecte a la diversitat: definició, bases de desenvolupament, possibilitats i espais per a treballar aquests valors en un centre d'ESO. Les tres unitats didàctiques per traballar amb els alumnes són: Qui sóc jo?, Qui ets tu?, Qui som nosaltres?. Cada unitat didàctica es presenta amb dos documents: una guia didàctica per al professorat i un quadern de treball per als alumnes.

..................................................................................................................
   

PROTOCOL D'ACTUACIONS PER A PREVENIR LA MUTILACIÓ GENITAL FEMENINA

Autor: Comissió Interdisciplinària d'Experts. Integrada per tècnics dels Departaments de Sanitat, Interior, Justícia, Benestar Social, Ensenyament i de la Presidència

Nivell: primària, secundària; adults

Característiques: Té 19 pàgines

Resum: Aquest llibret explica en què consisteix la mutilació genital femenina no terapèutica i per quins motius es practica. Avisa dels seus riscos i conseqüències i ens ajuda a detectar-la. Després dóna algunes recomanacions davant d'aquests casos i explica quines són les actuacions legals que cal portar a terme per intervenir en aquestes situacions. El llibret inclou diversos quadres orientatius, un mapa per localitzar geogràficament aquesta pràctica i una bibliografia.

..................................................................................................................
   

PROYECTO ESCUELA TOLERANTE E INTERCULTURAL

Autor: Abascal, Carme; Andrés, Mª Teresa; Baraja, Ana

Nivell: ensenyants; gestors de l'educació; professionals de l'educació; animadors culturals; educadors; educadors especials; formació de professorat; psicòlegs

Característiques: Conté 32 pàgines fotocopiades i enquadernades amb plàstic

Resum: Aquest Document d'Orientacions Bàsiques té com objectiu final contribuir al desenvolupament i foment de valors relatius a la tolerància, la igualtat i la cooperació i actituds contra la xenofòbia i el racisme a la nostra societat de forma que s'afavoreixi i faciliti la integració social des refugiats i immigrants. L'assoliment d'aquest objectiu es pretén a travers de la inclusió de nocions relatives al refugi i la immigració en els textos escolars d'educació primària. Aquest projecte ha estat finançat per la Unió Europea, Direcció General V i IMSERSO.

..................................................................................................................
   

QUAN VIATJAR NO ÉS UN PLAER. IMMIGRANTS, EXILIATS, DESPLAÇATS, REFUGIATS

Autor: Reig Garganta, M. Dolors; [coordinació]; Centre Unesco de Catalunya; Bauluz, Javier; [fotografies]

Nivell: secundària obligatòria

Característiques: 56 pàgines. Les fotografies s'acompanyen de breus comentaris orientats a la reflexió

Resum: Presenta un conjunt d'activitats sobre el tema de la immigració des del punt de vista de les àrees curriculars de llengua, llengües estrangeres i ciències socials. Proposa una reflexió de fons sobre valors de tolerància i respecte. L'objectiu és aconseguir una educació intercultural, on la diferència es vegi com un valor positiu i constructiu. Hi ha 11 temes: Qui perd els orígens perd la identitat; Qui canta els seus mals espanta; Refugiats; El mapa de la vergonya; Papers i més papers; Estranger en el seu propi país; Colonitzadors i colonitzats; Una escola diferent; Euro-rail a la carta; Les migracions: una història que ve de lluny; Preguntes amb resposta. Les fotografies complementen els textos, dins un context de compromís social que pot culminar amb una proposta concreta i real d'acció solidària.

..................................................................................................................
   

QUINZEMONS. RECULL DE CONTES INTERCULTURALS PER A L'ESCOLA

Autor: Duran, Teresa

Nivell: educació infantil; ensenyants; primària; professionals de l'educació; secundària obligatòria

Característiques: Té 98 pàgines amb dibuixos

Resum: Recull de quinze narracions per a nens i grans corresponents a quinze comunitats lingüístiques i culturals llunyanes i fins i tot desconegudes (massai, hindú, tibetà, huron, sufí, siberià, romi, etc) triades per ser contades als nostres nens, de viva veu. Cada conte conté insinuacions sobre la manera d'explicar-los i d'utilitzar-los a l'escola.

..................................................................................................................
   

¿RACISTA YO?

Autor: Concerto Brussels; [concepció i realització]; Salma, Sergio; [dibuixos]

Nivell: ensenyants; secundària

Característiques: consta de 32 pàgines; inclou bibliografia i informació sobre la Unió Europea

Resum: Aquest escrit recull un conjunt d'historietes que poden servir per a reflexionar i obrir un debat sobre qualsevol tipus de discriminació: per raons de sexe, raça, origen ètnic, religió i creences, edat o tendència sexual. Al final de l'escrit hi ha una relació d'accions, tractats i convenis que la Unió Europea ha emprat per a lluitar contra tota discriminació.

..................................................................................................................
   

RASTRO SOLIDARIO. ESCOLARIZACIÓN CONTRA LA POBREZA. GUÍA DIDÁCTICA

Autor: Saez, Pedro; Lara, Sílvia

Nivell: ensenyants; secundària

Característiques: Té 23 pàgines. Conté fotografies en blanc i negre i mapes.

Resum: El dossier té dues parts: "Rastro solidario. Dossier" que recull informacions, testimonis i articles sobre la importància que té l'accés a l'educació i l'escolarització en la lluita per combatre la pobresa, portar una vida sana i tenir esperances de futur; l'educació com a mitjà per trencar el cercle letal de pobresa i conflictes i la necessitat que els governs assegurin la financiació de l'educació. Fa esment en un article específicament a l'educació de les nenes, pel motiu que les estadístiques demostren que les nenes estan discriminades en 76 de 128 països, i que dues terceres parts de les persones adultes analfabetes del món són dones i 58 milions de dones de tot el mon estan perdent l'oportunitat de rebre una educació. La segona part del material presenta una proposta per organitzar una jornada de la solidaritat: objectius, components (escenaris, actors, seqüències, continguts) i recursos per a l'aula.

..................................................................................................................
   

RASTRO SOLIDARIO. OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO. GUÍA DEL PROFESOR

Autor: Toharia, Mar; Lobera, Pep

Nivell: ensenyants; secundària

Característiques: Té 11 pàgines.

Resum: Aquesta guia pretén ser un instrument didàctic, en el marc de l'educació per al desenvolupament, amb l'objectiu de proporcionar informació per realitzar un treball en relació als Objectius de Desenvolupament del Mil·leni (ODM). La guia fa propostes, a partir d'informacions en diferent format: notícies, articles de fons, dades i opinions, referides als vuit ODM, amb activitats que intenten treballar conceptes, procediments i actituds. Està estructurada en unes orientacions generals, nou propostes d'activitats, l'apartat "Para investigar" i finalment "Para saber mas", on es proporciona un seguit de webs consultables sobre el tema. Les activitats proposades no segueixen una seqüència per tal que puguin ser treballades segons la conveniència del grup

..................................................................................................................
   

RESPECTE A LA DIFERÈNCIA. GUIA DE LA SETMANA INTERCULTURAL. ACTIVITATS

Autor: Williams, Jennifer

Nivell: ensenyants; secundària

Característiques: Té 50 pàgines. Es complementa amb els materials: Mirades Àrabs. Mirades andines.Dvd; Mirades andines; Mirades Àrabs.

Resum: Aquesta guia didàctica, conté una proposta ludico-formativa per a la celebració d'una setmana intercultural. Es compon de 30 activitats programades per nivells i detallades per ser treballades cadascun dels dies de la setmana. Tanmateix, admet tota classe de modificacions, d'acord amb les necessitats i els interessos de l'alumnat i de la comunitat educativa. De la mateixa manera, les activitats poden enriquir-se amb aportacions culturals representatives en la comunitat educativa. Les activitats de la setmana requereixen d'un treball previ de planificació, per a la qual cosa s'inclouen alguns suggeriments.

..................................................................................................................
   

SANDUK. GUIA PER A LA FORMACIÓ DELS EDUCADORS I LES EDUCADORES EN INTERCULTURALITAT I IMMIGRACIÓ

Autor: Fundació Jaume Bofill

Nivell: primària; secundària

Característiques: Carpeta d'anelles

Resum: Materials formatius adreçats a monitors i directors/es de centres d'educació en el lleure que formen part del 'Projecte Calidoscopi. Pla d'actuació per a la interculturalitat en el lleure'. Es tracta d'un recull exhaustiu de recursos pedagògics per treballar amb infants i adolescents d'origen immigrant en els agrupaments i centres d'esplai. Estan estructurats en diversos àmbits segons siguin utilitzats per l'equip de monitors o pel director/a del centre. En el cas de monitors, àmbits: sociològic, psicològic, pedagogia del lleure, expressió, joc i esport, natura i salut. En el cas de directors/es, àmbits: sociològic, psicopedagògic i d' organització i gestió. Cada recurs es presenta a manera de fitxa i inclou els apartats següents: àmbit, tema, nom, objectius, continguts, desenvolupament, metodologia, temporització i recursos. S'inclou també una fitxa avaluativa.

..................................................................................................................
   

7+3=1. LES TRAMPES DEL COMERÇ INTERNACIONAL. GUIA DIDÀCTICA

Autor: Polo, Ferran; Claverol, Mireia; Rico, Maria

Nivell: secundària

Característiques: Consta de 39 pàgines. Format 30 x 21 centimetres, conté fotografies i esquemes

Resum: El comerç internacional és una de les principals fonts generadores de riquesa, però no contribueix a eradicar la pobresa. En aquesta unitat didàctica s'analitzen els actors i les regles que regeixen el comerç internacional i allò que dificulta que aquest arribi a ser un mecanisme que garanteixi el desenvolupament de tots els pobles. S'exposen experiències alternatives per a demostrar que és possible canviar les coses. Amb aquests materials Intermón pretén potenciar en l'alumnat actituds i valors que els permetin conèixer la realitat que els envolta i participar en la construcció d'un món més just i solidari. Aquesta guia conté les orientacions i pautes d'intervenció per al desplegament de les activitats.

..................................................................................................................

 

+informació
 

SHAFIQ. JO VINC DE JEHLUM

Autor: Raja, Shafiq-Ur-Rehman

Nivell: adults; educació compensatòria; primària; secundària;

Característiques: Té 32 pàgines. Inclou moltes fotografies en color i un mapa del Pakistan.

Resum: Llibret autobiogràfic que explica la vida de Raja Shafiq-Ur-Rehman, un pakistanès que viu a Barcelona amb la seva família. D'una manera molt planera i entenedora va explicant els costums del seu país, les característiques geogràfiques, les diferències socials, les religions i el conflicte que provocava la convivència entre hindús i musulmans. Als 16 anys emigra cap a Barcelona i no torna al seu país fins el moment en què s'ha de casar. Un cop casat torna cap a Barcelona amb la seva esposa, amb qui té 4 filles. Actualment encara viuen a Catalunya i en Shafiq ens explica quin ha sigut el procés d'adaptació aquí, lluny de la seva terra natal.

..................................................................................................................
   

STEFAN. JO VINC DE BELGRAD

Autor: Ivancic, Tamara; ; Ivancic, Alexandar;

Nivell: primària; secundària; secundària obligatòria

Característiques: té 32 pàgines, amb fotografies en color

Resum: Stefan va néixer a Belgrad quan aquesta ciutat encara era la capital de Iugoslàvia. Abans d'arribar a Barcelona Stefan havia anat a l'escola a Belgrad, al pre-escolar, i havia començat a aprendre les lletres. El primer alfabet que va aprendre fou el ciril.lic, molt diferent del nostre. Stefan va arribar a Barcelona l'any 1991, quan va esclatar la guerra a Eslovènia.

..................................................................................................................
   

TAKAO. JO SÓC DEL JAPÓ

Autor: Gasol Trullolls, Anna; ; Domènec; ; Estévez, Montserrat;

Nivell: primària; secundària; secundària obligatòria

Característiques: té 32 pàgines amb fotografies en color

Resum: Takao és una nena japonesa de 10 anys. Viu a Yokoama, una ciutat molt gran de l'illa de Honshu. A l'escola, a més a més d'estudiar mates, informàtica, llengua, història, naturals, etc. també fa papiroflèxia (que en japonès es diu origami) i molt d'esport. Al matí, abans de començar les classes, fa una estona de gimnàstica al pati de l'escola. A casa seva Takao passa més temps amb els seus avis que amb els seus pares, que, com tots els japonesos, treballen moltes hores.

..................................................................................................................
   

TANGRAM. SET ELEMENTS PER FER ESPLAI I ESCOLTISME DES DE LA INTERCULTURALIAT

Autor: Armengol, Carles

Nivell: primària; secundària; adults; alumnes; animadors culturals; catequesi; educació compensatòria; educació extraescolar; gestors de l'educació; monitors; tutors

Característiques: Relligat amb espiral doble de 108 pàgines. Inclou un tangram retallable al final

Resum: Ens trobem davant d'unes propostes de reflexió entorn d'aspectes relacionats amb la immigració i la interculturalitat per tal d'augmentar els recursos en l'educació en el lleure. Tangram és un recurs adreçat principalment als monitors i caps d'agrupaments amb el doble objectiu de facilitar i promoure la participació de la població infantil i juvenil en les activitats proposades per aquestes entitats que fomenten l'educació en el lleure i a la vegada impulsar la formació dels educadors en la lògica de la interculturalitat. Tangram és el resultat d'un procés de reflexió, diàleg i consens entre moviments i escoles d'educació en el lleure.

..................................................................................................................
   

TEJIENDO LA INTERCULTURALIDAD. ACTIVIDADES CREATIVAS PARA EL AULA

Autor: Ansó Doz, Reyes

Nivell: primària; secundària; ensenyants; educadors

Característiques: Té 103 pàgines, amb dibuixos i bibliografia. El CD-ROM és una presentació PowerPoint amb dibuixos i fotografies en color i textos breus complementaris

Resum: Aquest llibre presenta la comprensió de la diversitat des d'una perspectiva lúdica, a través de la realització de peces de vestir i símbols significatius de les tradicions culturals de diversos països del món. La utilització d'objectes d'ús quotidià, la reutilització o el reciclatge d'altres permeten treballar el respecte pel medi ambient. Les propostes adaptables a qualsevol nivell educatiu, i fàcils de realitzar, ofereixen la possibilitat d'aprofundir en valors com l'educació per la pau, l'ensenyament cooperatiu, la solidaritat i la curiositat per conèixer altres formes de vida. En definitiva, ens recorda que podem jugar i gaudir per aprendre, per compartir i per descobrir un món de robes i colors, en el qual no som tan diferents.

..................................................................................................................
   

TEMAS TRANSVERSALES

Autor: Cuadernos de Pedagogia

Nivell: ensenyants; formació permanent; formació de professorat

Característiques: Té 188 pàgines

Resum: La biblioteca bàsica de professorat ofereix un breu resum dels títols més significatius, pel seu interès i qualitat, sobre una temàtica educativa concreta. Els resums estan fets per especialistes que comenten la significació de cada llibre dins del context educatiu actual, descriuen els continguts bàsics i fan una valoració crítica dels mateixos.

..................................................................................................................
   

TOTS ELS COLORS DE LA LLENGUA

Autor: Casas, Mariona; Danés, Agustí

Nivell: adults; professionals vinculats a l'educació

Característiques: És un llibre de 128 pàgines, amb algunes fotos en blanc i negre.

Resum: Tots els colors de la llengua recull el testimomni d'una quinzena de persones de països diferents, d'edats diverses i de classes socials distintes que han decidit acollir-se al programa del voluntariat lingüístic: una experiència que aparella una persona catalanoparlant amb una d'immigrant per facilitar-li l'aprenentatge de la llengua. Posa de manifest el compromís dels immigrants d'aprendre el català i dels catalanoparlants per donar-los un cop de mà. Aquesta experiencia es visualitza amb una pinzellada a les vides de persones que es troben amb el drama d'haver de viure d'amagat per falta de papers, que es troben sols en un entorn desconegut o que han de prendre la decisió de treballar com a camàlics en un magatzem tot i tenir carrera universitària.

..................................................................................................................
   

TRENCANT FRONTERES. UNA VISIÓ POSITIVA DE LA IMMIGRACIÓ

Autor: Mas, Francesc

Nivell: adults; educació secundària; professionals de l'educació

Característiques: Té 91 pàgines, amb taules, fotografies i bibliografia

Resum: El llibre presenta els processos de migració i emigració que viu el nostre planeta: els seus orígens, les causes i conseqüències. Actualment, les migracions, sovint van lligades a problemes de xenofòbia i racisme en la nostra societat i en la nostra vida quotidiana. També es donen elements per a fer una reflexió sobre els drets i deures dels immigrants, la convivència i el mestissatge cultural per arribar a un diàleg en peu d'igualtat.

..................................................................................................................
   

ÚA. JO VINC DE REYKJAVÍK

Autor: Mattíasdottir, Úa; ; Björt Árnadóttir, E; F, Fernando; Magneudóttir, L; Mata, T; Rovira, J; Stefánsson, P

Nivell: primària; secundària; secundària obligatòria

Característiques: té 32 pàgines, amb fotografies en color

Resum: Úa va néixer a Reykjavik, la capital d'Islàndia, on la seva mare era traductora. Va venir a Catalunya a estudiar filologia i s'hi va quedar a viure. Ara té dues filles que parlen tres llengües: islandès, castellà i català. La vida, a Catalunya, és molt diferent que la de la seva Islàndia natal.

..................................................................................................................

 

+informació
 

UN DIA EN LA VIDA D'UN NEN. UN DIA EN LA NOSTRA VIDA. MATERIALS DIDÀCTICS DESTINATS AL SEGON CICLE D'ESO. QUADERN DE L'ALUMNE

Autor: Deó, Francesc (Coordinació General); Larrey, Encarna; Notó, Francesc

Nivell: primària; secundària

Característiques:

Resum: Materials didàctics que tenen com a filconductor cins reportatges videogràfics que expliquen com és la vida i l'entorn de cinc nens de diferents països del món i de cultures diverses. Ghana, Guatemala, Bali, Brasil i Rwanda donen títol i contingut a aquestes històries que permeten un apropament a realitats ben diverses des de la perspectiva de la vida dels infants. Presenta activitats estructurades en unitats didàctiques.

..................................................................................................................
   

UN DIA EN LA VIDA D'UN NEN. UN DIA EN LA NOSTRA VIDA. MATERIALS DIDÀCTICS DESTINATS AL SEGON CICLE D'ESO. QUADERN DEL PROFESSOR

Autor: Deó, Francesc; ; Larrey, Encarna; Notó, Francesc

Nivell: primària; secundària

Característiques:

Resum: Materials didàctics que tenen com a fil conductor cinc reportatges videogràfics que expliquen com és la vida i l'entorn de cinc nens de diferents països del món i de cultures diverses. Ghana, Guatemala, Bali, Brasil i Rwanda donen títol i contingut a aquestes històries que permeten un apropament a realitats ben diverses des de la perspectiva de la vida dels infants. Presenta activitats estructurades en unitats didàctiques que permeten la confecció de crèdits variables personalitzats i adaptats a les necessitats de l'alumnat. Sonpropostes i possibles itineraris per treballar l'educació audiovisual i la diversitat cultural i pretenen atendre un dels eixos transversals previstos, tot cobrint objectius de les arees d'aprenentatge d'Educació Visual i Plàstica i Ciències Socials.

..................................................................................................................
   

UN MÓN PER FER

Autor: Centre National de Documentació Pedagògica de França

Nivell: ensenyants; primària; secundària

Característiques: 40 pàgines

Resum: Aquesta guia pedagògica acompanya la difusió, en el sistema escolar, de la campanya "Un món per fer", adreçada als nens de tot el món de 6 a 15 anys d'edat i als seus ensenyants. Aquesta campanya mundial de sensibilització es proposa a l'àmbit escolar com un veritable projecte pedagògic. Cada docent el pot introduir en la seva disciplina (llengües, història, geografia, ciències naturals, educació cívica...) i, atès el seu caràcter intersectorial, establir vincles amb altres matèries. A la primera part, clarament informativa, la guia presenta els principis en què es basa, els objectius que persegueix i els diferents sectors que pretén mobilitzar. A la segona part, centrada en les pràctiques, ofereix valuosos consells per a les activitats i demostra com la participació en aquest projecte contribueix a despertar en l'alumnat la consciència de ciutadania.

..................................................................................................................

 

+informació
 

UNA EXPERIÈNCIA DIDÀCTICA INTERCULTURAL A TRAVÉS DEL CINE

Autor: Jiménez, Jesús

Nivell: secundària

Característiques: Té 15 pàgines. Inclou la fitxa tècnica de la pel·lícula 'Les dents del diable'.

Resum: Proposta didàctica per a alumnes d'educació secundària sobre la pel·lícula 'Les dents del diable'. El visionat i posterior treball a classe d'aquesta pel·lícula s'emmarca en el plantejament educatiu de centre de l'educació intercultural per aconseguir en els alumnes el respecte i la convivència amb les diverses ètnies i cultures que hi són presents. Amb l'encantament de les imatges del discurs fílmic i l'anàlisi i el debat en profunditat, l'autor creu que és possible eradicar l'etnocentrisme i arribar paulatinament a l'acostament intercultural entre l'alumnat. La proposta didàctica inclou unes activitats d'anàlisi de l'estructura narrativa de la pel·lícula, unes altres d' anàlisi de l'estructura valorativa i, finalment, unes altres d'anàlisi de l'estructura formal.

..................................................................................................................

 

+informació
 

VINGUTS DEL CENTRE DEL MÓN. SOCIALITZACIÓ DELS FILLS I FILLES DE FAMÍLIES XINESES

Autor: Carbonell, Francesc

Nivell: ensenyants; professionals de l'educació; secundària obligatòria

Característiques: Té 169 pàgines, fotografies en blanc i negre, il·lustracions, mapes i gràfics. Annexos i referències bibliogràfiques.

Resum: L'autor exposa el procés de socialització a Catalunya dels infants i joves de famílies d'origen xinès i presenta el llibre com una eina adreçada als educadors, amb la intenció de facilitar-los un major coneixement d'aquest infants i joves, i de les seves famílies. El llibre conté una sèrie d'informacions sobre els diversos contextos culturals en què aquests joves es mouen, sobre les seves dinàmiques relacionals, les continuïtats i discontuïnitats culturals entre la família i l'escola. reflecteix la diversitat interna del col·lectiu. S'hi explica, allò que fa aquests infants i joves semblants entre ells, però defuig l'estereotip que dibuixa l'alumnat xinès com si fos fet tot amb el mateix motlle. Els nens i nenes xinesos són tan diferents entre ells com els infants de qualsevol col·lectiu, alhora que s'assemblen molt a tots els infants i joves de la seva edat

..................................................................................................................

   

WARAMURUNGUNDI. LA SOSTENIBILITAT I LA DIVERSITAT LINGÜÍSTIQUES A L'AULA. MATERIALS PER TREBALLAR LA DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL DEL CURRÍCULUM

Autor: Prunés, Anna; Pérez, Montserrat; González, Anna; Felip, Lluís


Nivell: primària; cicle superior; secundària; ensenyants

Característiques: Té 123 pàgines. Ve acompanyat d'un CD-ROM amb activitats

Resum: Material especialment adreçat a professorat de cicle superior de primària i de secundària obligatòria, que té per finalitat oferir recursos per treballar la dimensió plurilingüe i intercultural, que consta d'un llibre i un CD en què es treballen els següents continguts: la funció de la llengua com a element d'identitat i de configuració i explicació de l'entorn, la diversitat lingüística: característiques i importància social i ambiental, sostenibilitat lingüística, marcs legals i diversitat lingüística en un context plurilingüe i pluricultural, conclusions i, en darrer lloc, bibliografia. Es tracta de cobrir una doble funció, en primer lloc, posar a l'abast del professorat un manual que tracta diversos aspectes relacionats amb la diversitat lingüística i, en segon lloc, oferir un conjunt d'activitats per treballar aquests continguts amb l'alumnat. El CD adjunt facilita per a cadascun dels temes una sèrie d'activitats seqüènciades per a cicle superior de primària, per a 1r i 2n de secundària i per a 3r i 4t de secundària que tenen una clara vocació multidisciplinar i transversal i que poden ser treballades des d'altres matèries.

..................................................................................................................

 

+informació
 

X DE XINA

Autor: Sungwan So; Marfà, Fina; [traducció]

Nivell: primària

Característiques: Té 24 pàgines (sense numerar) amb fotografies a color.

Resum: A partir de vint-i-sis paraules il·lustrades amb fotografies, l'autora introdueix els joves lectors en la rica cultura i bellesa natural de Xina. La pintoresca varietat de les imatges de Sungwan So, que mostren costums antics i moderns, il·lustren l'enrenou de la vida al carrer de les ciutats i també el ritme de la vida quotidiana a les zones rurals. El llibre esdevé així un tribut a una societat tradicional, els membres de la qual han afrontat els reptes d'un canvi revolucionari amb valor i fermesa.

..................................................................................................................

 

+informació
 

XENOFOBIA EN EUROPA. INSTRUMENTOS JURÍDICOS CONTRA EL RACISMO

Autor: Bandrés, J. M.; Garrido, D. L.; Ibáñez, R.

Nivell: adults; educadors

Característiques: Té 123 pàgines, en 3 capítols i annexes que recullen textos i declaracions institucionals

Resum: El llibre sorgeix de la inquietud d'un grup d'Organitzacions no Governamentals davant l'increment de les actituds racistes i xenòfobes de la societat i recull diferents textos que pretenen obrir un debat i reflexió entorn d'aquesta problemàtica. El primer capítol presenta un informe del Parlament Europeu sobre les conclusions de la comissió d'investigació sobre racisme i xenofòbia i dóna un panorama del racisme en els diferents països de la CE. El segon capítol fa referència al marc legal contra el racisme i la no discriminació a Europa. En el tercer capítol es planteja el racisme com un repte de la modernitat. Els annexes finals recullen textos i declaracions institucionals sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació racial.

..................................................................................................................

 

+informació
 

XENOFOBIA Y RACISMO. CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA. EL MUNDO ACTUAL (2.ºCICLO)

Autor: Pastor, Luis; Hernández, Manuel; Diaz, José Antonio;

Nivell: ensenyants; secundària; secundària obligatòria

Característiques: Consta de 301 pàgines i il·lustracions

Resum: "El mundo actual" és un dels dos materials curriculars de l'àrea de Ciències Socials produïts pel Proyecto Jóvenes Contra la Intolerancia. Aquests materials estan organitzats al voltant de sis nuclis que s'estructuren en 18 unitats didàctiques. Els autors no solament es proposen que l'alumnat comprengui millor el model de desenvolupament i els factors que produeixen o potencien la marginació, les xenofòbies i el racisme, i les seves conseqüències, sinó també una reflexió lligada amb les seves pràctiques socials al voltant d'aquests temes i de la societat en la que viuen.

..................................................................................................................

 

+informació
 

XINA, MIL ANYS D'ART I DE CULTURA

Autor: Needham, Joseph; ; Ronan, Colin A.; ; Serveis de Programes i Serveis Educatius;

Nivell: ensenyants; secundària

Característiques: Té 122 pàgines, inclou una cronologia de les dinasties i una bibliografia

Resum: Dossier de treball elaborat arran de l'exposició "Xina, mil anys d'art i de cultura". Apropament a la història, l'art i la cultura de la civilització xinesa. El document emmarca geogràficament i històrica els mil anys d'art i cultura que presenta l'exposició en forma de peces d'art. Es fa una repassada a les etapes històriques, les pre-imperials i les dinasties imperials. Els annexos presenten una introducció a la tradició cultural i especialment a la cultura científica xinesa, i mostren com van fer servir tecnologies que semblen molt modernes i que Occident va trigar molt de temps a conèixer o a redescobrir, per exemple, el subministrament de gas per al servei de nuclis urbans o la fabricació d'acer.

..................................................................................................................

INICI ESCRITS.

ANAR A REVISTES

 

DVD, VÍDEO, CD, JOCS i MATERIAL VISUAL

..................................................................................................................

 


+informació

Codi 274.8

 

BABEL

Autor: González Iñarritu, Alejandro

Nivell: adults;batxillerat; ensenyants; secundària;

Característiques: Té una durada aproximada de 138 minuts. Es poden veure els subtítols en castellà i en anglès. Format DVD

Resum: Babel és una pel·lícula absorvent i emocionant, amb molt bones crítiques, que parla de les barreres que separen a la humanitat. Un tràgic accident al Marroc desencadena una sèrie d'esdeveniments que uniran a quatre grups de persones les quals,tot i estar separades per grans distàncies i diferències culturals, descobriran que comparteixen un destí que definitivament els connecta.

..................................................................................................................

 


+informació

Codi 3.122

 

BALABLOCK

Autor: Jodan, Renê; ; Pojar, Bretislav;

Nivell: cicle inicial; cicle mitjà; primària

Característiques: Durada 7 minuts. Dibuixos animats, en color, sense paraules. Els personatges són formes geomètriques animades. S'hi adjunta una guia didàctica molt completa. Sistema VHS.

Resum: Un grup de figures geomètriques quadrades, totes idèntiques, conviuen educadament i cívica. De sobta n'apareix una de rodona i aleshores les quadrades, menyspreant-la, se li tiren al damunt i la fan servir per jugar a pilota. N'arriben més de rodones que persegueixen les quadrades i les fan servir per jugar a daus. S'estableix una lluita entre tots dos grups, i al final totes queden convertides en figures idèntiques: paral·lelepípedes de sis costats. Quan totes ja són iguals, apareix una figura en forma piramidal que els fa llengots a totes.

..................................................................................................................

 


+informació

Codi 3.179

 

CATALUNYA, UN PAÍS DE TOTS

Autor: Produccions Paral·leles;

Nivell: primària; secundària

Característiques: Té una durada de 15 minuts, en color. Sistema VHS

Resum: Amb la finalitat de combatre actituds negatives per a la convivència com el racisme, la xenofòbia i la discriminació, presenta un seguit de testimonis de persones procedents de cultures molt diverses que estan en procés d'incorporació o s'han integrat a la societat catalana. A llarg del reportatge, els mateixos protagonistes analitzen i comenten conceptes con racisme, convivència i integració.

..................................................................................................................

 


+informació

Codi 029.3

 

EL CENTRE EDUCATIU ACOLLIDOR. AUDIOVISUAL EN FORMAT DVD AMB EXPERIÈNCIES DE CENTRE ACOLLIDOR

Autor: Criado, Albert; [direcció de producció]; Aguadé, Jaume; [producció]; Martín, Marisa; [realització i edició]; Montaña, Olga; Durall, Eva; [guió]

Nivell: primària; secundària; educadors; monitors; pedagogs; ensenyants; tutors; gestors de l'educació; professionals de l'educació

Característiques: DVD amb 2 reportatges. El 1r reportatge dura 17 minuts, el 2n en dura 7

Resum: Hi ha l'experiència quotidiana de 2 centres educatius, el CEIP Montseny de Vic i l'IES Tarradell de Barcelona. Aquests centres mostren la voluntat d'adaptar-se i donar respostes concretes a llurs comunitats educatives. Ambdós posen el treball a l'aula i la relació entre professorat i alumnat en el centre de les prioritats on convergeixen l'esforç de tots els professionals i de tots els serveis i programes. El model d'aula d'acollida posa èmfasi en el fet de ser un recurs educatiu més al servei de l'aula ordinària, espai de referència des del primer dia per a tot l'alumnat, també el nouvingut

..................................................................................................................

 


+informació

Codi 3.213

 

EL NOSTRE MÓN ÉS UN PROJECTE SOLIDARI. MATERIALS DE PRIMÀRIA

Autor: Rodríguez Guerrero, L.F.[guió]; G. Vázquez, Antonio [realització]; Seco, Andrés [producció]

Nivell: primària

Característiques: Té una durada de 25 minuts. Sistema VHS

Resum: Agafant com a referència el viatge d'una gota d'aigua mostra els desequilibris existents en el món respecte d'un element tan vital com l'aigua. Com pot desencadenar l'estat del benestar, o de la miseria, el fet de disposar o no d'aigua. Reflexiona sobre les diferents actituts que es desenvolupen quan es disposa o no d'aquest important element. El contingut d'aquest vídeo es troba dividit en tres parts: a) "Zoé, la Gota Viatgera" té una durada de 9 minuts i tracta el problema de l'aigua, fent comparacions geogràfiques, entre els indrets d'abondor i els indrets amb gran escassetat; b) "Darrere l'Aparador", amb una durada de 6 minuts i 35 segons, desenvolupa la temàtica del consum i de la publicitat en la societat occidental, contrastant amb la pobresa i explotació de la matèria prima i de la mà d'obra d'aquests països per part dels països rics i c) "Menors amb Drets", amb una durada de 8 minuts i 40 segons, desenvolupa el tema de la "Declaració Universal dels Drets Humans" el 1948 i el del "Drets de la Infància" el 1959

..................................................................................................................

 


+informació

Codi 164.8

 

EL PINZELL MÀGIC, UN CONTE DE LA XINA

Autor: BCNmultimedia

Nivell: educació infantil;cicle inicial

Característiques: Sistema DVD. Cada conté té una durada de 15 minuts.

Resum: Una sèrie de dibuixos animats sobre rondalles de països molt diferents. Els contes, la manera d'explicar-los i també la manera de dibuixar-los són diferents a cada país, per la qual cosa es mostra la riquesa que hi ha en la diversitat d'històries i de formes que es troben arreu del món.La primera història, El pinzell màgic explica que, l'únic desig del protagonista d'aquest conte, un nen xinès molt pobre, és tenir un pinzell. Una nit, mentre somia, n'hi donen un, però resulta que no és un pinzell qualsevol. El pinzell té la capacitat de convertir en real tot allò que pinta. "La caputxeta de jonc" és un conte d'Anglaterra que ens explica com un pare fa fora de casa la seva filla després d'un malentès. El pare es pensa que la filla no se l'estima. Més endavant, la noia es presenta a casa del pare disfressada i li demostra l'amor que sent per ell. "La Tieta del tigre" és un conte de Taiwan, que narra com un tigre vell que es vol convertir en humà abans de morir-se descobreix que el seu somni es pot fer realitat si es menja tres nens a la vegada. Una nena petita intentarà vèncer-lo de la manera més ingènua. Per últim "L'arbre de les pomes d'or", conte holandès, ens explica com tres germans competeixen per guanyar-se la mà de la filla del moliner. Per fer-ho hauran d'aconseguir una poma d'or d'un arbre que és en una illa al centre d'un llac. Al final, quedarà clar que l'honor sempre venç la cobdícia.

..................................................................................................................

 


+informació

Codi 263.8

 

EL REI SALOMÓ I L'ABELLA. UN CONTE D'ISRAEL

Autor: BCNmultimedia

Nivell: educació infantil; primària; cicle inicial; cicle mitjà

Característiques: DVD d'una durada de 55 minuts. Realitzat amb dibuixos animats de color. Audio: estereo.

Resum: Dibuixos animats sobre rondalles de països diferents. Els contes, la manera d'explicar-los i també la manera de dibuixar-los són diferents a cada país, la qual cosa mostra la rica diversitat d'històries i de formes d'arreu del món. " El rei Salomó i l'abella" és un conte d'Israel. Explica com el rei més savi del món, el rei Salomó, va poder superar la prova que li va posar la reina de Sabà gràcies a l'ajut d'un animal petit, com és una abella. "Persèfona" és un conte de Grècia que ens explica, per mitjà de la mitologia grega i els seus déus, com es van formar les estacions de l'any. "En Timoon i el narval" és un conte del Canadà. En Timoon és el fill d' una família esquimal; està preocupat perquè a la seva tieta li passa alguna cosa i no sap que fer per ajudar-la. A la fi, descobreix que la tieta, realment, és un narval. Quan intenta ajudar-la, li clava sense voler un pal al front; des de llavors els narvals es distingeixen per una "dent llarga" al front. "El lleó encantat és un conte d'Alemània: Explica com en Hans es troba sota els encanteris d'una bruixa: de dia es converteix en lleó i, també es pot convertir en un colom durant 7anys, si escolta certa música. Gràcies a l'amor de la Hanna, la seva esposa, aconsegueix desfer l'encanteri per sempre.

..................................................................................................................

 


+informació

Codi 198.8

 

ELS CONTES DEL SR. NIL

Autor: BENECE Produccions; Barceló, Manel; [intèrpret]; Escoda, Martina [transcripció i guia didàctica]

Nivell: alumnes; primària; cicle inicial; cicle mitjà; cicle superior

Característiques: Consta d'un DVD, un CD-ROM amb la transcripció dels contes i una guia didàctica amb fitxes de treball i bibliografia.

Resum: El Sr. Nil és un home carregat d'experiència i de sentit de l'humor que és capaç d'encisar amb les seves narracions. No sabem qui és, mai ens parla d'ell mateix ni de la seva vida... Només explica contes, de tot arreu, de tota mena, amb una gran força expressiva. Amb la seva interpretació, el Sr. Nil transporta petits i grans al món màgic de les rondalles, amb el suport de l'expressivitat i de la gesticulació. Aquest material pot servir per potenciar a l'escola una de les formes de literatura més antiga, l'oral, que es basa en el plaer d'escoltar i explicar històries. La guia didàctica que l'acompanya presenta un ventall de suggeriments i activitats pensades perquè potenciïn la creativitat i el joc imaginatiu. Les fitxes didàctiques estan organitzades en dos blocs, abans i després de la narració, perquè l'escolta sigui més profitosa.

..................................................................................................................

 


+informació

Codi 022.3

 

ELS PLANS EDUCATIUS D'ENTORN: VÍDEO I ESPAIS D'EXPERIÈNCIES DEL 3R CONGRÉS "EDUCACIÓ I ENTORN". LA SEU D'URGELL. MAIG 2006

Autor: Subdirecció General de Llengua i Cohesió Social; [coordinació]

Nivell: primària; secundària; animadors culturals; educadors; monitors; pares; pedagogs; professorat; tutors;

Característiques: Sistema DVD. Consta de dues parts: explicació dels PEE i presentació d'experiències.

Resum: El contingut està estructurat en dues parts. La primera és un vídeo que explica què són els Plans Educatius d'Entorn, quines són les seves característiques i quins agents hi intervenen. La segona part recull els plafons de les experiències presentades en el 3r Congrés "Educació i entorn" que es va celebrar a la Seu d'Urgell, el mes de maig de 2006, organitzat pel Departament d'Educació i Universitats, l'Ajuntament de la Seu d'Urgell i el Consell Comarcal. El congrés volia reflexionar sobre l'educació dels nostres infants i joves, que cada vegada està més condicionada pel temps fora de l'escola i, sobretot, per la interacció entre el que es fa en l'educació dita formal i el que l'infant o el jove troba en els espais de lleure, en les activitats tradicionalment anomenades "extraescolars"; en definitiva el temps de l'educació "no formal". Les experiències s'agrupen en vuit blocs: 1. Sensibilització i formació dels agents educatius. 2. Optimització de l'escolarització. 3. Acollida. 4. Activitats complementàries, de vacances i extraescolars. 5. Incentivació escolar. 6. Resposta a les demandes socials. 7. Acompanyament acadèmic-professional. 8. Espais de trobada i convivència.

..................................................................................................................

 


+informació

Codi 016.3

 

IGUALS I DIFERENTS

Autor: Andrade, Carme; Farré, Antonia

Nivell: secundària; ensenyants

Característiques: Té una durada de 77 minuts. Format DVD

Resum: Recull l'experiència de l'IES Jaume I de Salou, d'un treball que van realitzar per tal d'afavorir la participació dels joves en els processos de millora dels centres educatius.

..................................................................................................................

 


+informació

Codi 017.3

 

L'AULA D'ACOLLIDA

Autor: Llengua, interculturalitat i cohesió social

Nivell: secundària; ensenyants

Característiques: Té una durada de 27 minuts. Format DVD

Resum: Recull de tres experiències de centres educatius que tenen aula d'acollida: CEIP Drassanes de Barcelona: "L'aula d'acollida dins el marc del centre acollidor"; IES Pere Alsius de Banyoles: "L'aula d'acollida: un lloc per a una educació globalitzadora" i l'IES Vila de Gràcia: "L'aula d'acollida se'n va a la radio".

..................................................................................................................

 


+informació

Codi 3.134

 

L'ESCOLA A CASA. MIRA QUE FEM! 4

Autor: Canal 33

Nivell: ensenyants; primària

Característiques: Sistema VHS i en color

Resum: Consta de diferents apartats: a) Com fabricar i tocar instruments tradicionals. b) Solidaritat i responsabilitat en el que integren la pau i per a la cooperació en els Projectes educatius de les escoles. Se'ns mostren diferents activitats realitzades a les escoles per educar en valors com la tolerància. c) La integració del nen cec a l'escola. d) Com es realitzen pràctiques de meteorologia amb ordinador. e) Se'ns explica les finalitats de la creació del taller de teatre a l'escola

..................................................................................................................

 


+informació

Codi 3.140

 

L'ESCOLA A CASA. MIRA QUE FEM! 8

Autor: Canal 33

Nivell: ensenyants; primària; secundària

Característiques: Sistema VHS i en color

Resum: Consta de diferents apartats: a) Una alimentació equilibrada a la llar. b) Ballant, cantant i jugant s'aprenen idiomes (francès) tant per grans com per a petits. c) Ens explica la riquesa cultural del països llunyans, amés a més pares de diferents països africans conten contes del seu país. d) Preparen un llibre i ells fan la confecció del paper, les cobertes, i l'impressió. e) Dissenyen moda mitjançant l'ordinador

..................................................................................................................

 


+informació

Codi 8.297

 

LAS CARTAS DE ALOU

Autor: Armendáriz, Montxo; [direcció]; Querejeta, Elías; [producció]

Nivell: ensenyants; secundària

Característiques: Sistema VHS. Durada 95 minuts.

Resum: Alou és un noi del Senegal que ve a Espanya buscant feina animat per un seu amic. Sobreviu fent petites feines com ara venedor ambulant, recol·lector de fruita, etc. Aprèn l'idioma i es relaciona amb la gent. Finalment es fa amic d'una noia espanyola, però les circumstàncies fan que es vegi obligat a seguir viatjant.

..................................................................................................................

 


+informació

Codi 001.3

 

LULLABY FOR HAMZA; EIN WIEGENLIED FÜR HAMZA; BERCEUSE POUR HAMZA; UNA NANA PARA HAMZA

Autor: De Bree, Marc; Gielen, Mark; Peeters, Jan; [direcció]

Nivell: ensenyants; educació infantil; formació de professorat; gestors de l'educació; pedagogs

Característiques: Durada 50 minuts. La locució és en l'idioma de cada indret. Permet triar subtitols en anglès, alemany, francès, neerlandès i castellà. Format DVD

Resum: El periodista Mark Gielen reflexiona sobre el període en què, 20 anys enrera, la seva filla anava a una escola infantil. El món i la societat han canviat i per això el periodista es proposa esbrinar com es gestiona la diversitat en diverses escoles d'Europa. Aquest reportatge, amb el títol secundari L'educació infantil, un lloc de trobada, mostra la visita a 4 centres educatius per a infants de 0 a 6 anys de Gant (Flandes), Auby (França), Berlín i Birmingham. S'apropa a la realitat multiètnica i cultural d'Europa, a través d'experiències educatives i entrevistes, en les quals el respecte a la diversitat i a la participació són dues qüestions fonamentals. Hi ha, prèviament, una presentació breu de cada ciutat i del context en el qual aquestes escoles sorgiren.

..................................................................................................................

 


+informació

Codi 3.198

 

MIRA QUÈ FEM! NÚMERO 18

Autor: Moral, Jordi; Puig, Lluís; ;Ripoll, Xavier; ; Navarro, Jordi; ; Criado, Albert;; Maquinay, Aurora; Palol, Isabel de; Poveda, Jordi; Collel, Josep Maria; Vinagre, Gonçal; Sala, Ramon; Domenec Adres, Joan;

Nivell: ensenyants; primària; secundària

Característiques: Durada de 25 minuts, 5 per cada apartat. Sistema VHS

Resum: El Col·legi Sagrat Cor de Sant Adrià del Besòs ha integrat l'educació viària en el seu projecte curricular com a eix transversal; Dins de les activitats de suport de l'aprenentatge de la llengua catalana que a du a terme el SEDEC per a centres amb la immersió ja avançada, els alumnes de l'Escola El Turó de Mataró aprenen a crear un text dramàtic en català a partir d'una llegenda tradicional i en realitzen la representació teatral; El CEIP Emili Carles Tolrà de Castellar del Vallès organitza un taller de publicitat amb els alumnes de cicle superior per tal que descobreixen els secrets del llenguatge publicitari i aprenguin a analitzar críticament la publicitat televisiva; L'IES Serrallarga de Blanes incorpora el treball de les classes socials i el racisme a partir d'un crèdit audiovisual. És un crèdit variable de tercer d'ESO; Al CEIP Taber de Barcelona els alumnes de cinquè de primària aprenen a conèixer tot allò que fa referència al món de la mediterrània. Treball de cinquè i sisè de primària. L'objectiu és treballar l'educació en valors: tolerància i interculturalitat en el mon mediterrani,

..................................................................................................................

 


+informació

Codi 023.3

 

MIRADES ÀRABS. MIRADES ANDINES

Autor: Gonzalez, Raquel; [idea original]; Gomez, Paulina;[coordinació]; Martín, Eva; [realització]

Nivell: adults; ensenyants; primària; secundària

Característiques: El DVD va acompanyat d'una "Guia del vídeo-fòrum" de 30 pàgines. Conté dos reportatges "Mirades Arabs" i "Mirades Andines" d'uns 18 minuts de durada cada un.

Resum: Tracta sobre la vida d'alguns joves al Marroc i al Perú. El primer documental se centra en el Marroc. Explica les tradicions del país, la forma de vida dels seus habitants (llocs d'oci, estudi, etc.), i tracta la situació de la infància i les causes que porten a molts joves a emigrar cap a Europa. Apareixen exemples d'adolescents que reflexionen sobre els avantatges i inconvenients de viure en el seu país d'origen, en contrast amb viure en un país estranger. El segon documental ens apropa a la vida dels països andins, en concret al Perú. El documental ha estat realitzat en diferents escenaris del Perú a partir d'unes entrevistes realitzades a joves que ens expliquen la seva vida, els seus somnis i els problemes amb que es troben. A través de les seves paraules i de la mirada de la càmera, el documental ens transporta al cor de la diversitat de la societat peruana.

..................................................................................................................

   

MUNTEM EL NOSTRE POBLE

Autor: Bartolomé Pina, Margarita; Folgueiras Bertomeu, Pilar; Sabariego Puig, Marta

Nivell: secundària obligatòria

Característiques: Joc didàctic. Consta de tauler de joc, fitxes, 6 grups de targetes, guia del professorat i llibre d'instruccions

Resum: Material lúdic destinat a alumnat a partir dels 12 anys. La importància de les activitats recau en el sentiment de pertinença a una comunitat, perquè aquest sentiment es troba a la base de qualsevol procés que pretengui vitalitzar la consciència dels membres d'una societat. El contingut, encara que estigui centrat en el desenvolupament del sentiment de pertinença, també treballa altres dimensions de la formació de la ciutadania, com ara la competència ciutadana i la participació.

..................................................................................................................

 


+informació

Codi 3.107

 

MOÇAMBIC: EL PAÍS DE BETO I ELS SEUS AMICS

Autor: Intermón

Nivell: cicle mitjà; cicle superior; primària

Característiques: Sistema VHS

Resum: Ens presenta a través d'un nen la realitat d'un país, la seva pobresa, aspectes de la vida quotidiana, els costums i tradicions, les condicions de vida, la salut del seus membres, etc. Un dels objectius que es plantegen a la cinta, es concreta en la transmissió d'un missatge: la demanda d'ajut al món occidental per a lla reconstrucció del país

..................................................................................................................

 


+informació

Codi 3.29

 

PER UNA EUROPA SOLIDÀRIA. JUNTS CONTRA EL RACISME

Autor: Fondation Danielle Mitterrand; CEMÉA, l'Elan Formation

Nivell: educadors; secundària; adults

Característiques: Cd- rom. Proposta multimèdia que combina text, imatge i so. El conjunt d'arxius utilitzats és de 365 Mb.

Resum: Per tal d'arribar a construir una Europa solidària, per lluitar junts contra el racisme, és necessari instruir a les persones per comprendre, conèixer i acceptar els orígens i les cultures de cadascun. Aquest material és una eina pedagògica destinada a tots els formadors que treballen sobre el tema del racisme. A partir d'una sèrie d'actes i d'incidents racistes han estat reunits elements de reflexió, dades històriques, informacions legislatives, suggeriments d'accions preventives i de proposicions d'activitats de grup. Per engegar la reflexió, obrir pistes, plantejar qüestions, cridar l'atenció, estar en alerta i sol·licitar els mecanismes d'una vigilància sense defectes, en aquesta proposta es presenten tres blocs. El primer consisteix en un espai de diàleg aportant consells al formador sobre l'especificitat i les dificultats pròpies del tema del racisme. En el segon hi ha un capítol de casos concrets presentant i analitzant una cinquantena d'actes racistes. I al tercer i últim una documentació que permet als seus usuaris crear les seves pròpies eines adaptades a les necessitats específiques segons els casos.

..................................................................................................................

 


+informació

Codi 3.225

 

PROGRAMA DE COMPETENCIA SOCIAL

Autor: Yllera, César; Pestano, José; ; Segura, Manuel; Arcas, Margarita; Mesa, Juana;

Nivell: adults; ensenyants; pares

Característiques: Té 188 minuts de durada. Sistema VHS

Resum: El vídeo és un resum del Programa de Competencia Social, difós, des de fa alguns anys pel professor Manuel Segura Morales. El programa es dirigeix al professorat d'ensenyament no universitari, però també és útil per a animadors juvenils, pares, mares i educadors en general. Amb una metodologia sistemàtica, participativa i lúdica, s'ensenyen els tres components necessaris per a una relació interpersonal adient: habilitats cognitives, valors morals i habilitats socials.

..................................................................................................................

 


+informació

Codi 030.3

 

RELATS CONTATS. LA INTERCULTURALITAT POSSIBLE

Autor: Matas, Roser; Nadal, Josep Maria; Oriol, Pep; López, Jaume; Mayoral, Dolors; Molina, Fidel; Sanvicén, Paquita

Nivell: educadors; autoritats educatives; professionals de l'educació; professorat; secundària

Característiques: Sistema DVD. Té una durada de 37 minuts

Resum: Documental realitzat pels departaments de Geografia i Sociologia i Filologia Catalana i Comunicació de la Universitat de Lleida en el marc del projecte Diàlegs al voltant de la interculturalitat. Consta d'una sèrie de relats fets per persones que han arribat a Catalunya des de diferents parts del món, i expliquen la seva experiència i les dificultats d'integració en una nova cultura.

..................................................................................................................

 


+informació

Codi 3.104

 

TAMBÉ VOLEN SER NENES I NENS

Autor: Intermón

Nivell: primària

Característiques: És en VHS i Pertany a la caixa "També volen ser nenes i nens! " amb el

Resum: Dóna a conèixer les greus problemàtiques que existeixen en diferents punts del planeta. Al llarg de l'enregistrament s'exposen les situacions, les seves causes i les conseqüències que se'n deriven. També s'hi descriuen les propostes i projectes endegats amb la finalitat de resoldre algunes situacions i millorar-ne d'altres. Els projectes exposats tenen com a finalitat l'optimització, dels DRETS HUMANS i especialment els dels infants. Un dels missatges més destacables es refereix a la solidaritat entre els pobles i els nens i nenes

..................................................................................................................

 


+informació

Codi 032.3

 

TOTS SOM ULISSES

Autor: Lloreta, Natàlia; Martí, Oriol

Nivell: ensenyants; primària; secundària;

Característiques: Document en format DVD. Té una durada de 55 minuts.

Resum: Es tracta d'un documental sobre els processos migratoris, introduït a partir de la figura mítica d'Ulisses, com a persona foragitada per força de la seva terra. Intervenen una dotzena de persones residents o vinculades a la ciutat de Tàrrega i originàries dels següents països: Colòmbia, Marroc, Romania, Uruguai, Ucraïna, Guinea Conakry, Cuba i Xina. La introducció del diferents temes va a càrrec del Dr Joseba Achótegui, psiquiatra, professor de la Universitat de Barcelona i director del Servei d'Atenció Psicopatològica i Psicosocial a Immigrants i Refugiats (SAPIR) de Barcelona. A continuació, en format d'entrevista sense pregunta, se'ns van presentant les reflexions dels diferents participants sobre una gran diversitat de temes: paisatges, climatologia, records dels seus països, motius de la immigració, nostàlgies, canvis de professió, sentir-se a casa, la llengua, la religió, maneres de fer, racisme. Les aportacions del Dr Joseba Achótegui fan referència als orígens de l'emigració, els processos d'adaptació, els riscos d'exclusió social, la transculturalitat, la convivència i altres.

..................................................................................................................

 


+informació

Codi 017.5

 

TOTS VIVIM AQUÍ!. EL BABUÍ

Autor: Didaco

Nivell: educació infantil; primària

Característiques: Conté animacions, imatges i vídeos. Durada total aproximada 20 minuts. Es pot visionar tot el contingut del DVD seguit o accedir a escenes als següents capítols: Jo sóc, conte, més sobre mi, ecologia i adéu.

Resum: La sabana pateix una gran sequera i una família de babuins s'ha de traslladar fins un altre lloc més verd. Allí els animals autòctons els rebutgen. Amb el temps els babuins els demostren que els poden ensenyar moltes coses i que és possible que visquin plegats i feliços. En aquest DVD el tema sobre ecologia és: Problemes de medi ambient: excés d'embalatges.

..................................................................................................................

 


+informació

Codi 3.121

 

UN MÓN PLURAL

Autor: Cañadell, R;

Nivell: alumnes; secundària; batxillerat; secundària obligatòria; secundària post-obligatòria

Característiques: Forma part de la col·lecció "La cooperació entre els pobles: Un futur possible". Té una durada de 20 minuts. Sistema VHS

Resum: Aquest vídeo és un document pensat per treballar l'interculturalisme. Planteja una sèrie de temes com la riquesa de la diversitat cultural, les migracions, el tractament que fan els mitjans de comunicació de les diferents... És una referència motivadora per a reflexions i treballs posterior.

..................................................................................................................

 


+informació

Codi 8.299

 

ÀFRICA, LA MEVA ÀFRICA. POESIA AFRICANA.

Autor: Obiols, Mª Rosa; Solà, Oriol; Vallmitjana, Montse; [realització]; Obiols, Mª Rosa; Vallmitjana, Montse; [guió];López Lloret, Joan; [fotografia]; Fuentes, Oscar; [so]; Bassole, Salamata; Campaoré, Martín; [recitació]

Nivell: secundària; adults;

Característiques: Té una durada de 17'. Sistema VHS

Resum: És un documental que conté un recital, amb il·lustracions, de poesia africana. Consta de sis poemes originaris de la tradició oral de Sudan, Gabon, Zimbabwe, Camerun, Nigèria i Moçambic, i de tres poemes d'autors contemporanis (Dennis Brutus, David Diop i Peter Abrahams). La poesia oral és un dels tresors desconeguts del continent africà. Les cançons de treball, de cacera, els cants que recorden els morts i les tonades infantils, ajuden, entretenen i eduquen alhora.

..................................................................................................................

INICI ESCRITS

INICI DVD

 

 

REVISTES

..................................................................................................................

INTERFACE

ENTRELLAT

CRÒNICA D'ENSENYAMENT

ESCOLA CATALANA

FORUM BARCELONA

EL TEMPS

MÉDICOS SIN FRONTERAS

 

 

 

..................................................................................................................

INICI ESCRITS

INICI DVD

INICI REVISTES