IMC i pes

El càlcul de l'Índex de Massa Corporal (IMC) serveix per conèixer si el nostre pes és normal, o si es massa baix (problemes relacionats amb l'anorèxia) o massa alt (problemes relacionats amb la obesitat).

El IMC s'obté dividint el pes (kg) entre el quadrat de la talla (metres):

IMC=pes(kg)/talla2(m2)

El IMC pot donar com a resultat, valors:

a) menors a 17: possible anorèxia

b) menors a 18.5: pes baix

c) entre 18,5 i 25: pes adequat  

d) entre 25 i 29,9: sobrepes

e) major a 30: obesitat

f) major a 40: obesitat mòrbida 

Per exemple, una persona que pesi 75 quilos i faci 1,65 d’alçada tindrà un IMC de 27,6, és a dir, presentarà sobrepès.

    En el cas de la obesitat es un bon indicador distribució del greix corporal, en especial el diàmetre de la cintura. L'acumulació del greix abdominal –un valor per sobre de 82 cm de circumferència en les dones i de 95 cm en els homes– representa un risc més elevat de diverses malalties.