Mallorca, 593-597 · 08026 Barcelona · T. 93 456 90 20 · ceipdovella@xtec.cat
 
L'escola / INICI

DIES DE PORTES OBERTES INFORMATIVES

5 i 6 de març a les 17h.

Cal telefonar a l´escola per apuntar-vos a un dels dos dies. Telèfon 93 456 90 20 en horari d´escola .

Compartirem el projecte d´escola i farem una visita al centre. Aquestes trobades no estan pensades perquè hi assisteixin els vostres fills o filles.

Tota la informació que vagi sortint la trobareu a la web del Consorci d´educació.

àrea d'influència Dovella

Informació general , Generalitat de Catalunya.

La preinscripció és el tràmit que cal fer per ser admès per primera vegada en un centre sostingut amb fons públics, i també quan es vol canviar de centre.

Per fer la preinscripció cal:

 • conèixer el calendari de tot el procés,
 • consultar els centres i l´oferta de places escolars,
 • conèixer els criteris de prioritat amb què s´ordenen les sol·licituds i també la documentació necessària per justificar-los,
 • presentar la sol·licitud i la documentació en el termini que s´estableixi.

Les sol·licituds s´ordenen d´acord amb l´aplicació dels criteris de prioritat

Cada centre educatiu us pot informar del seu projecte educatiu, dels ensenyaments que imparteix, de les places de què disposa, de l'adscripció a altres centres i si té mitjans específics d'adaptació a determinades discapacitats dels alumnes. Normalment els centres organitzen jornades de portes obertes abans del període de preinscripció.

Cada any el Departament publica la resolució que regula el procés de preinscripció, on s'estableixen les dates i els terminis que són específics per a cada ensenyament.

Dates de la preinscripció del curs 2014-2015

Està en tràmit de publicació al DOGC la resolució per a la preinscripció del curs 2014-2015. Es mantenen els mateixos criteris generals i complementaris d’admissió d’alumnes i els barems que es van aplicar el darrer curs.

Els terminis previstos de presentació de sol·licituds són:

 • De l'11 al 21 de març, per al segon cicle d'educació infantil, educació primària, centres integrats i educació secundària obligatòria.
 • De l'11 de març al 4 d'abril, per als ensenyaments professionals de música i dansa.
 • Del 13 al 23 de maig, per al batxillerat, els cicles formatius de grau mitjà de formació professional i d'arts plàstiques i disseny, i per al primer període dels ensenyaments esportius.
 • Del 27 de maig al 6 de juny, per als cicles formatius de grau superior de formació professional i d'arts plàstiques i disseny.
 • Del 23 al 30 de juny per als ensenyaments d'educació d'adults.
 • Del 7 al 11 de juliol, per als cursos de formació específics per a l'accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, llevat dels de grau mitjà que es fan en centres de formació d'adults que segueixen el calendari d'aquests ensenyaments.
 • De l'1 al 4 de setembre, per als cursos extensius i per al primer període de cursos intensius i flexibilitzats de les escoles oficials d'idiomes.
 • Del 5 al 16 de maig, per a les llars d'infants. Els ajuntaments que tenen delegades les competències en relació a les llars d'infants poden establir un calendari propi, per tant, en aquests casos, caldrà consultar-los.
 • Per als ensenyaments artístics superiors caldrà consultar als centres, que els han de fer públics no més tard de l'11 de març.

Criteris de prioritat per a l'ordenació de les sol·licituds

Per al 2n cicle d'educació infantil, l'educació primària, l'ESO i batxillerat, s'apliquen els següents:

Criteris generals

 • Si hi ha germans matriculats al centre (o en un centre públic adscrit) o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
 • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
  • Domicili a l'àrea de proximitat del centre: 30 punts.
  • Lloc de treball a l'àrea de proximitat del centre: 20 punts.
  • Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
  • A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix districte del centre: 15 punts.
 • Si el pare, mare o tutor legal reben l'ajut de la renda mínima d'inserció: 10 punts.
 • Per discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne o d'un familiar de primer grau: 10 punts.
 • En el batxillerat també es té en compte la nota mitjana.

Criteris complementaris

 • Pel fet de formar part d'una família nombrosa o monoparental: 15 punts.
 • Si l'alumne té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic (s'hi inclouen les persones celíaques): 10 punts.
 • Si el pare, mare, tutor legal o germà de l'alumne ha estat escolaritzat en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals (segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, PQPI i formació professional de grau mitjà) al centre sol·licitat en primer lloc: 5 punts.

Criteris específics de prioritat

Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits.
En l'ESO i el batxillerat, en els centres que es determini per resolució, tenen preferència els alumnes que cursin simultàniament ensenyaments de règim general i ensenyaments professionals de música o dansa, o segueixin programes esportius d'alt rendiment.

Per a la resta d'ensenyaments postobligatoris

Per a l'ordenació de les sol·licituds s'apliquen els criteris específics establerts a la normativa vigent i que es poden consultar al Decret 75/2007, de 27 de març , pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics, i a la resolució de preinscripció corresponent.

Informació beques menjador  

calendari

Activitats extraescolars

extraescolars

L'equip de l'escola

equip

Calendari curs

calendari

Famílies

Excursió - Maig 2013

excursió

Tots plegats

Taller de periodistes
Sant Jordi 2013

periodistes

Tots plegats

Cuines del món

cuines del món

Som Makus

» Els primers dies

» Acords d'aula

» Racons de treball

» La Castanyada

som makus

Dracs

» Dictionary

» Songs

som makus

Xerrada AFA


som makus

Gegants

» Dictionary

» Breakfast

» Peter

» Songs

som makus

Cavall Fort

» Dictionary

» Songs

» Clothes shop

» Toy shop

som makus

Correfoc

» Triops

» Songs

» Toy Shop

som makus

Xanquers

» Doctor's visit story


som makus

Cavall Fort i Correfoc

» Easter Poems

som makus