COM SE SAP LA DECLINACIÓ D'UN SUBSTANTIU?

 

Cada substantiu es declina seguint només un model. Se sap com es declina un substantiu a partir del seu enunciat (que apareix al diccionari), compost de dues formes: la primera és el nominatiu i la segona el genitiu (normalment només el final). El genitiu indica la part del substantiu invariable (a la qual s'afegeixen les terminacions) i la declinació a la qual pertany: -ae (1a), -i (2a), -is (3a), -us (4a) i -ei (5a). El nominatiu indica el tipus dins la declinació. A continuació hi ha un quadre en què es resumeixen les diverses possibilitats:

genitiu acabat en

declinació nominatiu acabat en tipus
-ae

1a / temes en -a

-a

--

-i

2a /

temes en -o (-e)

-us

tipus I

(-r) - Ø

tipus II o III

-um neutre
-is

3a

temes en consonant

o en -i

(-r), (-l), (-o) -Ø

temes en consonant líquida (masc.-fem.)

-s, -x

temes en consonant oclusiva (masc.-fem.)

(-us), (-men)... -Ø

temes en consonant (neutre)

-is

temes en -i (masc.-fem.)

-e

temes en -i (neutre)

-us

4a / temes en -u

-us

masc.-fem.

-u

neutre
-ei

5a / temes en -e -es

--

NOTA: els parèntesis indiquen com acaba el tema en aquelles formes que no tenen desinència de cas (-Ø) en nominatiu. NO SÓN DESINÈNCIES.

ATENCIÓ

Cal anar amb compte amb els substantius (de la 2a i de la 3adeclinacions) que tenen en l'enunciat un doble tema diferent per al nominatiu i per al genitiu. El de genitiu serveix per a tots els casos excepte per al nominatiu i el vocatiu singulars (i l'acusatiu sg. en els neutres). Per exemple:

ager agri m. té dos temes:  

  • ager(o)- per al N i V sg,
  • agro- per a tots els altres casos.                                                

senex senis m. té dos temes:   

  • senec- per al N i V sg,
  • sen- per a tots els altres casos.                                                     

nomen nominis n. té dos temes:    

  • nomen- per al N, V i  Ac sg,
  • nomin- per a tots els altres casos.