Inici | Correu | Mapa del Web
Temes
Conceptes
Materials

 

 

Orientació escolar, acadèmica i professional

 

Tant en l’ESO com en el batxillerat i en els cicles formatius, els centres han de proporcionar a l’alumnat la informació suficient i l’orientació necessària per triar les opcions més adequades als seus interessos i aptituds, d’acord amb les ofertes acadèmiques i professionals existents, tant durant l’escolarització com en l’accés a estudis o activitats posteriors. En el marc de l’acció tutorial
s’han de planificar accions d’orientació, que poden concretar-se en sessions monogràfiques, jornades, conferències, visites..., per tal que els alumnes disposin d’informació suficient respecte a les ofertes de l’entorn i a les vies per accedir a les diferents opcions i sortides acadèmiques i ocupacionals.

El Departament d’Educació facilita al professorat informació per a l’orientació a l’alumnat en diferents suports:

Internet:

· http://www.edu365.com/estudiar/index.htm
· http://phobos.xtec.cat/orientacio
· http://phobos.xtec.net/tutoria/wiki
· www.xtec.cat/tutoria/
· http://www.xtec.cat/orienta

CD-Rom:

· Estudiar a Catalunya 2007-2008
· Recursos per a l’Orientació

La participació en xarxes municipals i inter-municipals afavoreix l’optimació dels recursos disponibles i la coordinació d’actuacions dels serveis queintervenen en l’orientació a l’alumnat.

L’organització del centre ha de preveure una bona coordinació de l’acció tutorial. Aquesta coordinació es pot dur a terme per nivells o de manera global per al conjunt de l’etapa, garantint, en qualsevol cas, la coherència i la continuïtat de l’acció tutorial durant l’escolarització de l’alumnat. Correspon a l’equip de tutors la planificació de les actuacions a dur a terme, el seguiment del seu desenvolupament i l’avaluació dels resultats.

En la planificació i el desenvolupament de l’acció tutorial es comptarà amb la col·laboració del professorat de psicologia i pedagogia i, si escau, amb l’assessorament de l’EAP.

L’acció tutorial és el conjunt d’accions educatives que contribueixen al desenvolupament personal dels alumnes, al seguiment del seu procés d’aprenentatge i a l’orientació escolar, acadèmica i professional per tal de potenciar la seva maduresa, autonomia i presa de decisions coherents i responsables, de manera que tots els alumnes aconsegueixin un millor creixement personal i integració social.

Els serveis educatius del Departament d’Educació, especialment els EAP, ofereixen suport i material al professorat, als tutors i als psicopedagogs dels centres educatius per a la informació i orientació a les famílies i a l’alumnat.

 

 

 
Joan M. Cruz - 2007