DECLINACIÓ DELS ADJECTIUS

1. Adjectius de la segona i la primera declinacions (tema en -o/-a): adjectius de tres terminacions

Aquest tipus d'adjectius tenen una declinació diferent segons el gènere:

L'enunciat d'aquests adjectius dóna les tres formes de nominatiu dels tres gèneres (masculí, femení, neutre) i per tant apareixen tres terminacions diferents. Igual que en els substantius el seu enunciat indica també si el masculí és del tipus I (Nsg. -us), tipus II (Nsg. ) o tipus III (Nsg. / doble tema):

bonus -a -um

sing.
pl.
masc.
fem.
neutre
masc.
fem.
neutre
N.

bonus

bona

bonum

boni

bonae

bona

V.

bone

bona

bonum

boni

bonae

bona

Ac.

bonum

bonam

bonum

bonos

bonas

bona

G.

boni

bonae

boni

bonorum

bonarum

bonorum

D.

bono

bonae

bono

bonis

bonis

bonis

Ab.

bono

bona

bono

bonis

bonis

bonis

miser -a -um

sing.
pl.
masc.
fem.
neutre
masc.
fem.
neutre
N.

miser

misera

miserum

miseri

miserae

misera

V.

miser

misera

miserum

miseri

miserae

misera

Ac.

miserum

miseram

miserum

miseros

miseras

misera

G.

miseri

miserae

miseri

miserorum

miserarum

miserorum

D.

misero

miserae

misero

miseris

miseris

miseris

Ab.

misero

misera

misero

miseris

miseris

miseris

pucher pulchra pulchrum

sing.
pl.
masc.
fem.
neutre
masc.
fem.
neutre
N.

pulcher

pulchra

pulchrum

pulchri

pulchrae

pulchra

V.

pulcher

pulchra

pulchrum

pulchri

pulchrae

pulchra

Ac.

pulchrum

pulchram

pulchrum

pulchros

pulchras

pulchra

G.

pulchri

pulchrae

pulchri

pulchrorum

pulchrarum

pulchrorum

D.

pulchro

pulchrae

pulchro

pulchris

pulchris

pulchris

Ab.

pulchro

pulchra

pulchro

pulchris

pulchris

pulchris

 

2. Adjectius de la tercera declinació (tema en -i / tema en consonant)

2.1. Adjectius de dues terminacions (tema en -i)

L'enunciat d'aquests adjectius dóna les dues formes de nominatiu singular (masculí-femení / neutre). La seva declinació és la mateixa que els substantius de tema en -i, amb una diferència: l'ablatiu és sempre en -i (mai en -e).

omnis -e

sing.
pl.
masc.-fem.
neutre
masc.-fem.
neutre
N.

omnis

omne

omnes

omnia

V.

omnis

omne

omnes

omnia

Ac.

omnem

omne

omnis / es

omnia

G.

omnis

omnis

omnium

omnium
D.

omni

omni

omnibus

omnibus
Ab.

omni

omni

omnibus

omnibus

2.2. Adjectius d'una terminació (tema en -i / tema en consonant)

L'enunciat d'aquests adjectius dóna l'única forma de nominatiu (masculí-femení-neutre) i el genitiu (igual que els substantius), que a més serveix per indicar el tema de l'adjectiu. La declinació és igual que el substantiu de tema en -i o de tema en consonant.

2.2.1. Tema en -i

ingens -ntis

sing.
pl.
masc.-fem.
neutre
masc.-fem.
neutre
N.

ingens

ingentes

ingentia

V.

ingens

ingentes

ingentia

Ac.

ingentem

ingens

ingentis / es

ingentia

G.

ingentis

ingentium

D.

ingenti

ingentibus

Ab.

ingenti

ingentibus

2.2.2. Tema en consonant

uetus -eris

sing.
pl.
masc.-fem.
neutre
masc.-fem.
neutre
N.

uetus

ueteres

uetera

V.

uetus

ueteres

uetera

Ac.

ueterem

uetus

ueteres

uetera

G.

ueteris

ueterum

D.

ueteri

ueteribus

Ab.

uetere

ueteribus