Càlculs de Framingham

Per conèixer el risc de malalties cardiovasculars 

Els següents càlculs s'obtenen a partir dels estudis realitzats amb voluntaris de 3 generacions de la ciutat de Framingham, propera a Boston, realitzats des del 1948 i fins l'actualitat, per metges del National Heart, Lung and Blood Institute i es donen la probabilitat que té una persona de patir malalties cardiovasculars com per exemple, infart de miocardi en els propers 10 anys a partir de la suma  de les puntuacions que s'obtenen en funció del sexe i de 5 taules (edat, colesterol total segons edat, fumador segons edat, colesterol HDL, diabetis i tensió arterial).

També es representen altres escales semblants que indiquen el risc de patir una malatia coronària en 10 anys en forma de pdf procedent del NHLBI ja siguo sumant puntuacions de taules, amb fórmules matemàtiques o amb un full de càlcul amb Excel que permet conèixer la probabilitat d'un atac de cor en els propers 5 anys.