ELS GRAUS DE L'ADJECTIU

L'adjectiu pot aparèixer en tres graus de significació:

positiu   longus -a -um 'llarg'
  d'inferioritat minus longus -a -um 'menys llarg'
comparatiu d'igualtat tam longus -a -um 'tan llarg'
  de superioritat longior -ius 'més llarg, força llarg'
superlatiu d'inferioritat minime longus -a -um 'el menys llarg'
de superioritat longissimus -a -um 'el més llarg, molt llarg'

Els comparatius d'inferioritat i d'igualtat -igual que el superlatiu d'inferioritat- s'expressen en llatí per un procediment lèxic, com en català: mantenen la mateixa forma de l'adjectiu positiu però precedida d'un adverbi. El segon terme de comparació va en el mateix cas que el primer i és introduït per la conjunció quam:

  Dies minus longus est quam nox. 'El dia és menys llarg que la nit'.
  Dies tam longus est quam nox. 'El dia és tan llarg com la nit'.

El comparatiu de superioritat

En canvi, el comparatiu de superioritat es forma normalment amb el sufix específic -ior -ius.

arrel de l'adjectiu positiu + -ior- / -ius + terminacions temes en consonant líquida (3 decl.)

Tant si en grau positiu són adjectius de tres terminacions (primera i segona declinacions =tema en -o/-a) com de dues terminacions (tercera declinació, tema en -i) o d'una terminació (tercera declinació, tema en -i o tema en consonant), la formació regular del comparatiu de superioritat és sempre igual:

 • el sufix de comparatiu (-ior -ius) s'afegeix a l'arrel de l'adjectiu positiu, sense la vocal temàtica (-o-(>u)/-a-, -i-),
    longus -a -um ---> long-ior / long-ius
    fortis -e ---> fort-ior / fort-ius
    ingens ingentis --> ingent-ior / ingent-ius
 • a continuació s'hi afegeixen les terminacions pròpies del tema en consonant líquida (masc.-fem / neutre):

longior -ius

sing.
pl.
masc.-fem.
neutre
masc.-fem.
neutre
N.

longior

longius

longiores

longiora

V.

longior

longius

longiores

longiora

Ac.

longiorem

longius

longiores

longiora

G.

longioris

longiorum

D.

longiori

longioribus

Ab.

longiore

longioribus

Alguns adjectius tenen un comparatiu irregular (més avall). D'altra banda els adjectius acabats en -eus, -ius i -uus presenten un comparatiu analític (magis + l'adjectiu en grau positiu) com el de les llengües romàniques:

 • idoneus: magis idoneus
 • egregius: magis egregius
 • arduus: magis arduus

El complement del comparatiu

El complement del comparatiu, format pel segon terme de comparació, es pot construir de dues maneres:

 • En el mateix cas que el primer terme de comparació i introduït per la conjunció quam.
    Dies longior est quam nox. 'El dia és més llarg que la nit'.
 • En ablatiu sol (sobretot quan el comparatiu apareix en nominatiu o acusatiu):
    Dies longior est nocte. 'El dia és més llarg que la nit'.

Comparatiu amb valor intensiu

Si el comparatiu no té segon terme de comparació el seu valor resta intensiu i es pot traduir amb l'ajut d'adverbis com 'massa, bastant, força'. Ex:
  Senectus est natura loquacior. 'La vellesa és per naturalesa massa xerraire'.

El superlatiu de superioritat

El superlatiu de superioritat també es forma amb un sufix específic -issimus -a -um.

arrel de l'adjectiu positiu + -issim- + terminacions dels temes en -o/-a (2a/1a decl.)

Tant si en grau positiu són adjectius de tres terminacions (primera i segona declinacions =tema en -o/-a) com de dues terminacions (tercera declinació, tema en -i) o d'una terminació (tercera declinació, tema en -i o tema en consonant), la formació regular del superlatiu de superioritat és sempre igual:

 • el sufix de comparatiu (-issim-) s'afegeix a l'arrel de l'adjectiu positiu, sense la vocal temàtica (-o-/-a-, -i-),
    longus -a -um ---> long-issim-
    fortis -e ---> fort-issim-
    ingens ingentis --> ingent-issim-
 • a continuació s'hi afegeixen les terminacions pròpies dels adjectius de tres terminacions (amb el N. masc. sg. en -us):

longissimus -a -um

sing.
pl.
masc.
fem.
neutre
masc.
fem.
neutre
N.

longissimus

longissima

longissimum

longissimi

longissimae

longissima

V.

longissime

longissima

longissimum

longissimi

longissimae

longissima

Ac.

longissimum

longissimam

longissimum

longissimos

longissimas

longissima

G.

longissimi

longissimae

longissimi

longissimorum

longissimarum

longissimorum

D.

longissimo

longissimae

longissimo

longissimis

longissimis

longissimis

Ab.

longissimo

longissima

longissimo

longissimis

longissimis

longissimis

Formacions particulars:

 • Els adjectius amb l'arrel acabada en -er fan el superlatiu amb el sufix -rimus -a -um (amb les mateixes terminacions dels adjectius de tres terminacions).
  • Ex: pulcher pulchra pulchrum --> pulcherrimus -a -um (amb r doble!)
 • Els adjectius formats amb el sufix -(i)lis fan el superlatiu amb el sufix -limus -a -um (amb les mateixes terminacions dels adjectius de tres terminacions).
  • Ex: facilis -e --> facillimus -a -um (amb l doble!)

alguns comparatius i superlatius irregulars
positiu
comparatiu
superlatiu
bonus -a -um melior melius optimus -a -um
magnus -a -um maior maius maximus -a -um
malus -a -um peior peius pessimus -a -um
paruus -a -um minor minus minimus -a -um

El superlatiu absolut

Quan el superlatiu no porta complement es tradueix amb el superlatiu català, amb l'adverbi 'molt' + l'adjectiu o amb l'article + l'adverbi 'més' + l'adjectiu:

    'Lèsbia és bellíssima'.
Lesbia pulcherrima est. 'Lèsbia és molt bella'.
  'Lèsbia és la més bella'.

El superlatiu relatiu

Quan el superlatiu porta un complement es tradueix amb la construcció formada per l'article + l'adverbi 'més' + l'adjectiu. El complement de superlatiu es forma de diverses maneres:

 • Amb genitiu sol:
    Lesbia pulcherrima omnium mulierum est. 'Lèsbia és la més bella de totes les dones'.
 • Amb la preposició ex + ablatiu:
    Lesbia pulcherrima ex omnibus mulieribus est. 'Lèsbia és la més bella de totes les dones'.
 • Amb la preposició inter + acusatiu:
    Lesbia pulcherrima inter omnis mulieres est. 'Lèsbia és la més bella entre totes les dones'.