TIPUS DE TREBALLS

Cada tipologia de treball comporta metodologies específiques. Pautes i procediments.
Extret de la Llicència d'estudis d'Albert Piñero. Eines per a la recerca a l'ESO.
Descriptius, Recollida, anàlisi i classificació o ordenació d’una
quantitat important i significativa de dades. Exemples de metodologia: Observació, enquesta.
Explicatius: Plantejament o consideració d’hipòtesis explicatives o
interpretatives, avaluació i contrastació. Exemples de metodologia: Hipòtesi, disseny experimental
Comparatius: Elaboració i aplicació de criteris de contrast entre
dos o més elements. Exemples de metodologia: contrastar idees ...
Estudi de casos: Descobriment i comprensió de particularitats
significatives.. Exemples de metodologia: Entrevista, història de vida