PRESENTACIÓ
CONTEXT
Marc normatiu
Competència informacional
CERCA
D'INFORMACIÓ
Introducció
Materials didàctics
Activitats interactives
Cerca a Internet
TREBALL DE CAMP
Introducció
Tipus de treballs
Eines
ELABORACIÓ DELS TREBALLS
Introducció
Com fer el treball
Exposició oral
AVALUACIÓ
Pautes i eines
PER SABER-NE MÉS
Exemples