Curs 2007-2008
COMPRENSIÓ LECTORA
 

"La lectura comprensiva és una eina bàsica en qualsevol àrea d’aprenentatge i un instrument fonamental en el desenvolupament de la vida quotidiana de les persones.
Per aquestes raons s’ha de compartir la responsabilitat de treballar amb els alumnes la comprensió escrita, entesa com a vehicle indispensable per l’assoliment de les competències bàsiques, l’ampliació i aprofundiment dels aprenentatges i, en general, per al desenvolupament integral de la persona"
(Xarxa cb secundària)

En el marc del treball de coordinació de primària - secundària, a la nostra comarca es va posar en evidència la necessitat de cercar suports entorn el treball de la comprensió lectora, ja que els diferents resultats de les competències bàsiques posen de manifest unes dificultats importants de l'alumnat. L’anàlisi d’aquesta realitat va propiciar que en el sí dels Serveis Educatius de l’Anoia es creés un grup de treball entorn la comprensió lectora, per tal de donar resposta a aquesta necessitat.
En el grup de treball es va veure convenient analitzar la realitat del centres. Es va partir d’un sondeig respecte els hàbits lectors dels alumnes i les metodologies i dinàmiques dels centres entorn la lectura. En una segona fase, partint del buidat de les respostes de les escoles, s’ha confeccionat el document que tot seguit us presentem. Aquest es desenvolupa a partir de sis aspectes o eixos de treball que considerem importants per abordar la comprensió lectora d’una manera més adequada:

Transversalitat de la lectura   Motivació
Estratègies metodològiques   Organització de l’espai i del temps
Avaluació de la lectura   La lectura a casa
         

Cada un d’aquests aspectes s’estructura en tres parts: una introducció on es defineix el marc teòric, seguit d’una sèrie d’orientacions metodològiques i finalment s’inclou un recull de recursos.

Al final del document s’inclou un nou apartat amb l’objectiu de reunir aquells enllaços i materials que, per la seva globalitat, difícilment es poden classificar en alguns dels apartats anteriors: