IES Bernat MetgeNotícies
 

ALTERNATIVA 10

El projecte Alternativa 10 intenta, com el seu nom indica, oferir una alternativa "excel·lent" (amb el 10 hem volgut simbolitzar aquesta idea d'excel·lència) per a l'alumnat de "difícil encaix"; una alternativa que intenta donar una resposta a les seves expectatives, interessos i motivacions i que, ensems, vol garantir l'assoliment de les competències bàsiques que tot futur ciutadà o ciutadana necessita; una resposta, en síntesi, que permet que l'alumnat vegi com a compatibles i complementaris el món escolar i el món laboral.

El projecte va destinat a l'alumnat de la franja 15-16, que es troba immers en un procés de fracàs escolar, malgrat les adequacions curriculars que l'institut li ha ofert, que fa perillar la continuïtat del seu procés d'ensenyament-aprenentatge escolar i la seva posterior integració sociolaboral.

Els objectius del projecte són, doncs, els següents: donar resposta a les necessitats educatives d'uns 12 d'alumnes d'entre 15 i 16 anys, que perceben l'oferta formativa de l'institut com a insuficient o inadequada; dissenyar una alternativa formativa que faci compatibles els aspectes del procés d'ensenyament-aprenentatge més acadèmics amb els aspectes preprofessionalitzadors; facilitar a l'alumnat amb dificultats d'adaptació a l'oferta educativa de l'institut l'accés a les competències bàsiques, que poden afavorir el seu procés d'integració sociolaboral; finalment, motivar actituds positives de l'alumnat envers les seves capacitats i les seves possibilitats d'aprendre.

Per aconseguir-los, la intervenció s'estructura a partir d'un model d'escolaritat compartida real (22/8), que es vertebra en funció de la col·laboració entre l'Institut (73%, aproximadament) i CET 10, una entitat del districte especialitzada en formació ocupacional i gestió d'activitats esportives i de lleure.(27%). A més a més, hom compta també amb el suport i la col·laboració del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (que finança el projecte a través del Pla estratègic del centre), de l'equip d'educadores dels serveis socials d'atenció primària del districte i de la Regidoria del districte de Sant Martí de l'Ajuntament de Barcelona.

Aquest projecte s'ha portat a terme durant els cursos escolars 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-5 i 2005-6.

Per a més informació sobre el tema, podeu contactar amb Joan Josep Llansana i Lluís Vega, que coordinen el projecte.