COMPETÈNCIA INFORMACIONAL

CILIP, una associació professional del Regne Unit n'ofereix una definició senzilla: Competència informacional és saber quan i per què necessiteu informació, on trobar-la, i com avaluar-la, utilitzar-la i comunicar-la d’una manera ètica. (CILIP, 2004)

La competència en el tractament de la informació incorpora diferents habilitats, que van des de l'accés a la informació fins a la seva transmissió, tot usant distints suports, incloent-hi la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació com element essencial per informar-se, aprendre i comunicar-se.

El tractament de la informació i la competència digital impliquen anar desenvolupant metodologies de treball que afavoreixin que els nois i les noies puguin esdevenir persones autònomes, eficaces, responsables, crítiques i reflexives en la selecció, tractament i utilització de la informació i les seves fonts, en diferents suports i tecnologies. També ha de potenciar les actituds crítiques i reflexives en la valoració de la informació disponible, contrastant-la quan calgui, i respectar les normes de conducta acordades socialment per regular l'ús de la informació.

Competències de gestió de la informació per aprendre a aprendre. Alfin EEES. Ministerio de Educación
Veure model de concreció de la competència informacional (Glòria Durban) La biblioteca escolar com a eina educativa