AVALUACIÓ.
PAUTES I EINES

Propostes / Pautes d'avaluació

* Avaluació de Metodologies docents Equip ICE-UAB de metodologies docents i Avaluació. (Vegeu també apartat eines)
* Carpeta d'aprenentatge. Pauta de seguiment del procés d'aprenentatge. Equip ICE-UAB de metodologies docents i Avaluació. Exemples d'activitats de la carpeta
* Portafolis: Una bona eina per avaluar el procés d'aprenentatge
* Portfoli europeu de les llengües; Exemple de pla d'aprenentatge i seguiment del mateix
* Mòdul d'Avaluació de webquests. Activitat telemàtica de formació: Activitats d’aprenentatge a Internet: WebQuest
* Pautes d'Avaluació. Consulteu l'apartat d'avaluació de la webquest per a segon cicle d'ESO: Webtour pels països catalans. Consulteu també l'apartat d'avaluació de la guia didàctica
*La valoració integral com a font d'informació. Article molt interessant per reflexionar sobre l'avaluació com a eina de millora. Eduteka

Eines específiques
* Valoració del treball de grup. Extret del dossier d'aprenentatge
* Valoració de les exposicions dels grups. Extret del dossier d'aprenentatge
* Quadres d'autoavaluació del treball en grup de la webquest: Webtour dels Països Catalans
* Apartat d'avaluació de la webqüest per a segon cicle d'ESO Projecteu el vostre pèplum
* Exemples de rúbriques o matrius d'avaluació en el mòdul específic de l'activitat telemàtica de formació: Activitats d’aprenentatge a Internet: WebQuest
* Exemples de Rúbriques o Matrius d'avaluació. Eduteka
*Criteris per avaluar el contingut d'una pàgina web. Materials formació curs telemàtic de formació: "Creació d'aplicacions d'Internet. Webquest.
* Criteris per avaluar una exposició oral. "Història de l'art i competències comunicatives". Llicència retribuïda pel Departament d'Educació de Marta Gallart.