{text}Una reflexió sobre el consum exagerat d'aigua


Vocabulari

Aigües residuals  
Aigües que contenen residus diversos procedents bé de la indústria, bé dels nuclis de poblament humà (aigües fecals i negres).

Aqüífers subterranis  
Borses d'aigua subterrània, que aprofiten l'aigua que s'ha filtrat gràcies a la porositat del terreny. 

Autòcton  
Referit a la fauna o a la flora, els animals o les plantes típiques d'un lloc concret.

Biodegradables  
Detergents i d'altres productes que es poden descomposar per l'acció de microbis, de manera que redueixen o perden el seu poder contaminant.

Cànon de sanejament  
Impost que cal pagar per transportar i depurar l'aigua

Depuradora  
Lloc on es tracten les aigües residuals de les poblacions o de les indústries a fi de separar-ne els elements perjudicials i fer que l'aigua torni a ser utilitzable.

Desenvolupament sostenible  
S'aplica quan el creixement econòmic a llarg termini utilitza els recursos naturals de manera respectuosa, de manera que es consumeixen a un ritme inferior al de la seva recuperació.

Ecosistema  
Relacions que s'estableixen entre el conjunt d'éssers vius i matèries minerals que es troben en un lloc concret. Pot ser un ecosistema molt petit (una gota d'aigua) o molt gran (un bosc, una ciutat, un mar, tota la terra).

Escassetat crònica d'aigua  
Llocs on no plou gairebé mai.

Eutrofització  
Acumulació de sals minerals que porten les aigües contaminades en un llac o embassament, que provoca un creixement exagerat d'algues. L'aigua es torna tèrbola i verdosa, i no es pot fer servir per a la majoria de coses (beure, regar o, fins i tot, en alguns processos industrials).

Evaporació  
Procés pel qual un líquid es converteix en vapor per acció de la calor.

Habitatges bioclimàtics  
Habitatges que utilitzen energies renovables i reutilitzen i reciclen l'aigua i la resta de productes que utilitzen.

Infrastructura  
Equipaments que fan que la societat funcioni bé. Solen ser responsabilitat dels governs: carreteres, ferrocarrils, proveïment d'aigua i altres fonts d'energia, instal.lacions sanitàries, escoles, etc.

Metre cúbic  
Mesura equivalent a 1.000 litres d'aigua.

Ministeri de Foment  
També dit Ministeri d'Obres Públiques, és el responsable de la construcció de les infraestructures necessàries perquè millori el benestar dels ciutadans.

Nivell freàtic  
Nivell on arriba l'aigua dels aqüífers subterranis. Si féssim un pou, seria el lloc on trobaríem aigua.

Restriccions d'aigua  
Quan queden poques reserves d'aigua en els embassaments, es redueix el cabal de la xarxa d'aigua potable o bé es talla l'aigua unes hores al dia. Si tothom procurés estalviar aigua, gairebé mai no caldrien restriccions.

Saurí  
Persona que té la capacitat de descobrir coses ocultes sota terra, especialment aigües subterrànies, valent-se d'una vareta o d'un pèndol.


CEIP Silvestre Santaló
Av. Folch i Torres, 8.
17190 - SALT (El Gironès)
CORREU ELECTRÒNIC